Blog

Mảng (Array) trong java

Object cloning trong java Thông thường, mảng (array) là một tập hợp các phần tử có cùng kiểu được lưu trữ gần nhau trong bộ nhớ. Mảng trong java là một đối tượng chứa các phần tử có kiểu dữ liệu giống nhau. Mảng là một cấu trúc dữ liệu nơi lưu trữ các phần tử giống nhau. Với ...

Hoàng Hải Đăng viết 19:07 ngày 11/08/2018

Từ khóa static trong java

Từ khóa final trong java Từ khóa static trong Java được sử dụng chính để quản lý bộ nhớ. Chúng ta có thể áp dụng từ khóa static với các biến, các phương thức, các khối, các lớp lồng nhau(nested class). Từ khóa static thuộc về lớp chứ không thuộc về instance(thể hiện) của lớp. ...

Bùi Văn Nam viết 19:07 ngày 11/08/2018

Lớp abstract trong java

Access Modifier trong Java Một lớp được khai báo với từ khóa abstract là lớp abstract trong Java. Lớp abstract có nghĩa là lớp trừu tượng, nó có thể có các phương thức abstract hoặc non-abtract. Trước khi tìm hiểu về lớp trừu tượng trong Java, bạn cần hiểu tính trừu tượng trong ...

Hoàng Hải Đăng viết 19:06 ngày 11/08/2018

Lớp và đối tượng trong java

Lập trình hướng đối tượng(OOPs) trong java Trong bài này chúng ta sẽ học về lớp và đối tượng trong java. Trong phương pháp lập trình hướng đối tượng, chúng ta thiết kế chương trình bằng việc sử dụng các lớp và đối tượng. Đối tượng Một thực thể có trạng thái và hành vi ...

Tạ Quốc Bảo viết 19:06 ngày 11/08/2018

Hibernate many-to-many relationship với MySQL trên Eclipse

Hibernate – many-to-one relationship với MySQL trên Eclipse Hibernate – one-to-one relationship với MySQL trên Eclipse Hibernate – one-to-many relationship với MySQL trên Eclipse Hibernate – many-to-many relationship với MySQL trên Eclipse Quan hệ ...

Bùi Văn Nam viết 19:06 ngày 11/08/2018

Sự khác nhau giữa Abstract class và Interface

Interface trong java Sự khác nhau giữa Abstract class và Interface Abstract class và interface đều được sử dụng để có được sự trừu tượng mà ở đó chúng ta có thể khai báo các phương thức trừu tượng. Nhưng có một vài sự khác nhau giữa abstract class và interface được liệt kê ...

Bùi Văn Nam viết 19:06 ngày 11/08/2018

Access Modifier trong Java

Từ khóa static trong java Có hai loại Access Modifier trong Java, đó là: Access Modifier và Non-access Modifier . Access Modifer trong Java xác định phạm vi có thể truy cập của biến, phương thức, constructor hoặc lớp. Trong java, có 4 phạm vi truy cập của Access ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 19:05 ngày 11/08/2018

Constructor trong java

Package trong java Constructor trong java Constructor trong java là một dạng đặc biệt của phương thức được sử dụng để khởi tạo các đối tượng. Java Constructor được gọi tại thời điểm tạo đối tượng. Nó khởi tạo các giá trị để cung cấp dữ liệu cho các đối tượng, đó là lý do ...

Tạ Quốc Bảo viết 19:05 ngày 11/08/2018

Về VietTuts.Vn

Đối với nội dung trên trang viettuts.vn: Phần lý thuyết được VietTuts Team biên soạn có tham khảo từ các trang: http://www.javatpoint.com, https://www.tutorialspoint.com, http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/, http://php.net/, https://community.oracle.com/community/ ...

Tạ Quốc Bảo viết 19:05 ngày 11/08/2018

Tính đa hình trong java

Overloading và overriding trong java Đa hình trong java (Polymorphism) là một khái niệm mà chúng ta có thể thực hiện một hành động bằng nhiều cách khác nhau. Polymorphism được cấu tạo từ 2 từ Hy Lạp: poly và morphs. Trong đó “poly” có nghĩa là nhiều và ...

Bùi Văn Nam viết 19:04 ngày 11/08/2018

Hibernate one-to-one relationship với MySQL trên Eclipse

Hibernate – many-to-one relationship với MySQL trên Eclipse Hibernate – one-to-one relationship với MySQL trên Eclipse Hibernate – one-to-many relationship với MySQL trên Eclipse Hibernate – many-to-many relationship với MySQL trên Eclipse Một liên kết one-to-one ...

Bùi Văn Nam viết 19:04 ngày 11/08/2018

Liên Hệ

Your Name : * Characters Left Your Email ...

Tạ Quốc Bảo viết 19:04 ngày 11/08/2018

Từ khóa super trong java

Từ khóa this trong java Từ khóa super trong java là một biến tham chiếu được sử dụng để tham chiếu trực tiếp đến đối tượng của lớp cha gần nhất. Bất cứ khi nào bạn tạo ra instance(thể hiển) của lớp con, một instance của lớp cha được tạo ra ngầm định, nghĩa là được tham chiếu ...

Hoàng Hải Đăng viết 19:04 ngày 11/08/2018

Ghi đè phương thức trong java

Nạp chồng phương thức trong java Ghi đè phương thức (method overriding) Ghi đè phương thức trong java xảy ra nếu lớp con có phương thức giống lớp cha. Nói cách khác, nếu lớp con cung cấp sự cài đặt cụ thể cho phương thức đã được cung cấp bởi một lớp cha của nó được gọi ...

Bùi Văn Nam viết 19:03 ngày 11/08/2018

Sự khác nhau giữa overloading và overriding trong java

Overriding phương thức trong java Sự khác nhau giữa overloading và overriding trong java Sự khác nhau giữa overloading và overriding phương thức trong java được thể hiện trong bảng sau: No. Nạp chồng phương thức (overloading) Ghi đè phương thức ...

Tạ Quốc Bảo viết 19:03 ngày 11/08/2018

Cookie trong JavaScript

Đối tượng Screen trong JavaScript Cookie cho phép bạn lưu trữ thông tin người dùng trong các trang web. Cookies là gì? Cookie là dữ liệu, được lưu trữ trong các tệp văn bản nhỏ, trên máy tính của bạn. Khi một máy chủ web đã gửi một trang web đến một trình duyệt, kết ...

Tạ Quốc Bảo viết 19:02 ngày 11/08/2018

JUnit là gì?

Học Lập Trình Java Kiểm thử (testing) là quá trình kiểm tra các chức năng của một ứng dụng để đảm bảo nó chạy theo yêu cầu. Kiểm thử đơn vị được áp dụng ở cấp độ của nhà phát triển; đó là việc kiểm tra đối tượng duy nhất (lớp hoặc phương thức). Kiểm thử đơn vị đóng một vai trò ...

Bùi Văn Nam viết 19:02 ngày 11/08/2018

Package trong java

Lớp và đối tượng trong java Một package (gói) trong java là một nhóm các kiểu tương tự của các lớp, giao diện và các package con . Package trong java có thể được phân loại theo hai hình thức, package được dựng sẵn và package do người dùng định nghĩa. Có rất nhiều ...

Bùi Văn Nam viết 19:02 ngày 11/08/2018

201 câu hỏi phỏng vấn java core (phần 1)

1 2 3 4 5 Java Core – java cơ bản 1. Sự khác nhau giữa JDK,JRE và JVM? JVM JVM (viết tắt của Java Virtual Machine) là một thiết bị trừu tượng (ảo) có thể giúp máy tính chạy các chương trình Java. Nó cung cấp môi trường runtime mà trong đó Java Bytecode có ...

Tạ Quốc Bảo viết 19:02 ngày 11/08/2018

Đối tượng Screen trong JavaScript

Đối tượng Navigator trong JavaScript Đối tượng screen trong JavaScript chứa thông tin của màn hình trình duyệt . Nó có thể được sử dụng để hiển thị chiều rộng màn hình, chiều cao, colorDepth, pixelDepth, v.v. Đối tượng screen là thuộc tính của đối tượng window, vì vậy nó có ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 19:01 ngày 11/08/2018