Bài viết của Đào Đăng Sơn

Sử dụng Call, Apply và Bind trong JavaScript

Một function cũng là 1 object trong javascript. Và cũng giống như object , function sẽ có các methods, chưa các phương thức mạnh mẽ như “Apply”, “Call”, “Bind”. 3 hàm này chúng ra thường ít dùng tuy nhiên chúng tạo nên sự mạnh mẽ và bá đạo của javascript.

Đào Đăng Sơn viết 1 tuần trước chỉnh sửa

Kế thừa trong javascript ES6

Trong ES6 đã hỗ trợ chúng ta có thể khai báo một đối tượng theo chuẩn OOP trong javascript, class trong ES6, hỗ trợ được phương thức constructor (phương thức khởi tạo tương tự như những ngôn ngữ khác, các thuộc tính không thể khai báo mà chỉ có thể khai báo và gán giá trị trong constructor ...

Đào Đăng Sơn viết 2 tuần trước chỉnh sửa

ES7 async await đơn giản

Trong những các tính năng của ES7. một trong những tính năng thú vị nhất đó là sự bổ sung của async và await. làm việc với async khá là thường xuyên với chúng ta đặc biệt đối với những ứng dụng được phát triển sử dụng nodejs, hay việc call http đến server. bài toán async chưa bao giờ là đơn giản đối ...

Đào Đăng Sơn viết 3 tuần trước chỉnh sửa

DÀN TRANG VỚI CSS3 FLEXBOX

Trong CSS, từ trước tới nay nếu chúng ta muốn dàn layout của trang thì sẽ sử dụng các thuộc tính float và kỹ thuật clear float, table ..vv để chia cột website như ý muốn. Hoặc muốn thuận tiện hơn thì sử dụng các CSS Grid Framework để tiết kiệm thời gian. + Nếu dùng framework thì lại khiến website ...

Đào Đăng Sơn viết 4 tuần trước chỉnh sửa

Các khái niệm cơ bản trong Vuex

Các khái niệm cơ bản trong Vuex

Đào Đăng Sơn viết 22:56 ngày 16/09/2018 chỉnh sửa

Tìm hiều Component, Props, State

Tìm hiều Component, Props, State

Đào Đăng Sơn viết 23:07 ngày 07/09/2018 chỉnh sửa
1