02/10/2018, 00:49

[C#] Hướng dẫn xuất dữ liệu ra CSV hoặc Excel từ câu lệnh truy vấn T-SQL

Lúc trước, mình đã có bài viết hướng dẫn các bạn cách xuất dữ liệu từ C# database sqlserver ra file Excel có định dạng. Tuy nhiên, với cách exports từ database ra Excel như bài trước. Nếu dữ liệu chúng ta từ 2000 dòng trở lên, thì các bạn sẽ gặp vấn đề là quá ...

Lúc trước, mình đã có bài viết hướng dẫn các bạn cách xuất dữ liệu từ C# database sqlserver ra file Excel có định dạng. Tuy nhiên, với cách exports từ database ra Excel như bài trước. Nếu dữ liệu chúng ta từ 2000 dòng trở lên, thì các bạn sẽ gặp vấn đề là quá trình xuất dữ liệu từ database ra Excel rất là chậm. Các bạn có thể tham khảo bài viết xuất dữ liệu ra file Excel có định dạng tại đây.

database sqlserver to excel

Bài viết này, mình sẽ viết sẵn cho các bạn hàm đọc dữ liệu từ Sqlserver rồi ghi thành file CSV. Vì nếu, ghi file bằng cách này sẽ không sử dụng 2 vòng for row và column nên tốc độ xuất dữ liệu ra file CSV rất là nhanh.

Nhưng CSV có một nhược điểm là dung lượng rất lớn, nên tiếp tục mình sẽ viết thêm một hàm convert từ file CSV sang File Excel.

Giao diện demo ứng dụng:

Xuất dữ liệu từ databse sqlserver ra excel

Source code chương trình:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using Microsoft.Office.Interop;
using Microsoft.Office.Interop.Excel;
using System.IO;

namespace exportExcelFormSql
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      SQLtoExcel(txtquery.Text, "H:data.xlsx");
      System.Diagnostics.Process.Start("H:data.xlsx");

    }
 
    private void SQLtoExcel(string query, string Output)
    {
      string Filename = "H:	est.csv";
      SqlConnection conn = new SqlConnection("Server=(local);Database=NORTHWND;User Id=sa;Password=minh123");
      conn.Open();
      SqlCommand cmd = new SqlCommand(query, conn);
      SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();

      using (System.IO.StreamWriter fs = new System.IO.StreamWriter(Filename, false, Encoding.UTF8))
      {
        // Loop through the fields and add headers
        for (int i = 0; i < dr.FieldCount; i++)
        {
          string name = dr.GetName(i);
          if (name.Contains(","))
            name = """ + name + """;

          fs.Write(name + ",");
        }
        fs.WriteLine();

        // Loop through the rows and output the data
        while (dr.Read())
        {
          for (int i = 0; i < dr.FieldCount; i++)
          {
            string value = dr[i].ToString();
            if (value.Contains(","))
              value = """ + value + """;

            fs.Write(value + ",");
          }
          fs.WriteLine();
        }

        fs.Close();
      }

      Microsoft.Office.Interop.Excel.Application app = new Microsoft.Office.Interop.Excel.Application();
      Workbook wb = app.Workbooks.Open(Filename, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing);
      wb.SaveAs(Output, XlFileFormat.xlOpenXMLWorkbook, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, XlSaveAsAccessMode.xlExclusive, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing);
      wb.Close();
      app.Quit();
      File.Delete(Filename);
    }

  }
}

Video demo ứng dụng xuất dữ liệu từ database Sqlserver ra file Excel:

HAVE FUN :) THANKS FOR WATCHING!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: csvexcelđọc fileghi flle
Bài liên quan

[C#] Hướng dẫn lấy dữ liệu dự báo thời tiết từ OpenWeatherMap Api

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lấy dữ liệu dự báo thời tiết sử dụng API OpenWeatherMap C# hoàn toàn miễn phí trong lập trình Winform. OpenWeatherMap API này cung cấp dịch vụ dữ liệu thời tiết và dự báo miễn phí, thích hợp cho bất kỳ ...

Hoàng Hải Đăng viết 23:46 ngày 27/10/2018

[C#] Hướng dẫn đọc dữ liệu Text từ chương trình Notepad sử dụng Win32

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình xin tiếp tục hướng dẫn các bạn cách lấy dữ liệu text từ chương trình Notepad thông qua thư viện Win32 API C# . Trong bài viết này, mình sẽ sử dụng thư viện Win32 và lấy dữ liệu text đang nhập trên chương trình notepad ...

Bùi Văn Nam viết 00:20 ngày 18/10/2018

Xuất dữ liệu ra Excle, Word hay PDF với asp.net - C#

Bạn muốn lập trình cho phép Export dữ liệu từ Datatable, Gridview ra Excel, Word hay PDF? Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn cách thực hiện điều đó bằng cách sử dụng thư viện itextsharp.dll. Bạn muốn lập trình cho phép Export dữ liệu từ Datatable, ...

Trần Trung Dũng viết 20:44 ngày 02/10/2018

[C#] Hướng dẫn truyền dữ liệu giữa hai ứng dụng

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các cách truyền dữ liệu giữa hai ứng dụng khác nhau trong lập trình C# , sử dụng thư viện Win32 (User32.dll). Trong các bài viết trước, mình đã có bài viết hướng dẫn cách truyền dữ liệu giữa hai form, các bạn có ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 11:46 ngày 02/10/2018

[C#] Hướng dẫn gởi dữ liệu Text từ ứng dụng sang chương trình Notepad

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn viết một ứng dụng nhỏ, là sử dụng thư viện Win32 để gởi dữ liệu từ ứng dụng C# của bạn sang chương trình soạn thảo Notepad. Nghĩa là ứng dụng sẽ gởi dữ liệu trực tiếp từ ứng ...

Bùi Văn Nam viết 11:45 ngày 02/10/2018
0