Bài viết của Bui Anh Tu

Session trong Laravel

Khi hệ thống HTTP không có chỗ lưu trữ, sessions cung cấp một cách để lưu thông tin từ các yêu cầu của người dùng. Laravel cung cấp đầy đủ session backends thông qua API để hỗ trợ việc này. Hỗ trợ các backend như Memcached, Redis, và cơ sở dữ liệu đã có sẵn.

Bui Anh Tu viết 1 tuần trước chỉnh sửa

Mảng (Array) và Chuỗi (string)

Một mảng là một cấu trúc dữ liệu mà lưu giữ một hoặc nhiều kiểu giá trị giống nhau trong một giá trị đơn. Chuỗi là các dãy ký tự, giống như "Hoc PHP co ban va nang cao tai code24h.com".

Bui Anh Tu viết 2 tuần trước chỉnh sửa

Vòng Lặp PHP

Vòng lặp là một mã lệnh trong đó chương trình được thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi thỏa một điều kiện nào đó. Vòng lặp là một khái niệm cơ bản trong lập trình cấu trúc.

Bui Anh Tu viết 3 tuần trước chỉnh sửa

Điều kiện luồng

Lệnh if, else, switch trong PHP

Bui Anh Tu viết 4 tuần trước chỉnh sửa

Toán tử và biểu thức của php

Toán tử và biểu thức của php

Bui Anh Tu viết 22:04 ngày 14/09/2018 chỉnh sửa
1