03/08/2018, 10:12

Bài 10: Thay đổi cấu trúc table với lệnh ALTER TABLE

Trong thực tế nhiều lúc bạn đã tạo xong một bảng rồi, bạn đã thêm dữ liệu hoành tráng nhưng lại gặp vấn đề là cấu trúc của table cần phải được ...

Trong thực tế nhiều lúc bạn đã tạo xong một bảng rồi, bạn đã thêm dữ liệu hoành tráng nhưng lại gặp vấn đề là cấu trúc của table cần phải được chỉnh sửa. Trong trường hợp này nếu ta DROP TABLE luôn thì sẽ mất hết Data. Giải pháp lúc này ta sẽ sử dụng lệnh ALTER TABLE kết hợp với một số từ khóa khác để chỉnh sửa cấu trúc của bảng.

Giả sử chúng ta có bảng tasks như sau:

Và tôi sử dụng lệnh CREATE TABLE để tạo bảng này như sau:

CREATE TABLE tasks(
	task_id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
	SUBJECT VARCHAR(45),
	start_date DATE,
	end_date DATE,
	description VARCHAR(200),
	CONSTRAINT pk_task PRIMARY KEY(task_id)
);
Bây giờ ta sử dụng bảng này để học các lệnh về ALTER TABLE để đổi cấu trúc table nhé.

# Sau đây là môt số vấn đề liên quan đến ALTER TABLE

Đổi cấu trúc column:

Giả sử tôi cần đổi cấu trúc field description sang kiểu varchar(250) ký tự và NOT NULL:

ALTER TABLE tasks
CHANGE COLUMN description description VARCHAR(250) NOT NULL;<br />
Lưu ý là trong này field description ta phải gõ 2 lần nhé.

Thêm column:

Giả sử tôi cần thêm một column tên là active kiểu TINYINT(1) và mặc định sẽ là 0.

ALTER TABLE tasks 
ADD COLUMN active TINYINT(1) DEFAULT 1

Đổi tên table (rename table)

Bây giờ ta đổi tên tasks thành nhiemvu:

ALTER TABLE tasks
RENAME TO nhiem_vu;

# Lời kết

Riêng các vấn đề khác như sử dụng ALTER TABLE để tạo khóa chính, khóa ngoại chúng ta đã được học ở các bài trước rồi nên trong bài này sẽ không giải thích gì thêm. Nếu bạn muốn học MySQL với mục đích đáp ứng cho dự án nhỏ thì bấy nhiêu đây là quá đủ cho các vấn đề liên quan đên tạo bảng rồi vì trên thực tế ta hay sử dụng các chương trình quản lý khác như SQLYog hay thậm chí là PHPMYADMIN.

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan

Series ASP.NET MVC - Part 4: Sử dụng Migration để thay đổi cấu trúc của dữ liệu trong quá trình Development

Vấn đề phát sinh của cơ sở dữ liệu trong quá trình phát triển ứng dụng web. Trong trường hợp cơ sở dữ liệu của bạn có thay đổi về một số trường trong một bảng hoặc thêm mới bảng thì sẽ xử lý như thế nào? Thì ở bài này đối với ứng dụng web sử dụng Entity Framework Code First bạn có thể sử dụng ...

Bùi Văn Nam viết 18:57 ngày 07/10/2018

Laravel 5.7 Thay đổi cấu trúc thư mục Resources

Taylor Otwell thông báo trên twitter rằng trong Laravel 5.7 thư mục tài nguyên sẽ được làm phẳng thay vì chứa trong thư mục assets như trước: Ở phiên bản 5.6 như thế này resources ├── assets │ ├── js │ └── sass ├── lang │ └── en └── views Và thư mục Resources sắp tới sẽ ...

Vũ Văn Thanh viết 17:49 ngày 07/09/2018

Cách thay đổi cấu trúc table với lệnh ALTER TABLE

Tìm hiểu AUTO_INCREMENT trong MySQL Tìm hiểu khóa ngoại (Foreign Key) trong MySQL Tìm hiểu lệnh INSERT thêm dữ liệu trong MySQL Tìm hiểu lệnh SELECT lấy dữ liệu trong MySQL Hướng dẫn thay đổi cấu trúc table với lệnh ALTER TABLE , đổi cấu trúc column, thêm colum, đổi tên table được ...

Trần Trung Dũng viết 17:19 ngày 04/09/2018

(ALTER) Sửa đổi cấu trúc bảng trong MySQL

Câu lệnh ALTER được dùng để sửa đổi cấu trúc của một bảng. Sửa đổi cấu trúc của một bảng bao gồm các công việc như: Thêm vào bảng một cột mới. Xóa bỏ một cột trong bảng Sửa một cột trong bảng Đổi tên bảng Cú pháp Cú pháp thêm vào bảng một cột mới ALTER TABLE ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 11:02 ngày 18/08/2018

Xây dựng cấu trúc project với react-native

Trong quá trình xây dựng và phát triển một dự án ngoài việc lựa chọn công nghệ, lựa chọn các thư viện hỗ trợ... thì việc tổ chức các thư mục, các thành phần, cấu trúc của project là việc cực kì quan trọng, nó là một trong những công việc cần phải thực hiện đầu tiên trước khi bạn bắt tay vào việc ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 18:17 ngày 12/08/2018
0