Chủ đề nổi bật
03/08/2018, 10:21

Bài 10: Áp dụng Yargs NodeJS vào ứng dụng quản lý học sinh

Như vậy là bạn đã hiểu được phần nào về module Yargs và các cấu hình options ...

Như vậy là bạn đã hiểu được phần nào về module Yargs và các cấu hình options trong Yargs rồi đấy. Vậy trong video này ta sẽ vận dụng những gì đã học để làm một bài tập nho nhỏ có sử dụng những hàm đã làm ở bài xây dựng chức năng quản lý học sinh. Ở bài đó chúng ta sử lý thêm dữ liệu bằng code nên không hay lắm, vì vậy trong bài này ta sử dụng module Yargs để lấy thông tin nhập vào từ bàn phím thông qua lệnh command line.

1. Copy thư viện quản lý học sinh

Vì chúng ta chưa học cách import các thư viện nên tạm thời bạn hãy copy tất cả các hàm nằm trong file node-persist.js (các hàm xử lý học sinh) vào file yargs-demo.js. Lúc này file sẽ có nội dung như sau:

var storage = require('node-persist');

storage.initSync({
  dir : "mydata",
  ttl : false
});

function getAllStudents()
{
  var students = storage.getItemSync('students');
  if (typeof students === "undefined"){
    return [];
  }
  
  return students;
}


function showStudents()
{
  var students = getAllStudents();
  for (var i = 0; i < students.length; i++)
  {
    console.log('Student: ' + students[i].fullname + "(" +students[i].id+ ")");
  }
}

function addStudent(studentId, studentName)
{
  var students = getAllStudents();
  students.push({
    id: studentId,
    fullname : studentName
  });
  
  storage.setItemSync('students', students);
}

function removeStudent(studentId)
{
  var students = getAllStudents();
  
  for (var i = 0; i < students.length; i++)
  {
    if (students[i].id === studentId){
      students.splice(i, 1);
    }
  }
  
  storage.setItemSync('students', students);
}

function editStudent(studentId, studentName)
{
  var students = getAllStudents();
  
  for (var i = 0; i < students.length; i++)
  {
    if (students[i].id === studentId){
      students[i].fullname = studentName;
    }
  }
  
  storage.setItemSync('students', students);
}

2. Xử lý các option của chương trình 

Chúng ta có 4 action chính là thêm, xóa, sửa và hiển thị danh sách học sinh.

Lưu ý là tất cả những đoạn code dưới đây bạn khai báo lần lượt phía dưới của file yargs-demo.js nhé. Đầu tiên chúng ta se khởi tạo đối tượng Yargs mới.

Khởi tạo đối tượng Yargs.

var yargs = require('yeags');

Options hiển thị danh sách, thêm, xóa, sửa

Một số lưu ý trước khi code:

 • Option hiển thị danh sách: Chỉ hiển thị danh sách nên mình không cần ràng buộc gì cả
 • Option thêm: Cần hai tham số là id và fullname, id là kiểu int và fullname kiểu string, cả hai đều bắt buộc nhập.
 • Option xóa: Cần một tham số là id cần xóa
 • Option sửa: Cần hai tham số id (để biết sửa sinh viên nào) và fullname, id là kiểu int và fullname kiểu string, cả hai đều bắt buộc nhập.

Sau đây là toàn bộ code:

var argv = yargs
        .command("list", "Get List Student", function(yargs){
          // Nothing
        })
        .command('create', 'Create a Student', function(yargs){
          return yargs.options({
            id : {
              demand : true,
              type : "number"
            },
            fullname : {
              demand : true,
              type : "string"
            }
          });
        })
        .command('delete', 'Delete a Student', function(yargs){
          return yargs.options({
            id : {
              demand : true,
              type : "number"
            }
          });
        })
        .command('edit', 'Edit a Student', function(yargs){
          return yargs.options({
            id : {
              demand : true,
              type : "number"
            },
            fullname : {
              demand : true,
              type : "string"
            }
          });
        })
        .argv;

3. Xử lý action của chương trình

Tên action ta sẽ lấy dựa vào key _ của biến argv (xem lại bài module node-persist).

Chúng ta sử dụng lệnh kiểm tra điều kiện if để xử lý action dạng như sau:

// Lấy tên action
var action = argv._[0];

if (action === 'list'){
  // list
}
else if (action === 'create'){
  // create
}
else if (action === 'delete'){
  // delete
}
else if (action === 'edit'){
  // edit
}
else{
  // Not found
}

Và đây là code xử lý tương ứng cho mỗi action.

// Lấy tên action
var action = argv._[0];

if (action === 'list'){
  showStudents();
}
else if (action === 'create'){
  addStudent(argv.id, argv.fullname);
  console.log('Add Successfully!');
  showStudents();
}
else if (action === 'delete'){
  removeStudent(argv.id);
  console.log('Delete Successfully!');
  showStudents();
}
else if (action === 'edit'){
  editStudent(argv.id, argv.fullname);
  console.log('Edit Successfully!');
  showStudents();
}
else{
  console.log('Command not found!');
  showStudents();
}

4. Tổng code của file yargs-demo.js

Sau đây là toàn bộ nội dung của file yargs-demo.js.

/*THƯ VIỆN STUDENT*/
var storage = require('node-persist');

storage.initSync({
  dir : "mydata",
  ttl : false
});

function getAllStudents()
{
  var students = storage.getItemSync('students');
  if (typeof students === "undefined"){
    return [];
  }
  
  return students;
}


function showStudents()
{
  var students = getAllStudents();
  for (var i = 0; i < students.length; i++)
  {
    console.log('Student: ' + students[i].fullname + "(" +students[i].id+ ")");
  }
}

function addStudent(studentId, studentName)
{
  var students = getAllStudents();
  students.push({
    id: studentId,
    fullname : studentName
  });
  
  storage.setItemSync('students', students);
}

function removeStudent(studentId)
{
  var students = getAllStudents();
  
  for (var i = 0; i < students.length; i++)
  {
    if (students[i].id === studentId){
      students.splice(i, 1);
    }
  }
  
  storage.setItemSync('students', students);
}

function editStudent(studentId, studentName)
{
  var students = getAllStudents();
  
  for (var i = 0; i < students.length; i++)
  {
    if (students[i].id === studentId){
      students[i].fullname = studentName;
    }
  }
  
  storage.setItemSync('students', students);
}


/*OPTIONS ACTION*/
var yargs = require('yargs');

var argv = yargs
        .command("list", "Get List Student", function(yargs){
          // Nothing
        })
        .command('create', 'Create a Student', function(yargs){
          return yargs.options({
            id : {
              demand : true,
              type : "number"
            },
            fullname : {
              demand : true,
              type : "string"
            }
          });
        })
        .command('delete', 'Delete a Student', function(yargs){
          return yargs.options({
            id : {
              demand : true,
              type : "number"
            }
          });
        })
        .command('edit', 'Edit a Student', function(yargs){
          return yargs.options({
            id : {
              demand : true,
              type : "number"
            },
            fullname : {
              demand : true,
              type : "string"
            }
          });
        })
        .argv;

/*XỬ LÝ ACTION*/
// Lấy tên action
var action = argv._[0];

if (action === 'list'){
  showStudents();
}
else if (action === 'create'){
  addStudent(argv.id, argv.fullname);
  console.log('Add Successfully!');
  showStudents();
}
else if (action === 'delete'){
  removeStudent(argv.id);
  console.log('Delete Successfully!');
  showStudents();
}
else if (action === 'edit'){
  editStudent(argv.id, argv.fullname);
  console.log('Edit Successfully!');
  showStudents();
}
else{
  console.log('Command not found!');
  showStudents();
}

5. Chạy thử

Bây giờ bạn hãy bật NodeJS Prompt lên và chạy các lênh sau:

Hiển thị danh sách

node yargs-demo.js list

Thêm

node yargs-demo.js create --id 12 --fullname Chuong

Sửa

node yargs-demo.js edit --id 12 --fullname cuong

Xóa

node yargs-demo.js delete --id 12

Nếu bạn truyền không đầy đủ tham số thì nó sẽ thông báo lỗi lên màn hình và các action sẽ không được kích hoạt.

6. Lời kết

Như vậy là chúng ta đã thực hành xong ứng dụng quản lý học sinh bằng NodeJS, đây được coi là một hệ thống API dành  cho ứng dụng và các chương trình sẽ gửi request đến kèm các tham số tương ứng cho mỗi action.

Bài này mình dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn bài tiếp theo của series học NodeJS miễn phí này.

-------------------#####-------------------

DOWNLOAD TÀI LIỆU NODEJS

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan
Mới nhất

Express căn bản

BÀI KẾ SAU BÀI KẾ TIẾP

NodeJS Modules

BÀI KẾ SAU BÀI KẾ TIẾP

NodeJS Tutorials

BÀI KẾ SAU BÀI KẾ TIẾP

NodeJS căn bản

Xin giới thiệu với các bạn một chuyên đề mới ra đầu năm 2016 đó là chuyên đề học NodeJS căn bản , đây là chuyên đề dành cho những bạn chưa biết về NodeJS và muốn trải nghiệm cũng như là tự học nó. Bây giờ là đầu năm 2016 nên ai cũng phải có mục tiêu cho riêng mình và cá nhân mình cũng vậy, ...

Socket.io Chat Application

BÀI KẾ SAU BÀI KẾ TIẾP

NodeJS Server

BÀI KẾ SAU BÀI KẾ TIẾP

Bài 09: Module Yargs Options trong NodeJS

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu module Yargs trong NodeJS rồi nhưng đó chỉ ...

Bài 05: Tạo Project cho chuyên đề học NodeJS

Để tiện cho việc viết bài lẫn việc học của các bạn thì trong bài này mình sẽ ...

Bài 12: Mã hóa chuỗi trong NodeJS với module CryptTo-JS

Đôi khi bạn muốn mã hóa thông tin trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu để thông tin được an toàn hơn. Ví dụ khi bạn thiết lập mật khẩu cho User thì bạn ...

Bài 07: Chương trình quản lý học sinh trong NodeJS

Như vậy ở bài thứ 5 mình đã giới thiệu sơ lược cách hoạt động của Module ...