18/08/2018, 11:02

(ALTER) Sửa đổi cấu trúc bảng trong MySQL

Câu lệnh ALTER được dùng để sửa đổi cấu trúc của một bảng. Sửa đổi cấu trúc của một bảng bao gồm các công việc như: Thêm vào bảng một cột mới. Xóa bỏ một cột trong bảng Sửa một cột trong bảng Đổi tên bảng Cú pháp Cú pháp thêm vào bảng một cột mới ALTER TABLE ...

Câu lệnh ALTER được dùng để sửa đổi cấu trúc của một bảng.

Sửa đổi cấu trúc của một bảng bao gồm các công việc như:

  • Thêm vào bảng một cột mới.
  • Xóa bỏ một cột trong bảng
  • Sửa một cột trong bảng
  • Đổi tên bảng

Cú pháp

Cú pháp thêm vào bảng một cột mới

ALTER TABLE table_name
ADD column_name datatype;

Cú pháp xóa bỏ một cột trong bảng

ALTER TABLE table_name
DROP COLUMN column_name;

Cú pháp sửa một cột trong bảng

ALTER TABLE table_name
MODIFY COLUMN column_name datatype;

Cú pháp đổi tên bảng

ALTER TABLE table_name 
RENAME TO new_table_name;

Một số ví dụ

Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau:

(Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo bảng như bên dưới)

Full_name Gender Age City

Ví dụ 1

Thêm vào bảng một cột mới có tên là SO_DIEN_THOAI, kiểu dữ liệu là INT

ALTER TABLE sinh_vien
ADD SO_DIEN_THOAI INT;

Sau khi thực thi, bảng sinh_vien sẽ có cấu trúc như sau:

Full_name Gender Age City SO_DIEN_THOAI

Ví dụ 2

Xóa bỏ cột City trong bảng sinh_vien

ALTER TABLE sinh_vien
DROP COLUMN City;

Sau khi thực thi, bảng sinh_vien sẽ có cấu trúc như sau:

Full_name Gender Age SO_DIEN_THOAI

Ví dụ 3

Sửa kiểu dữ liệu của cột Age thành SMALLINT

ALTER TABLE sinh_vien
MODIFY COLUMN AGE SMALLINT;

Sau khi thực thi, bảng sinh_vien sẽ có cấu trúc như sau (Lưu ý: kiểu dữ liệu của cột Age đã được thay đổi thành SMALLINT):

Full_name Gender Age SO_DIEN_THOAI

Ví dụ 4

Đổi tên bảng sinh_vien thành sinh_vien_dai_hoc_can_tho

ALTER TABLE sinh_vien 
RENAME TO sinh_vien_dai_hoc_can_tho;

Sau khi thực thi, bảng sinh_vien đã được đổi tên thành sinh_vien_dai_hoc_can_tho

Bài liên quan

Series ASP.NET MVC - Part 4: Sử dụng Migration để thay đổi cấu trúc của dữ liệu trong quá trình Development

Vấn đề phát sinh của cơ sở dữ liệu trong quá trình phát triển ứng dụng web. Trong trường hợp cơ sở dữ liệu của bạn có thay đổi về một số trường trong một bảng hoặc thêm mới bảng thì sẽ xử lý như thế nào? Thì ở bài này đối với ứng dụng web sử dụng Entity Framework Code First bạn có thể sử dụng ...

Bùi Văn Nam viết 18:57 ngày 07/10/2018

Bài 06: Câu lệnh tạo bảng trong MySQL

1. Bảng (TABLE) là gì? TABLE là một cái bảng dùng để lưu trữ dữ liệu cho một LOẠI ĐỐI TƯỢNG cụ thể. TABLE gồm nhiều cột, và nhiều hàng. Trong đó: Mỗi hàng lưu trữ thông tin của một đối tượng. Mỗi cột là một thuộc tính của loại đối tượng đó. Dưới đây là một bảng SINHVIEN : ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 16:38 ngày 01/10/2018

Cách thay đổi cấu trúc table với lệnh ALTER TABLE

Tìm hiểu AUTO_INCREMENT trong MySQL Tìm hiểu khóa ngoại (Foreign Key) trong MySQL Tìm hiểu lệnh INSERT thêm dữ liệu trong MySQL Tìm hiểu lệnh SELECT lấy dữ liệu trong MySQL Hướng dẫn thay đổi cấu trúc table với lệnh ALTER TABLE , đổi cấu trúc column, thêm colum, đổi tên table được ...

Trần Trung Dũng viết 17:19 ngày 04/09/2018

(ALTER) Sửa đổi cấu trúc bảng trong MySQL

Câu lệnh ALTER được dùng để sửa đổi cấu trúc của một bảng. Sửa đổi cấu trúc của một bảng bao gồm các công việc như: Thêm vào bảng một cột mới. Xóa bỏ một cột trong bảng Sửa một cột trong bảng Đổi tên bảng Cú pháp Cú pháp thêm vào bảng một cột mới ALTER TABLE ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 11:02 ngày 18/08/2018

Câu lệnh tạo bảng trong MySQL

Bảng (TABLE) là gì? TABLE là một cái bảng dùng để lưu trữ dữ liệu cho một LOẠI ĐỐI TƯỢNG cụ thể. TABLE gồm nhiều cột , và nhiều hàng . Trong đó: Mỗi hàng lưu trữ thông tin của một đối tượng . Mỗi cột là một thuộc tính của loại đối tượng đó. Dưới đây là một bảng ...

Bùi Văn Nam viết 10:41 ngày 18/08/2018
0