03/08/2018, 10:17

Bài 04: Lệnh tạo và xóa database MongoBB

Trước khi học thì các bạn lưu ý tôi sử dụng phần mềm Robomongo và kết nối đến database trên mongolab.com mà tôi đã hướng dẫn ở bài học mongodb ...

Trước khi học thì các bạn lưu ý tôi sử dụng phần mềm Robomongo và kết nối đến database trên mongolab.com mà tôi đã hướng dẫn ở bài học mongodb online với mongolab và Robomongo.

1. Tạo database (Create Database) trong MongoDB

Trong MongoDB sử dụng cú pháp use Database_Name để tạo mới một database. Nếu trường hợp Database đó chưa tồn tại thì nó sẽ tạo mới và ngược lại nó sẽ sử dụng database đó (không tạo mới).

Cú pháp tạo Database trong MongoDB:

use DATABASE_NAME

Ví dụ: tạo database tên freetutsdb thì ta làm như sau

use freetutsdb

Xem database Mongodb hiện tại đang sử dụng

Ta sử dụng lệnh db.

Ví dụ: chọn database freetutsdb và kiểm tra xem hiện tại đang sử dụng database nào

use freetutsdb
db

Lưu ý: với MySQL thì để ngăn cách hai dòng lệnh thì ta dùng dấu chấm phẩy (;) nhưng trong MongoDB thì ta không sử dụng.

Xem danh sách database trong MongoDB

Để xem danh sách database đã tạo trong MongoDB thì ta sử dụng lệnh sau:

show dbs

2. Lệnh xóa database (Drop Database) trong MongoDB

Sau khi tạo database xong nếu không có nhu cầu sử dụng thì bạn sẽ dùng lệnh db.dropDatabase() để xóa. Hàm này sẽ xóa database hiện tại đang sử dụng (sử dụng lệnh use để chọn).

Ví dụ:  Xóa database freetutsdb

use freetutsdb
db.dropDatabase()

Tham khảo video học mongodb

3. Lời kết

Khi sử dụng database trên mongolab.com thì bạn không thể thực hiện lệnh xóa hoặc drop database được nên nếu bạn test thì nó sẽ báo là không đủ quyền, như vậy bạn hãy coi như là bạn đã chạy lệnh thành công nhé. Ở các bài học về collection và các lệnh insert, update thì chúng ta có thể thực hiện được.

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan

Bài 08: Tạo và xóa database trong MongoDB

1. Lệnh use trong MongoDB Lệnh use DATABASE_NAME trong MongoDB được sử dụng để tạo cơ sở dữ liệu. Lệnh này sẽ tạo một cơ sở dữ liệu mới, nếu nó chưa tồn tài, nếu không thì, lệnh này sẽ trả về cơ sở dữ liệu đang tồn tại. Cú pháp Cú pháp cơ bản của lệnh use DATABASE_NAME là như sau: use ...

Trần Trung Dũng viết 16:40 ngày 01/10/2018

Bài 05: Lệnh tạo database (Create Database) trong MySQL

1. Lệnh tạo database (Create Database) Để tạo mới một Database thì chúng ta sử dụng cú pháp như sau: CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] database_name Trong đó: CREATE DATABASE: Là từ khóa tạo database [IF NOT EXISTS]: Nếu có dòng này thì khi chạy nếu Database đã tồn tại thì nó không báo lỗi ...

Bùi Văn Nam viết 16:35 ngày 01/10/2018

Bài 5: Tạo Và Xóa Table

Cú pháp: CREATE TABLE table_name ( column_name column_type ); Bây giờ chúng ta tạo table trong database mysql_tutorial như sau: tutorials_tbl( tutorial_id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, tutorial_title VARCHAR(100) NOT NULL, tutorial_author VARCHAR(40) ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 15:31 ngày 01/10/2018

Bài 3: Tạo, Xóa Database

Bạn cần có đặc quyền để tạo hoặc xóa database. Vì vậy giả định rằng bạn có truy cập root user. Mặc định khi cài gói mysql thì sẽ có một user có quyền cao nhất được tạo đó là account root với password là rỗng, tức không cần pass. Account root được cài đặt mặc định trong file config.inc trong ...

Trần Trung Dũng viết 15:31 ngày 01/10/2018

Bài 17: Cách tạo và chèn gallery ảnh đơn giản

Bkasoft.net – Ở bài học này mình hướng dẫn các bạn cách tạo và chèn gallery ảnh vào trong bài viết với WordPress thay vì chỉ chèn từng ảnh một. Để hiểu rõ hơn về bài học, mình đã chia bài viết theo từng mục và có hướng dẫn các bạn theo 2 phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt trong WordPress. ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 16:49 ngày 04/09/2018
0