Câu hỏi của hocphp_2011

[HELP] Get value của Textbox sau khi form được Submit bằng cách click vào 1 link nhưng ko dùng JS

- Như vầy nè , em có cái TextBox : <input type="text" name="txt1" value="<?php echo $_POST['txt1'];?>" /> - Thì sau khi form được submit với method là POST thì Textbox sẽ có value và ta có thể lấy value của cái Textbox qua biến ...

hocphp_2011 viết 13:35 ngày 10/10/2018 chỉnh sửa

Giúp đỡ em hiểu về mô hình MVC !

+> Em đang tìm hiểu về mô hình MVC thì em có tải trên Google tại các diễn đàn các code Demo về MVC thì em hiểu như thế này : - Thư mục Model : theo em hiểu là chứa các file , trong các file là các hàm kết nối CSDL , xử lý dữ liệu , Insert , Delete , Update ,....Đúng ko các anh ??? ...

hocphp_2011 viết 11:22 ngày 10/10/2018 chỉnh sửa

Giúp em : INSERT INTO BANG(Message) VALUES(''$Message'') WHERE USERNAME=''$b''

- Trong CSDL của em 1 bảng có 2 cột là cột : Username và cột Message . Thì cột Username có dữ liệu rồi bây em muốn chèn dữ liệu vào trong cột Message thì viết câu truy vấn như thế nào . Em viết INSERT INTO BANG(Message) VALUES('Message') WHERE Username='Username' thì ko chạy được - Em ...

hocphp_2011 viết 11:12 ngày 10/10/2018 chỉnh sửa
1