Chủ đề nổi bật
03/08/2018, 09:59

BOM - Window Navigator trong Javascript

Đối tượng Window Navigator trong Javascript được dùng để kiểm tra các thông tin về người dùng như trình duyệt đang sư dụng là gì? hệ điều hành ...

Đối tượng Window Navigator trong Javascript được dùng để kiểm tra các thông tin về người dùng như trình duyệt đang sư dụng là gì? hệ điều hành đang sử dụng là gì? Trình duyệt có bật Cookie hay không? hay thậm chí có thể kiểm tra được tên và version của Browser.

Trong bài học chúng ta sẽ tìm hiểu các thành phần chính liên quan tới Window Navigator như sau:

  • navigator.cookieEnabled
  • navigator.appName và navigator.appCodeName
  • navigator.product
  • navigator.appVersion và navigator.userAgent
  • navigator.platform
  • navigator.language

1. Kiểm tra Cookie có được bật không?

Để kiểm tra trình duyệt có bật Cookie hay không thì ta sử dụng thuộc tính navigator.cookieEnabled.

Ví dụ: XEM DEMO

if (window.cookieEnabled){
    alert("Có bật Cookie - code24h.com");
}
else{
    alert("Cookie đã bị tắt");
}

2. Kiểm tra tên trình duyệt đang sử dụng

Để kiểm tra tên trình duyệt thì ta dùng thuộc tính navigator.appName và thuộc tính navigator.appCodeName dùng để kiểm tra tên mã code của trình duyệt.

Ví dụ: XEM DEMO

document.write("App Name: " + window.navigator.appName + "<br/>");
document.write("Code Name: " + window.navigator.appCodeName);

3. Kiểm tra Engine của trình duyệt

Để kiểm tra Engine của trình duyệt ta sử dụng thuộc tính navigator.product.

Ví dụ: XEM DEMO

document.write("Engine: " + navigator.product);

4. Kiểm tra Vesion của trình duyệt

Để kiểm tra Version của trình duyệt ta sử dụng thuộc tính navigator.appVersion hoặc navigator.userAgent.

Ví dụ: XEM DEMO

document.write("Cách 1: " + navigator.appVersion + "<br/>");
document.write("Cách 1: " + navigator.userAgent);

Tuy nhiên việc sử dụng Javascript để kiểm tra Version sẽ có lúc kết quả trả về sai, vì vậy bạn không nên sử dụng nó để kiểm tra Version của trình duyệt.

5. Kiểm tra hệ điều hành của Client

Javascript cũng có thể xem hệ điều hành mà người dùng đang sử dụng bằng cách sử dụng thuộc tính navigator.platform.

Ví dụ: XEM DEMO

document.write("Hệ điều hành: " + navigator.platform);

6. Kiểm tra ngôn ngữ của trình duyệt

Mỗi trình duyệt có thể lựa chọn ngôn ngữ khác nhau và ta có thể kiểm tra bằng phương thức navigator.language.

Ví dụ: XEM DEMO

document.write("Ngôn ngữ Browser: " + navigator.language);

Lời kết

Việc sử dụng đối tượng Navigator này bạn có thể lấy toàn bộ thông tin về trình duyệt và hệ điều hành của người dùng, và nếu bạn muốn lấy các thông tin đó lưu vào cơ sở dữ liệu thì hãy sử dụng Ajax, tuy nhiên trong thực tế ta rất ít khi sử dụng các thông tin đó.

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan
Mới nhất

Image Map trong JavaScript

Bạn có thể sử dụng JavaScript để tạo Image map ở Client-Side. Các Image map được kích hoạt bởi thuộc tính usemap cho thẻ <img /> và được định nghĩa bởi các thẻ mở rộng đặc biệt <map> và <area>. Hình ảnh mà tạo bản đồ đó được chèn vào trong trang bởi sử dụng phần tử ...

Tài liệu tham khảo & Framework cho Javascript

Dưới đây chúng tôi liệt kê tất cả các nguồn tài liệu hữu ích và Framework cho JavaScript. Bạn nên sử dụng chúng để thực hành cũng như hiểu sâu hơn những chủ đề đã được đề cập trong loạt bài này. Các JavaScript Framework hàng đầu: Follow fanpage của ...

Xử lý lỗi trong JavaScript

Có 3 kiểu lỗi trong chương trình: (a) lỗi cú pháp (Syntax Error), (b) lỗi trong khi chạy chương trình (Runtime Error), và (c) lỗi về tính logic của cấu trúc chương trình (Logical Error). Syntax Error Lỗi cú pháp (Syntax Error), cũng được gọi là parsing error, xảy ra tại thời gian biên dịch ...

Đa phương tiện (Multimedia) trong JavaScript

Đối tượng navigator trong JavaScript bao gồm một đối tượng con gọi là plugins . Đối tượng này là một mảng, với một cổng vào (entry) cho mỗi plug-in được cài đặt trên trình duyệt. Đối tượng navigator.plugins chỉ được hỗ trợ bởi Netscape, Firefox và Mozilla. Ví dụ Dưới đây là ví dụ minh ...

Các hàm có sẵn trong JavaScript

Đối tượng Number chỉ chứa các phương thức mặc định mà là một phần của sự định nghĩa của mỗi đối tượng. Phương thức Miêu tả constructor() Trả về hàm mà tạo sự instance của đối tượng này. Theo mặc định, nó là đối tượng Number. toExponential() Làm một số hiển thị ở dạng số mũ, ...

Debug trong JavaScript

Trong khi mã hóa chương trình, các nhà lập trình có thể tạo ra các lỗi. Một lỗi trong một chương trình hoặc một script được xem như là một bug . Tiến trình tìm kiếm và sửa các bug được gọi là dubugging và là một phần bình thường của tiến trình lập trình. Chương này giới thiệu một số công ...

Document Object Model (DOM) trong JavaScript

Mỗi trang web cư ngụ bên trong một cửa sổ trình duyệt mà có thể xem như là một đối tượng. Một đối tượng Document biểu diễn tài liệu HTML được hiển thị trong cửa sổ đó. Đối tượng Document có nhiều thuộc tính đa dạng như các đối tượng khác mà cho phép truy cập và chỉnh sửa nội dung tài liệu. ...

Đối tượng Boolean trong JavaScript

Miêu tả Đối tượng Boolean biểu diễn hai giá trị, hoặc "true" hoặc "false". Nếu tham số value bị bỏ qua hoặc là 0, -0, null, false, NaN , undefined, hoặc một chuỗi trống (""), đối tượng có một giá trị khởi tạo là false. Cú pháp Sử dụng cú pháp sau để tạo một đối tượng Boolean . ...

Đối tượng String trong JavaScript

Đối tượng String giúp bạn làm việc với một dãy các ký tự; nó giúp xử lý các kiểu dữ liệu chuỗi gốc trong JavaScript với một số phương thức giúp đỡ. Khi JavaScript tự động biến đổi giữa chuỗi gốc và các đối tượng String, bạn có thể gọi bất kỳ phương thức giúp đỡ nào của đối tượng String ...

Điều hướng trang (Redirect) trong JavaScript

Điều hướng lại trang là gì? Bạn có thể gặp tình huống khi bạn click vào một URL để tới trang X nhưng bạn được điều hướng tới trang Y. Nó xảy ra là do Page Redirection – Điều hướng lại trang . Khái niệm này khác với: JavaScript – Refresh trang. Có nhiều lý do khác nhau để tại sao bạn muốn ...