Bài viết của Đào Đăng Sơn

Dockerfile Systax

Dockerfile có thể hình dung như một script dùng để build các image trong container. Dockerfile bao gồm các câu lệnh liên tiếp nhau được thực hiện tự động trên một image gốc để tạo ra một image mới. Dockerfile giúp đơn giản hóa tiến trình từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc.

Đào Đăng Sơn viết 08:43 ngày 13/11/2018 chỉnh sửa

Hướng dẫn cài đặt docker laravel - lemp

Kéo xuống dưới, chọn 1 trong 2 phiên bản: Stable version – bản ổ định và Edge Version – Bản dev Tải về file docker.dmg rồi Open file để cài đặt. Đơn giản, bạn chỉ cần kéo thả biểu tượng con cá voi sang bên biểu tượng thư mục.

Đào Đăng Sơn viết 23:14 ngày 12/11/2018 chỉnh sửa

TypeScript và upgrade lên Node 10 Phần 1

Nodejs 10 vẫn còn trong LTS từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 4 năm 2021. Trong giai đoạn LTS này, Nodejs 11 cũng đã được phát hành trong tháng 10. Hiện nay các nhà phát triển Nodejs quy ước những bản phát hành được đánh số lẻ có nghĩa là để thử nghiệm và số chẵn là các bản phát hành LTS. Điều đó ...

Đào Đăng Sơn viết 22:32 ngày 09/11/2018 chỉnh sửa

Một mẫu thiết kế Singleton trong javascript

Singleton Pattern là một mẫu thiết kế (design pattern) được sử dụng để bảo đảm rằng mỗi một method chỉ có được một thể hiện (instance) duy nhất và mọi tương tác đều thông qua thể hiện này. Singleton Pattern cung cấp một phương thức khởi tạo, duy trì một thuộc tính tĩnh để tham chiếu đến một thể ...

Đào Đăng Sơn viết 23:41 ngày 26/10/2018 chỉnh sửa

Sử dụng Call, Apply và Bind trong JavaScript

Một function cũng là 1 object trong javascript. Và cũng giống như object , function sẽ có các methods, chưa các phương thức mạnh mẽ như “Apply”, “Call”, “Bind”. 3 hàm này chúng ra thường ít dùng tuy nhiên chúng tạo nên sự mạnh mẽ và bá đạo của javascript.

Đào Đăng Sơn viết 00:49 ngày 13/10/2018 chỉnh sửa

Kế thừa trong javascript ES6

Trong ES6 đã hỗ trợ chúng ta có thể khai báo một đối tượng theo chuẩn OOP trong javascript, class trong ES6, hỗ trợ được phương thức constructor (phương thức khởi tạo tương tự như những ngôn ngữ khác, các thuộc tính không thể khai báo mà chỉ có thể khai báo và gán giá trị trong constructor ...

Đào Đăng Sơn viết 23:18 ngày 05/10/2018 chỉnh sửa

ES7 async await đơn giản

Trong những các tính năng của ES7. một trong những tính năng thú vị nhất đó là sự bổ sung của async và await. làm việc với async khá là thường xuyên với chúng ta đặc biệt đối với những ứng dụng được phát triển sử dụng nodejs, hay việc call http đến server. bài toán async chưa bao giờ là đơn giản đối ...

Đào Đăng Sơn viết 00:26 ngày 29/09/2018 chỉnh sửa

DÀN TRANG VỚI CSS3 FLEXBOX

Trong CSS, từ trước tới nay nếu chúng ta muốn dàn layout của trang thì sẽ sử dụng các thuộc tính float và kỹ thuật clear float, table ..vv để chia cột website như ý muốn. Hoặc muốn thuận tiện hơn thì sử dụng các CSS Grid Framework để tiết kiệm thời gian. + Nếu dùng framework thì lại khiến website ...

Đào Đăng Sơn viết 23:30 ngày 21/09/2018 chỉnh sửa

Các khái niệm cơ bản trong Vuex

Các khái niệm cơ bản trong Vuex

Đào Đăng Sơn viết 22:56 ngày 16/09/2018 chỉnh sửa

Tìm hiều Component, Props, State

Tìm hiều Component, Props, State

Đào Đăng Sơn viết 23:07 ngày 07/09/2018 chỉnh sửa
1