Bài viết của Bui Anh Tu

Tìm hiểu về Auth

Laravel giúp cho việc thực hiện việc xác thực vô cùng đơn giản. Trong thực tế, hầu hết mọi thứ đã được cấu hình cho bạn mà bạn chỉ việc dùng. File cấu hình xác thực được đặt tại config/auth.php bao gồm một số hướng dẫn tùy biến rõ ràng cho việc tùy biến cách xử lí của các dịch vụ authentication.

Bui Anh Tu viết 17:44 ngày 09/11/2018 chỉnh sửa

Bảo mật với Middleware

Middleware cung cấp một giải pháp khá tiện ích cho việc filtering HTTP các requests vào ứng dụng. Ví dụ, Laravel có chứa một middleware xác thực người dùng đăng nhập vào hệ thống. Nếu user chưa đăng nhập, middleware sẽ chuyển hướng user tới màn hình đăng nhập. Tuy nhiên, nếu user đã đăng nhập rồi, ...

Bui Anh Tu viết 15:29 ngày 02/11/2018 chỉnh sửa

Cookie Trong Laravel

Tất cả cookies dược tạo bởi Laravel framework đều được mã hóa và ký một mã xác thực, nghĩa là chúng có thể bị coi là không hợp lệ nếu nó bị thay đổi phía dưới client. Để lấy một giá trị cookie từ request, sử dụng phương thức cookie từ Illuminate\Http\Request:

Bui Anh Tu viết 20:03 ngày 26/10/2018 chỉnh sửa

Session trong Laravel

Khi hệ thống HTTP không có chỗ lưu trữ, sessions cung cấp một cách để lưu thông tin từ các yêu cầu của người dùng. Laravel cung cấp đầy đủ session backends thông qua API để hỗ trợ việc này. Hỗ trợ các backend như Memcached, Redis, và cơ sở dữ liệu đã có sẵn.

Bui Anh Tu viết 17:11 ngày 12/10/2018 chỉnh sửa

Mảng (Array) và Chuỗi (string)

Một mảng là một cấu trúc dữ liệu mà lưu giữ một hoặc nhiều kiểu giá trị giống nhau trong một giá trị đơn. Chuỗi là các dãy ký tự, giống như "Hoc PHP co ban va nang cao tai code24h.com".

Bui Anh Tu viết 16:30 ngày 05/10/2018 chỉnh sửa

Vòng Lặp PHP

Vòng lặp là một mã lệnh trong đó chương trình được thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi thỏa một điều kiện nào đó. Vòng lặp là một khái niệm cơ bản trong lập trình cấu trúc.

Bui Anh Tu viết 16:25 ngày 28/09/2018 chỉnh sửa

Điều kiện luồng

Lệnh if, else, switch trong PHP

Bui Anh Tu viết 17:16 ngày 21/09/2018 chỉnh sửa

Toán tử và biểu thức của php

Toán tử và biểu thức của php

Bui Anh Tu viết 22:04 ngày 14/09/2018 chỉnh sửa
1