CSS cơ bản

Chuyển đổi từ PX sang EM trong CSS

Chuyển đổi từ PX sang EM Như đã được trình bày trong chương Đơn vị trong CSS , một đơn vị được sử dụng cho chiều cao của font. Một đơn vị em tương đương với kích cỡ của một font đã cho, nếu bạn gán kích cỡ của font là 12px thì mỗi đơn vị em sẽ là 12px, do đó 2em sẽ là 24px. Do đó, trong ...

Hoàng Hải Đăng viết 12:42 ngày 14/08/2018

Web Safe Font trong CSS

Tổ hợp Font trong CSS CSS3 tương thích với công nghệ tổ hợp Font. Tức là, nếu trình duyệt không hỗ trợ Font đầu tiên, thì nó sẽ cố gắng thử các Font tiếp theo. Serif Font trong CSS Font family Normal bold Georgia, serif Cau van nay duoi dang Normal Text. Cau van nay ...

Tạ Quốc Bảo viết 12:42 ngày 14/08/2018

User Interface trong CSS | Giao diện người dùng trong CSS

Thuộc tính user interface trong CSS cho phép bạn thay đổi bất kỳ phần tử nào vào một trong các phần tử user interface chuẩn. Bảng dưới liệt kê một số thuộc tính thường được sử dụng trong User Interface trong CSS3: Giá trị Miêu tả appearance Cho phép người dùng làm cho các phần tử ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 12:41 ngày 14/08/2018

Chia cột trong CSS

CSS3 hỗ trợ tính năng Multi Column giúp bạn sắp xếp văn bản dưới dạng cấu trúc một bài báo. Bảng dưới liệt kê một số thuộc tính Multi Column thường được sử dụng trong CSS3: Giá trị Miêu tả column-count Được sử dụng để đếm số cột mà phần tử nên được phân chia thành column-fill ...

Tạ Quốc Bảo viết 12:38 ngày 14/08/2018

Tổng hợp các màu trong CSS

Bảng dưới đây liệt kê 16 tên cùng mã màu (mã Hex code) đã được giới thiệu trong HTML 3.2. Bạn cũng có thể sử dụng các màu này trong CSS. Tên màu Giá trị Hex Code Màu aqua #00ffff black #000000 blue #0000ff fuchsia #ff00ff green #008000 ...

Tạ Quốc Bảo viết 12:38 ngày 14/08/2018

Responsive trong CSS | Responsive CSS là gì

Responsive CSS là gì ? Responsive là một tính từ để chỉ một website có thể hiển thị tương thích trên mọi kích thước hiển thị của trình duyệt. Ví dụ: nếu giao diện website đặt một chiều rộng cố định là 800px thì chắc chắn nếu xem ở trình duyệt điện thoại với chiều ngang chỉ từ 320px – 420px ...

Bùi Văn Nam viết 12:37 ngày 14/08/2018

2D Transform trong CSS3

2D Transforms được sử dụng để tái thay đổi cấu trúc phần tử, ví dụ như translate, rotate, scale, và skew. Bảng dưới liệt kê một số giá trị thường được sử dụng trong 2D Transforms: Giá trị Miêu tả translate(x,y) Được sử dụng để tịnh tiến phần tử theo trục x và trục y ...

Hoàng Hải Đăng viết 12:36 ngày 14/08/2018

Thuộc tính box sizing trong CSS3

Thuộc tính box sizing được sử dụng để thay đổi chiều cao và độ rộng của phần tử. Bắt đầu từ CSS2, thuộc tính box làm việc như sau: awidth + padding + border = chiều rộng thực sự của một phần tử box height + padding + border = chiều cao thực sự của một phần tử box Nghĩa là, khi bạn ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 12:35 ngày 14/08/2018

3D Transform trong CSS

Sử dụng 3D Transform trong CSS, bạn có thể di chuyển các phần tử theo 3 trục: x, y và z. Dưới đây là các ví dụ xác định một cách rõ ràng cách phần tử sẽ quay theo các trục. Các phương thức của 3D Transform trong CSS Bảng dưới liệt kê các phương thức được sử dụng để gọi 3D Transform trong ...

Hoàng Hải Đăng viết 12:32 ngày 14/08/2018

Hiệu ứng trong CSS

Animation (còn gọi là hiệu ứng) là tiến trình tạo các thay đổi tới hình dáng và tạo các sự chuyển động của các phần tử. Qui tắc @keyframes trong CSS Qui tắc @keyframs sẽ điều khiển các bước hiệu ứng trung gian trong CSS3. Ví dụ của qui tắc @keyframes với Left Animation @keyframes ...

Tạ Quốc Bảo viết 12:32 ngày 14/08/2018

Web Font trong CSS3

Web Font trong CSS3 cho phép lập trình viên có thể sử dụng các font mà không được cài đặt trên máy tính của người dùng. Khi bạn đã mua/tìm được font bạn muốn, bạn chỉ cần include font file này trên Web Server, và sau đó nó sẽ được tự động tải tới người dùng khi cần thiết. Các font riêng của ...

Hoàng Hải Đăng viết 12:32 ngày 14/08/2018

Tạo hiệu ứng cho Text trong CSS3

CSS3 bổ sung thêm một số tính năng giúp bạn tạo hiệu ứng cho text: Bảng dưới liệt kê một số thuộc tính thường được sử dụng trong CSS3: Giá trị Miêu tả text-align-last Căn chỉnh dòng văn bản cuối cùng text-emphasis Được sử dụng để nhấn mạnh phần văn bản nào đó ...

Hoàng Hải Đăng viết 12:29 ngày 14/08/2018

Gradient trong CSS

Gradient là gì ? Gradient biểu thị sự kết hợp của hai hay nhiều màu, như dưới đây:− Các loại Gradient trong CSS Linear Gradient trong CSS Linear Gradient được sử dụng để sắp xếp hai hay nhiều màu trong các định dạng tuyến, ví dụ như dạng từ trên xuống dưới (Top to Bottom): ...

Hoàng Hải Đăng viết 12:26 ngày 14/08/2018

Shadow trong CSS

CSS3 hỗ trợ việc thêm Shadow cho văn bản hoặc cho các phần tử. Thuộc tính shadow có thể phân chia thành: Text Shadow trong CSS Với CSS3, bạn có thể thêm shadow cho văn bản. Ví dụ sau minh họa cách thêm shadow cho văn bản trong CSS3: <html> <head> <style> ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 12:25 ngày 14/08/2018

Multi Background trong CSS

Thuộc tính Multi Background trong CSS Thuộc tính Multi Background trong CSS được sử dụng để thêm một hoặc nhiều hình ảnh tại một thời điểm mà không cần sử dụng HTML code. Bạn có thể thêm các hình ảnh mỗi khi cần đến. Cú pháp đơn giản của Multi Background giống như sau: #multibackground { ...

Tạ Quốc Bảo viết 12:24 ngày 14/08/2018

Rounded Corner trong CSS

Rounded Corner trong CSS được sử dụng để thêm góc màu tới phần thân tài liệu hoặc phần văn bản bởi sử dụng thuộc tính border-radius. Cú pháp đơn giản của Rounded Corner như sau: #rcorners7 { border-radius: 60px/15px; background: #FF0000; padding: 20px; awidth: 200px; height: ...

Tạ Quốc Bảo viết 12:23 ngày 14/08/2018

Border Image trong CSS

Thuộc tính Border Image trong CSS được sử dụng để thêm hình ảnh xuất hiện trên đường viền cho các phần tử. Bạn không cần sử dụng bất cứ HTML code nào để gọi Border Image. Cú pháp đơn giản cho Border Image như sau: #borderimg { border: 10px solid transparent; padding: 15px; } Dưới ...

Hoàng Hải Đăng viết 12:23 ngày 14/08/2018

Học CSS3 cơ bản và nâng cao

CSS được sử dụng để điều khiển Style của một tài liệu web. Hay nói cách khác, CSS là một ngôn ngữ StyleSheet để miêu tả sự thể hiện của một tài liệu HTML hoặc XML. CSS3 là phiên bản mới nhất và là phiên bản tiếp theo của CSS2. Điểm khác nhau chính giữa CSS2 và CSS3 là: CSS3 module CSS3 ...

Bùi Văn Nam viết 12:22 ngày 14/08/2018

Layout trong CSS

Chắc bạn cũng khá quen thuộc với các bảng trong HTML và quen thuộc với việc tạo các Page Layout bởi sử dụng các bảng này. Nhưng bạn có biết rằng CSS cung cấp cho bạn nhiều sự điều khiển hơn tới việc xác định vị trí các phần tử trong một tài liệu. CSS là xu hướng của tương lai, và tại sao bạn ...

Hoàng Hải Đăng viết 12:21 ngày 14/08/2018

Pseudo Element trong CSS | Phần tử giả trong CSS

Pseudo Element (có thể gọi là các phần tử giả) được sử dụng để thêm các hiệu ứng đặc biệt cho một số Selector. Bạn không cần sử dụng JavaScript hoặc bất cứ ngôn ngữ Script nào để sử dụng các hiệu ứng này. Cú pháp đơn giản của Pseudo Element trong CSS như sau: selector:pseudo-element ...

Tạ Quốc Bảo viết 12:21 ngày 14/08/2018
1 2 3 >