18/08/2018, 11:22

Cú pháp cơ bản PHP

Mở và đóng đoạn code PHP PHP có rất nhiều cú pháp dùng để mở và đóng dòng code, tuy nhiên ở đây chỉ giới thiệu cách viết tốt nhất, được dùng rộng rãi nhất đó là: <?php và ?>. <?php //Code được viết tại đây ?> Comment trong PHP Comment được sử dụng để chèn dòng ...

Mở và đóng đoạn code PHP

PHP có rất nhiều cú pháp dùng để mở và đóng dòng code, tuy nhiên ở đây chỉ giới thiệu cách viết tốt nhất, được dùng rộng rãi nhất đó là: <?php và ?>.

<?php
//Code được viết tại đây
?>

Comment trong PHP

  • Comment được sử dụng để chèn dòng chú thích vào source code, dòng chú thích này sẽ không hiển thị trên trình duyệt.
  • Có thể sử dụng comment để giải thích cho source code hay comment để đánh dấu phần đóng của một đoạn code nào đó, điều này sẽ dễ dàng trong việc tìm kiếm và chỉnh sửa nội dung sau này.
<?php
// Đây là cách comment 1 dòng

# Đây cũng là cách comment 1 dòng

/* Đây là cách comment nhiều dòng
Có thể viết bao nhiêu dòng chú thích cũng được.*/
?>

echo và print

PHP có 2 cách để xuất nội dung ra ngoài trình duyệt đó là: echo và print

  • echo và print hầu như tương tự nhau, đều là phương pháp dùng để xuất nội dung ra ngoài trình duyệt.
  • Khác nhau chính là:
    • echo không trả về giá trị, và có thể chứa nhiều tham số.
    • print trả về 1 giá trị, chỉ chưa 1 tham số.
    • Về xử lý thì echo nhanh hơn print.

Php viết:

<?php
echo "Hello echo!";
?>
Hello echo!

Php viết:

<?php
print "Hello print!";
?>
Hello print!

Ví dụ trên cũng cho thấy php kết thúc dòng code bằng ký tự chấm phẩy ;

var_dump()

var_dump() trả về loại và giá trị cho giá trị được chọn.

Php viết:

<?php
$a = "Học Web Chuẩn";
var_dump($a);
?>
string(17) "Học Web Chuẩn"

Kết quả cho thấy giá trị $a là chuỗi, với 17 ký tự, và có giá trị là "Học Web Chuẩn"

Nối chuỗi bằng dấu chấm

Trong PHP khi muốn nối chuỗi với chuỗi, hoặc chuỗi với biến ta dùng dấu chấm.

Khi sử dụng cần chú ý khoảng trắng, dấu câu.

Chuỗi nối chuỗi

<?php
echo "Học Web Chuẩn".", kiến thức nhỏ cho web hiện đại.";
?>
Học Web Chuẩn, kiến thức nhỏ cho web hiện đại.

biến nối chuỗi

<?php
$a = "Học Web Chuẩn";
echo $a.", kiến thức nhỏ cho web hiện đại.";
?>
Học Web Chuẩn, kiến thức nhỏ cho web hiện đại.
Bài liên quan

[BÀI 2] CÚ PHÁP KHAI BÁO PHP

Các đoạn mã PHP có thể đặt ở bất cứ đâu trong tập tin “.php”. PHP cũng có thể bắt đầu và kết thúc giống với ngôn ngữ HTML. Chỉ khác, đối với PHP chúng ta có nhiều cách để thể hiện. Các cách khai báo PHP Cách 1: Cú pháp chính. ...

Vũ Văn Thanh viết 17:00 ngày 04/10/2018

Bài 03: Một số cú pháp cơ bản trong Smarty

Smarty hỗ trợ một vài cú pháp lập trình nâng cao , bao gồm : Biến, hằng If, elseif, else Điều khiển luồng dữ liệu, foreach. Hàm do người dùng địnhn nghĩa . ... 1. Một số cú pháp cơ bản trong Smarty. Nội dung Smarty Mở và đóng thẻ {} Ghi chú {* ghi chú một hoặc nhiều ...

Hoàng Hải Đăng viết 16:49 ngày 01/10/2018

Bài 4: Cú pháp cơ bản C

Ở bài trước chúng ta đã học về cấu trúc cơ bản của một chương trình C, vì vậy sẽ rất dể dàng để hiểu các khối xây dựng cở bản khác của ngôn ngữ lập trình C Nhìn vào ví dụ của bài trước Cấu trúc chương trình C #include<stdio.h> int main(){ /* my first programin C */ ...

Vũ Văn Thanh viết 15:29 ngày 01/10/2018

Cú pháp cơ bản của lập trình C

Bạn đã biết về cấu trúc cơ bản của chương trình C, bây giờ bạn sẽ dễ dạng hiểu được những khối cơ bản trong ngôn ngữ C. Các Token trong C Trong ngôn ngữ C bao gồm rất nhiều các token khác nhau và một token có thể là một từ khóa, một định danh, một hằng số, ...

Hoàng Hải Đăng viết 11:04 ngày 22/08/2018

Cú pháp cơ bản PHP

Mở và đóng đoạn code PHP PHP có rất nhiều cú pháp dùng để mở và đóng dòng code, tuy nhiên ở đây chỉ giới thiệu cách viết tốt nhất, được dùng rộng rãi nhất đó là: <?php và ?>. <?php //Code được viết tại đây ?> Comment trong PHP Comment được sử dụng để chèn dòng ...

Tạ Quốc Bảo viết 11:22 ngày 18/08/2018
0