Blog

Tính đóng gói trong java

Abstract class vs Interface Tính đóng gói trong java là kỹ thuật ẩn giấu thông tin không liên quan và hiện thị ra thông liên quan. Mục đích chính của đóng gói trong java là giảm thiểu mức độ phức tạp phát triển phần mềm. Đóng gói cũng được sử dụng để bảo vệ trạng thái bên ...

Tạ Quốc Bảo viết 18:58 ngày 11/08/2018

Chương trình kinh điển trong java

Sử dụng continue trong java VietTuts.Vn giới thiệu các bạn một vài chương trình kinh điển trong java thường được hỏi khi đi phỏng vấn. Các chương trình này có liên quan đến cấu trúc điều khiển, mảng, Collection, String, lập trình hướng đối tượng (OOP), … Dưới đây là danh sách ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 18:58 ngày 11/08/2018

Document.getElementById() trong JavaScript

Đối tượng Document trong JavaScript Phương thức document.getElementById() trả về phần tử của id được chỉ định. Trong trang trước, chúng ta đã sử dụng document.form1.name.value để lấy giá trị của một textfield. Thay vào đó, chúng ta có thể sử dụng phương thức ...

Hoàng Hải Đăng viết 18:58 ngày 11/08/2018

Vòng lặp for trong java

Mệnh đề switch-case trong java Vòng lặp for trong java được sử dụng để lặp một phần của chương trình nhiều lần. Nếu số lần lặp là cố định thì vong lặp for được khuyến khích sử dụng, còn nếu số lần lặp không cố định thì nên sử dụng vòng lặp while hoặc do while. Có 3 kiểu của ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 18:57 ngày 11/08/2018

HTTP Status Codes

Response trong Servlet Định dạng của HTTP request và HTTP response tương ứng sẽ có cấu trúc như sau: Môt dòng status + CRLF (Carriage Return + Line Feed nghĩa là xuống dòng). Không hoặc nhiều dòng header + CRLF. Một dòng trống, tức là một CRLF. Một mesage tùy ...

Tạ Quốc Bảo viết 18:57 ngày 11/08/2018

Vòng lặp do-while trong java

Vòng lặp while trong java Vòng lặp do-while trong java Vòng lặp do-while trong java được sử dụng để lặp một phần của chương trình một vài lần. Tương tự như vòng lặp while, ngoại trừ do-while thực hiện lệnh ít nhất một lần ngay cả khi điều kiện là False. Cú pháp: ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 18:57 ngày 11/08/2018

Sử dụng Continue trong java

Sử dụng break trong java Sử dụng Continue trong java Từ khóa continue trong java được sử dụng để tiếp tục vòng lặp tại điều kiện đã được xác định, với điều kiện đó khối lệnh phía sau từ khóa continue sẽ không được thực thi. Đối với vòng lặp bên trong một vòng lặp khác, ...

Bùi Văn Nam viết 18:56 ngày 11/08/2018

Sử dụng Break trong java

Vòng lặp do-while trong java Sử dụng Break trong java Từ khóa break trong java được sử dụng để stop thực thi lệnh trong vòng lặp hoặc trong mệnh đề switch tại điều kiện đã được chỉ định. Đối với vòng lặp bên trong vòng lặp khác, thì nó chỉ stop vòng lặp bên trong đó. Sử ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 18:56 ngày 11/08/2018

Interceptor trong Hibernate

Batch processing trong Hibernate Như bạn đã biết được rằng trong Hibernate, một đối tượng sẽ được tạo ra và tồn tại. Một khi đối tượng đã được thay đổi, nó phải được lưu trở lại cơ sở dữ liệu. Quá trình này tiếp tục cho đến khi đối tượng tiếp theo được yêu cầu, và nó sẽ được tải từ ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 18:56 ngày 11/08/2018

Mệnh đề Switch-case trong java

Mệnh đề if-else trong java Mệnh đề switch-case trong java được sử dụng để thực thi 1 hoặc nhiều khối lệnh từ nhiều điều kiện. Cú pháp: switch (bieu_thuc) { case gia_tri_1: // Khối lệnh 1 break; //tùy chọn case gia_tri_2: // Khối lệnh 2 ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 18:56 ngày 11/08/2018

Hibernate – Criteria Queries

Hibernate – Query Language (HQL) Hibenate cung cấp Criteria API chứa các phương thức cho phép bạn xây dựng một đối tượng truy vấn tiêu chuẩn theo yêu cầu của chương trình, nơi bạn có thể áp dụng các quy tắc lọc và điều kiện hợp lý. Giao tiếp Session trong Hibernate cung cấp ...

Hoàng Hải Đăng viết 18:55 ngày 11/08/2018

Document.getElementsByTagName() trong JavaScript

Document.getElementsByName() trong JavaScript Phương thức document.getElementsByTagName() trong JavaScript trả về tất cả phần tử của tên thẻ được chỉ định. Cú pháp của phương thức getElementsByTagName() được đưa ra dưới đây: document.getElementsByTagName("tagName") ...

Bùi Văn Nam viết 18:55 ngày 11/08/2018

Hibernate many-to-one relationship với MySQL trên Eclipse

Hibernate – many-to-one relationship với MySQL trên Eclipse Hibernate – one-to-one relationship với MySQL trên Eclipse Hibernate – one-to-many relationship với MySQL trên Eclipse Hibernate – many-to-many relationship với MySQL trên Eclipse Mối quan hệ many-to-one ...

Tạ Quốc Bảo viết 18:55 ngày 11/08/2018

Vòng lặp while trong java

Vòng lặp for trong java Vòng lặp while trong java Vòng lặp while trong java được sử dụng để lặp một phần của chương trình một vài lần. Nếu số lần lặp không được xác định trước thì vòng lặp lặp while được khuyến khích sử dụng trong trường hợp này. Cú pháp: ...

Bùi Văn Nam viết 18:54 ngày 11/08/2018

List câu hỏi phỏng vấn JSP

List câu hỏi phỏng vấn java core Dưới đây là danh sách các câu hỏi phỏng vấn JSP . Nếu bạn biết bất kỳ câu hỏi phỏng vấn hay về servlet, vui lòng đăng nó trong phần bình luận để chia sẻ cho mọi người nhé. 1. JSP là gì? Công nghệ Java Server Pages (JSP) được sử dụng để ...

Bùi Văn Nam viết 18:54 ngày 11/08/2018

Đối tượng session trong JSP

Học servlet Đối tượng session trong JSP là một đối tượng ẩn của javax.servlet.http.HttpSession . Đối tượng session được sử dụng để theo dõi phiên của các request của client. Lập trình viên Java có thể sử dụng đối tượng này để set, get hoặc remove thuộc tính hoặc để lấy thông ...

Hoàng Hải Đăng viết 18:54 ngày 11/08/2018

Hibernate – Query Language (HQL)

Hibernate – Annotations Hibernate Query Language (HQL) là một ngôn ngữ truy vấn hướng đối tượng, tương tự như SQL nhưng thay vì làm việc trên các bảng và cột, HQL làm việc với các đối tượng persistent và các thuộc tính của chúng. Các truy vấn HQL được dịch bởi Hibernate thành các ...

Hoàng Hải Đăng viết 18:53 ngày 11/08/2018

Session tracking trong Servlet

Xử lý Cookie trong Servlet HTTP là một giao thức “stateless” nghĩa là mỗi lần client truy xuất một trang Web, client sẽ mở một kết nối riêng đến máy chủ Web và máy chủ sẽ tự động không giữ lại bất kỳ thông tin nào về yêu cầu của client trước đó. Có ba cách sau ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 18:53 ngày 11/08/2018

Page redirect trong Servlet

Session tracking trong Servlet Chuyển hướng trang (page redirect) là một kỹ thuật mà client được chuyển đến một trang mới ngoài trang được request. Chuyển hướng trang thường được sử dụng khi tài liệu chuyển đến vị trí mới hoặc có thể là do cân bằng tải(load balancing). Cách ...

Hoàng Hải Đăng viết 18:53 ngày 11/08/2018

Batch processing trong Hibernate

Bộ nhớ cache trong Hibernate Xem xét một tình huống khi bạn cần tải lên một số lượng lớn các bản ghi vào cơ sở dữ liệu của bạn bằng cách sử dụng Hibernate. Sau đây là đoạn code để đạt được điều này bằng cách sử dụng Hibernate: Session session = SessionFactory.openSession(); ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 18:53 ngày 11/08/2018