Bài 24: Các hàm kiểm tra dữ liệu trong php

Trong bài này tôi sẽ đưa ra một số hàm kiểm tra dữ liệu có sẵn trong PHP dùng để kiểm tra dữ liệu hay là các biến trong PHP, các hàm này sẽ có ...

Trong bài này tôi sẽ đưa ra một số hàm kiểm tra dữ liệu có sẵn trong PHP dùng để kiểm tra dữ liệu hay là các biến trong PHP, các hàm này sẽ có ích cho các bạn trong việc làm web sử dụng ngôn ngữ php này.

1. isset($var)

Dùng để kiểm tra biến $var có tồn tại hay không. Thông thường bạn hay dùng để kiểm tra một biến trước khi xử lý thao tác đến nó.

2. empty($var)

Kiểm tra biến $var có phải giá trị trống hay không. Tất cả các giá trị như: số 0, giá trị null, giá trị rỗng, giá trị false đều được quy về là empty. Nếu biến $var không tồn tại thì hàm này vẫn không báo lỗi và sẽ trả kết quả về false

3. is_array($var)

Kiểm tra biến $var có phải kiểu mảng hay không

4. is_string($var)

Kiểm tra biến $var có phải kiểu chuỗi hay không.

5. is_int($var) hoặc is_integer($var)

Kiểm tra biến $var có phải kiểu INT hay không.

6. is_float($var)

Kiểm ta biến $var có phải kiểu float hay không

7. is_double($var)

Kiểm tra biến $var có phải kiểu double hay không.

8. is_null($var)

Kiểm tra biến $var có phải giá trị null không

9. in_array($needle, $haystackarray)

Kiểm tra giá trị $needle có trong mảng $haystackarray hay không

10. array_key_exists($key, $searcharray)

Kiểm tra key $key có trong mảng $searcharray hay không

Lời Kết

Phía trên là các hàm kiểm tra dữ liệu thông dụng. Trong bài viết này chưa có nhiều nhưng tôi nghĩ bấy nhiêu cũng đủ cho các bạn mới học nắm bắt và sử dụng, các bạn chỉ cần biết đến bài này và sau này các bạn làm nếu tôi có sử dụng một hàm nào đó thì biết đường tìm đến bài này mà đọc lại nhé. Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu Session và Cookie trong php.

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan

Điều khiển kiểm tra dữ liệu validation control trong ASP.Net

Trong thiết kế web động, để tránh các dữ liệu không cần thiết gửi đến server xử lý làm tổn hao tài nguyên dẫn đến website chậm đi người ta thường sử dụng các biện pháp kiểm tra dữ liệu hợp lệ trước khi đến server trong web ASP.Net người ta thường dùng các validation control . Đây là thế mạnh ...

Vũ Văn Thanh viết 11:00 ngày 05/10/2018

[BÀI 4] CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRONG PHP

Sau khi tìm hiểu biến, chúng ta thấy chúng chứa các loại dữ liệu khác nhau mà mỗi dữ liệu đó lại thực hiện những công việc khác việc khác nhau , nhằm đưa ra một kết quả hiển thị thông tin nào đó. Các kiểu dữ liệu trong PHP bao gồm: Kiểu dữ liệu cơ bản: interger(số nguyên), float (số thực), ...

Tạ Quốc Bảo viết 17:01 ngày 04/10/2018

Bài 08: Câu lệnh Insert thêm dữ liệu trong MySQL

Trong bài viết này chúng ta sẽ học làm thế nào để sử dụng cầu lệnh MySQL INSERT để thêm dữ liệu vào trong bảng CSDL. Chúng ta cần thống nhất rằng bạn đã tạo một CSDL thành công. Nếu bạn chưa thực hiện được điều này thì hãy xem lại cách Lệnh tạo database. Nói chung về mặt cú pháp thì các ngôn ngữ ...

Trần Trung Dũng viết 16:38 ngày 01/10/2018

Bài 12: Hàm kiểm tra dữ liệu trong PHP

1. Danh sách các hàm. isset($variable) empty($variable) is_string($variable) is_numeric($variable) is_int($variable) is_integer($variable) is_float($variable) is_double($variable) is_array($variable) 2.1 isset($variable) Hàm có tác dụng kiểm tra sự tồn tại của ...

Bùi Văn Nam viết 16:31 ngày 01/10/2018

Bài 3: Các Loại Biến, Kiểu Dữ Liệu Trong PHP

Cách chính yếu để lưu trữ thông tin trong giữa chương trình PHP là sử dụng một biến. Sau đây là những thứ quan trọng để biết về biến trong PHP: Tất cả các biến trong PHP được biểu thị bằng dấu $ ở đầu Giá trị của biến là giá trị của nó được gán gần nhất Ví dụ: $a=5; $a= 5+1; ...

Trần Trung Dũng viết 15:29 ngày 01/10/2018
0