26/10/2018, 22:53

Các phương thức xử lý mảng trong Javascript

Trong JavaScript đã tích hợp sẵn các phương thức dùng để xử lý mảng. Với các phương thức này, ta có thể làm được những công việc như: chuyển một mảng về dạng chuỗi, thêm hoặc xóa các phần tử mảng, ghép các mảng lại với nhau, . . .

1. Chuyển mảng về dạng chuỗi ký tự toString()

VD: 

<script>
  var mobile = ["HTC", "Nokia", "SamSung", "LG", "Apple"];
  var text = mobile.toString();
   console.log(text) 
// => 'HTC,Nokia,SamSung,LG,Apple'
</script>

- Ngoài ra, ta cũng có thể dùng phương thức join() để chuyển một mảng về dạng chuỗi ký tự.

- Tuy nhiên, đối với phương thức join() thì ta có thể xác định thêm ký tự đặt giữa các phần tử mảng trong chuỗi trả về.

VD: 

<script>
  var mobile = ["HTC", "Nokia", "SamSung", "LG", "Apple"];
  var text = mobile.join("---");
  conssole.log(text) 
// => 'HTC---Nokia---SamSung---LG---Apple'
</script>

2) Thêm một phần tử mới vào vị trí cuối mảng push()

VD:

<script>
  var mobile = ["HTC", "Nokia", "SamSung", "LG", "Apple"];
  mobile.push("Lenovo");
 console.log(mobile)
//=> ["HTC", "Nokia", "SamSung", "LG", "Apple","Lenovo"]
</script>

3) Xóa phần tử ở vị trí cuối mảng pop()

VD: 

<script>
  var mobile = ["HTC", "Nokia", "SamSung", "LG", "Apple"];
  mobile.pop();
 console.log(mobile)
//=> ["HTC", "Nokia", "SamSung", "LG"]
</script>

4) Thêm một phần tử mới vào vị trí đầu mảng unshift()

VD:

<script>
  var mobile = ["HTC", "Nokia", "SamSung", "LG", "Apple"];
  mobile.unshift("Lenovo");
  console.log(mobile)
// => ["Lenovo",HTC", "Nokia", "SamSung", "LG", "Apple"]
</script>

5) Xóa phần tử ở vị trí đầu mảng shift()

VD:

<script>
  var mobile = ["HTC", "Nokia", "SamSung", "LG", "Apple"];
  mobile.shift();
  console.log(mobile)
//=> ["Nokia", "SamSung", "LG", "Apple"]
</script>

6) Ghép các mảng lại với nhau concat()

VD:

<script>
  var mobile = ["HTC", "Nokia"];
  var motorbike = ["Honda", "Yamaha", "Suzuki"];
  var SinhVien = ["Nguyễn Thành Nhân", 1993];
  var city = ["Cần Thơ", "Vĩnh Long"];
  var data = motorbike.concat(city, SinhVien, mobile);
  console.log(data)
// => ["Honda", "Yamaha", "Suzuki", "Cần Thơ", "Vĩnh Long", "Nguyễn Thành Nhân", 1993, "HTC", "Nokia"]
</script>

7) Trích xuất một phần của mảng slice()

VD:

<script>
   var so = ["mot","hai","ba","bon","nam"];
   console.log(so.slice(1,3))
//=> ["hai", "ba"]
</script>

8) Thêm & xóa phần tử ở vị trí bất kỳ trong mảng splice()

VD:

<script>
 // array.splice(start,length)
 // nếu length để trống thì xóa tất cả những phần tử bắt đầu từ phần tử có chỉ số là start cho đến hết mảng.
 var data = ["HTC", "Nokia", "Apple", "LG", "Honda", "SYM", "Suzuki"];

 data.splice(1,4); // bắt đầu xoá từ Noikia(1) , LG(2), Honda(3), LG(4)

 console.log(data);
//=> ["HTC", "SYM", "Suzuki"]
</script>

VD:

<script>
    // array.splice(start, 0, phần tử mới 1, phần tử mới 2, phần tử mới 3, ....)
    var mobile = ["HTC", "Nokia", "SamSung", "LG", "Apple"];
    mobile.splice(2, 0, " a ", " b ", " c ", " d ");
    console.log(mobile)
   // => ["HTC", "Nokia", " a ", " b ", " c ", " d ", "SamSung", "LG", "Apple"]
</script>

9) Xác định số lượng phần tử của mảng length()

VD:

<script>
  var mobile = ["HTC", "Nokia", "SamSung", "LG", "Apple"];
  var a = mobile.length; 
  console.log(a) 

 // => 5
</script>

 

Bài liên quan

Các phương thức xử lý mảng trong Javascript

Trong JavaScript đã tích hợp sẵn các phương thức dùng để xử lý mảng. Với các phương thức này, ta có thể làm được những công việc như: chuyển một mảng về dạng chuỗi, thêm hoặc xóa các phần tử mảng, ghép các mảng lại với nhau, . . .

Pham Dat viết 22:53 ngày 26/10/2018

Hàm xử lý mảng trong Javascript

Thì như mình đã nói rằng lượng kiến thức về mảng cũng khá nhiều. Nếu bạn đã lắm được kiến thức về mảng như mình đã giới thiệu ở bài trước mà chưa lắm được kiến thức trong nội dung mình sắp trình bày dưới đây thì coi như là bạn chưa lắm được gì cả. Trong nội dung bài viết này chúng ta sẽ đi tìm ...

Hoàng Hải Đăng viết 16:44 ngày 01/10/2018

Tổng hợp các hàm xử lý mảng trong Javascript

Tổng hợp một số ví dụ học Javascript căn bản Cách thao tác với mảng trong Javascript Tìm hiểu DOM là gì? Các loại DOM trong Javascript Tìm hiểu DOM Element trong Javascript Danh sách các hàm xử lý mảng, thao tác với các mảng trong Javascript đóng vai trò quan trọng vì nó rất thực tế ...

Hoàng Hải Đăng viết 16:51 ngày 04/09/2018

Các phương thức xử lý mảng trong JavaScript

- Trong JavaScript đã tích hợp sẵn các phương thức dùng để xử lý mảng. Với các phương thức này, ta có thể làm được những công việc như: chuyển một mảng về dạng chuỗi, thêm hoặc xóa các phần tử mảng, ghép các mảng lại với nhau, . . . . - Dưới đây là bảng tóm tắt một vài phương thức xử lý mảng ...

Tạ Quốc Bảo viết 11:12 ngày 18/08/2018

Các phương thức xử lý ngày tháng trong JavaScript

- Đối tượng ngày tháng là một tập hợp các thông tin về thời gian (thứ, ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây, mili giây, múi giờ) của một thời điểm nào đó. - Các phương thức xử lý ngày tháng trong JavaScript giúp chúng ta có thể làm một số công việc với đối tượng ngày tháng như: Lấy các thông ...

Bùi Văn Nam viết 11:12 ngày 18/08/2018
+4