04/10/2018, 18:02

Backup Database thành một file XML với PHP

Backup hay sao lưu dữ liệu luôn luôn là việc làm cần thiết và quan trọng nhất. Có rất nhiều cách để backup database cho website của các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn thêm một cách nữa đó là sử dụng đoạn code PHP bên dưới để backup dữ liệu thành một file XML. PHP ...

Backup hay sao lưu dữ liệu luôn luôn là việc làm cần thiết và quan trọng nhất.  Có rất nhiều cách để backup database cho website của các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn thêm một cách nữa đó là sử dụng đoạn code PHP bên dưới để backup dữ liệu thành một file XML.

export-data-from-mysql-database-to-xml-using-php

PHP

//connect
$link = mysql_connect($host,$user,$pass);
mysql_select_db($name,$link);

//get all the tables
$query = 'SHOW TABLES FROM '.$name;
$result = mysql_query($query,$link) or die('cannot show tables');
if(mysql_num_rows($result))
{
	//prep output
	$tab = "	";
	$br = "
";
	$xml = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'.$br;
	$xml.= '<database name="'.$name.'">'.$br;
	
	//for every table...
	while($table = mysql_fetch_row($result))
	{
		//prep table out
		$xml.= $tab.'<table name="'.$table[0].'">'.$br;
		
		//get the rows
		$query3 = 'SELECT * FROM '.$table[0];
		$records = mysql_query($query3,$link) or die('cannot select from table: '.$table[0]);
		
		//table attributes
		$attributes = array('name','blob','maxlength','multiple_key','not_null','numeric','primary_key','table','type','default','unique_key','unsigned','zerofill');
		$xml.= $tab.$tab.'<columns>'.$br;
		$x = 0;
		while($x < mysql_num_fields($records))
		{
			$meta = mysql_fetch_field($records,$x);
			$xml.= $tab.$tab.$tab.'<column ';
			foreach($attributes as $attribute)
			{
				$xml.= $attribute.'="'.$meta->$attribute.'" ';
			}
			$xml.= '/>'.$br;
			$x++;
		}
		$xml.= $tab.$tab.'</columns>'.$br;
		
		//stick the records
		$xml.= $tab.$tab.'<records>'.$br;
		while($record = mysql_fetch_assoc($records))
		{
			$xml.= $tab.$tab.$tab.'<record>'.$br;
			foreach($record as $key=>$value)
			{
				$xml.= $tab.$tab.$tab.$tab.'<'.$key.'>'.htmlspecialchars(stripslashes($value)).'</'.$key.'>'.$br;
			}
			$xml.= $tab.$tab.$tab.'</record>'.$br;
		}
		$xml.= $tab.$tab.'</records>'.$br;
		$xml.= $tab.'</table>'.$br;
	}
	$xml.= '</database>';
	
	//save file
	$handle = fopen($name.'-backup-'.time().'.xml','w+');
	fwrite($handle,$xml);
	fclose($handle);
}

Các bạn nhớ thay đổi tham số $name với tên database mà các bạn cần sao lưu (backup). Và sau đây là một file XML mẫu sau khi đã được sao lưu :

<database name="my_database">
	<table name="wp_comments">
		<columns>
			<column name="comment_ID" blob="0" maxlength="" multiple_key="0" not_null="1" numeric="1" primary_key="1" table="wp_comments" type="int" default="" unique_key="0" unsigned="1" zerofill="0" />
			<column name="comment_post_ID" blob="0" maxlength="" multiple_key="1" not_null="1" numeric="1" primary_key="0" table="wp_comments" type="int" default="" unique_key="0" unsigned="0" zerofill="0" />
			<column name="comment_author" blob="1" maxlength="" multiple_key="0" not_null="1" numeric="0" primary_key="0" table="wp_comments" type="blob" default="" unique_key="0" unsigned="0" zerofill="0" />
			<column name="comment_author_email" blob="0" maxlength="" multiple_key="0" not_null="1" numeric="0" primary_key="0" table="wp_comments" type="string" default="" unique_key="0" unsigned="0" zerofill="0" />
			<column name="comment_author_url" blob="0" maxlength="" multiple_key="0" not_null="1" numeric="0" primary_key="0" table="wp_comments" type="string" default="" unique_key="0" unsigned="0" zerofill="0" />
			<column name="comment_author_IP" blob="0" maxlength="" multiple_key="0" not_null="1" numeric="0" primary_key="0" table="wp_comments" type="string" default="" unique_key="0" unsigned="0" zerofill="0" />
			<column name="comment_date" blob="0" maxlength="" multiple_key="0" not_null="1" numeric="0" primary_key="0" table="wp_comments" type="datetime" default="" unique_key="0" unsigned="0" zerofill="0" />
			<column name="comment_date_gmt" blob="0" maxlength="" multiple_key="0" not_null="1" numeric="0" primary_key="0" table="wp_comments" type="datetime" default="" unique_key="0" unsigned="0" zerofill="0" />
			<column name="comment_content" blob="1" maxlength="" multiple_key="0" not_null="1" numeric="0" primary_key="0" table="wp_comments" type="blob" default="" unique_key="0" unsigned="0" zerofill="0" />
			<column name="comment_karma" blob="0" maxlength="" multiple_key="0" not_null="1" numeric="1" primary_key="0" table="wp_comments" type="int" default="" unique_key="0" unsigned="0" zerofill="0" />
			<column name="comment_approved" blob="0" maxlength="" multiple_key="1" not_null="1" numeric="0" primary_key="0" table="wp_comments" type="string" default="" unique_key="0" unsigned="0" zerofill="0" />
			<column name="comment_agent" blob="0" maxlength="" multiple_key="0" not_null="1" numeric="0" primary_key="0" table="wp_comments" type="string" default="" unique_key="0" unsigned="0" zerofill="0" />
			<column name="comment_type" blob="0" maxlength="" multiple_key="0" not_null="1" numeric="0" primary_key="0" table="wp_comments" type="string" default="" unique_key="0" unsigned="0" zerofill="0" />
			<column name="comment_parent" blob="0" maxlength="" multiple_key="0" not_null="1" numeric="1" primary_key="0" table="wp_comments" type="int" default="" unique_key="0" unsigned="0" zerofill="0" />
			<column name="user_id" blob="0" maxlength="" multiple_key="0" not_null="1" numeric="1" primary_key="0" table="wp_comments" type="int" default="" unique_key="0" unsigned="0" zerofill="0" />
		</columns>
		<records>
			<record>
				<comment_ID>2</comment_ID>
				<comment_post_ID>4</comment_post_ID>
				<comment_author>Ryan</comment_author>
				<comment_author_email>ryantastad@hotmail.com</comment_author_email>
				<comment_author_url></comment_author_url>
				<comment_author_IP>66.84.199.242</comment_author_IP>
				<comment_date>2007-12-06 10:10:38</comment_date>
				<comment_date_gmt>2007-12-06 16:10:38</comment_date_gmt>
				<comment_content>Roethlisberger is coming to town!?  Sorry, Fred.</comment_content>
				<comment_karma>0</comment_karma>
				<comment_approved>1</comment_approved>
				<comment_agent>Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)</comment_agent>
				<comment_type></comment_type>
				<comment_parent>0</comment_parent>
				<user_id>0</user_id>
			</record>
		</records>
	</table>
	<table name="wp_links">
		<columns>
			<column name="link_id" blob="0" maxlength="" multiple_key="0" not_null="1" numeric="1" primary_key="1" table="wp_links" type="int" default="" unique_key="0" unsigned="0" zerofill="0" />
			<column name="link_url" blob="0" maxlength="" multiple_key="0" not_null="1" numeric="0" primary_key="0" table="wp_links" type="string" default="" unique_key="0" unsigned="0" zerofill="0" />
			<column name="link_name" blob="0" maxlength="" multiple_key="0" not_null="1" numeric="0" primary_key="0" table="wp_links" type="string" default="" unique_key="0" unsigned="0" zerofill="0" />
			<column name="link_image" blob="0" maxlength="" multiple_key="0" not_null="1" numeric="0" primary_key="0" table="wp_links" type="string" default="" unique_key="0" unsigned="0" zerofill="0" />
			<column name="link_target" blob="0" maxlength="" multiple_key="0" not_null="1" numeric="0" primary_key="0" table="wp_links" type="string" default="" unique_key="0" unsigned="0" zerofill="0" />
			<column name="link_category" blob="0" maxlength="" multiple_key="1" not_null="1" numeric="1" primary_key="0" table="wp_links" type="int" default="" unique_key="0" unsigned="0" zerofill="0" />
			<column name="link_description" blob="0" maxlength="" multiple_key="0" not_null="1" numeric="0" primary_key="0" table="wp_links" type="string" default="" unique_key="0" unsigned="0" zerofill="0" />
			<column name="link_visible" blob="0" maxlength="" multiple_key="1" not_null="1" numeric="0" primary_key="0" table="wp_links" type="string" default="" unique_key="0" unsigned="0" zerofill="0" />
			<column name="link_owner" blob="0" maxlength="" multiple_key="0" not_null="1" numeric="1" primary_key="0" table="wp_links" type="int" default="" unique_key="0" unsigned="0" zerofill="0" />
			<column name="link_rating" blob="0" maxlength="" multiple_key="0" not_null="1" numeric="1" primary_key="0" table="wp_links" type="int" default="" unique_key="0" unsigned="0" zerofill="0" />
			<column name="link_updated" blob="0" maxlength="" multiple_key="0" not_null="1" numeric="0" primary_key="0" table="wp_links" type="datetime" default="" unique_key="0" unsigned="0" zerofill="0" />
			<column name="link_rel" blob="0" maxlength="" multiple_key="0" not_null="1" numeric="0" primary_key="0" table="wp_links" type="string" default="" unique_key="0" unsigned="0" zerofill="0" />
			<column name="link_notes" blob="1" maxlength="" multiple_key="0" not_null="1" numeric="0" primary_key="0" table="wp_links" type="blob" default="" unique_key="0" unsigned="0" zerofill="0" />
			<column name="link_rss" blob="0" maxlength="" multiple_key="0" not_null="1" numeric="0" primary_key="0" table="wp_links" type="string" default="" unique_key="0" unsigned="0" zerofill="0" />
		</columns>
		<records>
			<record>
				<link_id>1</link_id>
				<link_url>http://codex.wordpress.org/</link_url>
				<link_name>Documentation</link_name>
				<link_image></link_image>
				<link_target></link_target>
				<link_category>0</link_category>
				<link_description></link_description>
				<link_visible>Y</link_visible>
				<link_owner>1</link_owner>
				<link_rating>0</link_rating>
				<link_updated>0000-00-00 00:00:00</link_updated>
				<link_rel></link_rel>
				<link_notes></link_notes>
				<link_rss></link_rss>
			</record>
			<record>
				<link_id>2</link_id>
				<link_url>http://wordpress.org/development/</link_url>
				<link_name>Development Blog</link_name>
				<link_image></link_image>
				<link_target></link_target>
				<link_category>0</link_category>
				<link_description></link_description>
				<link_visible>Y</link_visible>
				<link_owner>1</link_owner>
				<link_rating>0</link_rating>
				<link_updated>0000-00-00 00:00:00</link_updated>
				<link_rel></link_rel>
				<link_notes></link_notes>
				<link_rss>http://wordpress.org/development/feed/</link_rss>
			</record>
		</records>
	</table>
</database>

Mình hy vọng đoạn PHP mà mình giới thiệu cho các bạn trong ngày hôm nay sẽ giúp ích nhiều cho các bạn.

Tags: backup code Snipppets php code

Chuyên Mục: PHP

Bài viết được đăng bởi webmaster

Bài liên quan

Backup Database thành một file XML với PHP

Backup hay sao lưu dữ liệu luôn luôn là việc làm cần thiết và quan trọng nhất. Có rất nhiều cách để backup database cho website của các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn thêm một cách nữa đó là sử dụng đoạn code PHP bên dưới để backup dữ liệu thành một file XML. PHP ...

Bùi Văn Nam viết 18:02 ngày 04/10/2018

Hướng dẫn xây dựng chức năng đăng ký thành viên với php và mysql

Tìm hiểu session và cookie trong php Hướng dẫn kết nối cơ sở dữ liệu MYSQL sử dụng MYSQLI Tìm hiểu hàm isset() và empty() trong php Xây dựng chức năng đăng ký thành viên với php và mysql, đây là chức năng đơn giản rất hay được sử dụng dùng để kiểm tra username và mật khẩu bị trùng khi ...

Bùi Văn Nam viết 17:20 ngày 04/09/2018

Hướng dẫn upload file lên server với php

Tổng hợp các hàm xử lý mảng trong php Tổng hợp các hàm xử lý file trong php Tổng hợp các hàm kiểm tra dữ liệu trong php Tìm hiểu session và cookie trong php Cách Upload file lên server đơn giản với php dành cho những bạn mới bắt đầu học lập trình được mình hướng dẫn chi tiết dưới đây ...

Hoàng Hải Đăng viết 17:18 ngày 04/09/2018

Hướng Dẫn Code Upload File với PHP

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách viết code PHP để xử lý file upload trên server. Để làm theo hướng dẫn trong bài viết các bạn cần có một web server cùng với PHP cài đặt trên máy tính cá nhân của bạn. Bạn có thể tham khảo bài viết hướng dẫn cài đặt Apache, PHP và MySQL nếu như chưa có ...

Hoàng Hải Đăng viết 16:49 ngày 12/08/2018

10 mẹo tuyệt vời để trở thành một tester Automation tốt hơn

Bài viết được dịch từ nguồn: http://www.softwaretestinghelp.com/how-to-become-better-automation-tester/ Kiểm thử tự động là giấc mơ của mọi tester. Tất cả chúng ta đều muốn được thử nghiệm tự động hóa. Nhưng chỉ có một vài người trong chúng ta thành công ở đó. Dưới đây là một số biện pháp đơn ...

Bùi Văn Nam viết 16:38 ngày 12/08/2018
0