Bài 16: Hàm ẩn danh trong PHP

1. Hàm ẩn danh là gì? Các hàm ẩn danh (anonymous function) là các hàm chỉ sử dụng duy nhất một lần. Nó có thể được định nghĩa vào bất cứ lúc nào, và thường gắn với một biến hoặc gán vào một hàm khác như một tham số . Các hàm này chỉ tồn tại trong phạm vi của biến mà nó được định nghĩa, vì vậy ...

1. Hàm ẩn danh là gì?

Các hàm ẩn danh (anonymous function) là các hàm chỉ sử dụng duy nhất một lần. Nó có thể được định nghĩa vào bất cứ lúc nào, và thường gắn với một biến hoặc gán vào một hàm khác như một tham số . Các hàm này chỉ tồn tại trong phạm vi của biến mà nó được định nghĩa, vì vậy khi biến đó vượt ra ngoài phạm vi, thì hàm này cũng không còn nữa.

2. Định nghĩa một hàm ẩn danh.

Một hàm ẩn danh chỉ đơn giản là một hàm không có tên.

Ví dụ:

// Hàm thường
function helloWorld()
{
  return "Hello world";
}

// Hàm ẩn danh
function ()
{
  return "Hello world";
}

3. Cách sử dụng hàm ẩn danh.

Bởi vì các hàm này không có tên, nên chúng ta không thể gọi nó như một chức năng thường xuyên. Thay vào đó ta phải gán nó vào một biến hoặc cho vào 1 hàm khác khác như là một tham số.

Ví dụ:

// Hàm bình thường
function helloWorld()
{
  return "Hello world";
}
echo helloWorld();
// "Hello world"

// Hàm ẩn danh
// gán cho 1 biến
$hello = function () 
{
  return "Hello world";
}

// gọi hàm ẩn danh
echo $hello();
// "Hello world"

4. Truyền tham số.

Ví dụ:

$Toast = function($message)
{
    echo 'Hello '.$message;
};
// Call function
$Toast('PHP');

Để sử dụng các hàm ẩn danh, chúng ta gán nó vào một biến và sau đó gọi là biến như là một function như trên. Hoặc sử dụng hàm ẩn danh như thế này.

Ví dụ:

function Toast ($message){
  echo $message();
}

// Call function
Toast(function() {
  return "Hello world";
});

5. Tổng kết.

Hàm ẩn danh rất hữu dụng trong một số trường hợp, Đôi khi chúng ta không cần phải tạo hẳn một hàm cho ,một lần sử dụng duy nhất.

Thông thường, chúng ta sẽ cần một hàm để làm một công việc, nhưng nó không có nghĩa là chúng ta sẽ dùng nó trong phạm vi global. Thay vì có một hàm sử dụng một lần và sau đó bỏ đi để nó ở đó, chúng ta có thể sử dụng một hàm ẩn danh để thay thế.

Bài liên quan

Tìm hiểu hàm Function Header trong PHP

header() dùng để gửi 1 HTTP header thô tới trình duyệt. HTTP headers được mô tả chi tiết trong HTTP/1.1 (PHP 4, PHP 5) header — Send a raw HTTP header Description void header ( string $string [, bool $replace = true ...

Trần Trung Dũng viết 18:08 ngày 02/10/2018

Bài 16: Hàm ẩn danh trong PHP

1. Hàm ẩn danh là gì? Các hàm ẩn danh (anonymous function) là các hàm chỉ sử dụng duy nhất một lần. Nó có thể được định nghĩa vào bất cứ lúc nào, và thường gắn với một biến hoặc gán vào một hàm khác như một tham số . Các hàm này chỉ tồn tại trong phạm vi của biến mà nó được định nghĩa, vì vậy ...

Tạ Quốc Bảo viết 16:33 ngày 01/10/2018

Bài 05: Hàm khỏi tạo trong OPP

Chúng ta sẽ tìm hiêu thêm hàm hủy trong OPP và bạn có thể hiểu một cách ngắn gọn: Hàm khởi tạo: Hàm được tạo ra với mục đích tạo ra một đại diện(bộ mặt, ...) cho một lớp đối tượng bất kỳ. Từ nó ta có thể truy cập tới các thuộc tính, phương thức bên trong của lớp đối tượng đó. Hàm hủy là hàm ...

Vũ Văn Thanh viết 16:27 ngày 01/10/2018

Bài 11: Nhập Xuất FILE Trong PHP

Bài học này sẽ diễn giải các hàm liên quan đến thao tác file: Mở một file Đọc file Ghi file Đóng file Mở và Đóng Files Hàm fopen dùng để mở một file. Nó yêu cầu 2 đối số, bắt đầu là tên file và sau đó là chế độ hay nói đúng hơn là phạm vi thao tác. Cú pháp: $file = ...

Vũ Văn Thanh viết 15:30 ngày 01/10/2018

Bài 6: Tổng quan về mảng và các hàm hỗ trợ trong PHP

Bài 6: Tổng quan về mảng và các hàm hỗ trợ trong PHP Cũng như bao ngôn ngữ lập trình khác. PHP cũng tồn tại một loại dữ liệu được gọi là mảng. Cụ thể hơn Mảng là 1 biến danh sách. Nghĩa là, một biến vốn chứa nhiều phần tử được tạo bởi các số hoặc chuỗi. Nó cho phép chúng ta ...

Vũ Văn Thanh viết 15:13 ngày 19/09/2018
0