Chủ đề nổi bật
03/08/2018, 10:00

Đối tượng Date trong Javascript

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến đối tượng Date trong Javascript, đây là đối tượng chuyên dùng để xử lý ngày giờ trên Client và đương nhiên ...

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến đối tượng Date trong Javascript, đây là đối tượng chuyên dùng để xử lý ngày giờ trên Client và đương nhiên tính ứng dụng của nó thì khỏi bàn. Bài này chúng ta chỉ đề cập một số kiến thức căn bản, còn các hàm xử lý nâng cao hơn thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở bài tiếp theo.

1. Đối tượng Date trong Javascript

Tất cả các vấn đề liên quan đến thời gian đều nằm trong đối tượng Date, vì vậy để khởi tạo một đối tượng thời gian thì bạn dùng cú pháp sau:

var timeObj = new Date();

Đây là cách thông thường và khi bạn dùng cách này nó sẽ lấy thời gian hiện tại trên máy của bạn (client), điều này có nghĩa mỗi Client sẽ có thời gian khác nhau phụ thuộc vào máy tính của họ.

Ví dụ: XEM DEMO

var dateObj = new Date();
document.write(dateObj);

Và sau đây là bốn cách khởi tạo thông thường nhất.

// Thời gian hiện tại
new Date();

// Tham số truyền vào là mili giây
new Date(milliseconds);

// Tham số truyền vào là chuỗi ngày tháng
new Date(dateString);

// Tham số truyền vào gồm
// - year:     năm
// - month:    tháng
// - day:     ngày
// - hours:    giờ
// - minutes:   phút
// - seconds:   giây
// - milliseconds: mini giây
new Date(year, month, day, hours, minutes, seconds, milliseconds);

Khi bạn truyền tham số vào thì đối tượng đó sẽ tự nhận diện và chuyển đổi về đúng định dạng ngày tháng nên bạn hoàn toàn yên tâm mà sử dụng.

Ví dụ: Khởi tạo một đối tượng với giá trị là ngày 20/11/2013

XEM DEMO

var dateObj = new Date(2013, 11, 20);

Cái khó ở phần này là định dạng format của ngày tháng khi in ra ngoài trình duyệt rất khó đọc, điều này cũng bình thường bởi vì nó có quy tắc format riêng.

2. Định dạng (format) Date trong Javascript

Có ba định dạng chính đó là:

 • ISO
 • Long
 • Short

Định dạng ISO

Định dạng chuẩn của ISO 8601 là (YYYY-MM-DD) hoặc (YYYY-MM) hoặc (YYYY).

Có một lưu ý nếu bạn truyền vào không đủ (ngày - tháng - năm - giờ - phút - giây) thì mặc định các tham số khác sẽ lấy thời gian nhỏ nhất.

Vi dụ: XEM DEMO

var ISO_1 = new Date("2014-11-20");
var ISO_2 = new Date("2014-11");
var ISO_3 = new Date("2014");

Định dạng Long

Định dạng Long tức là bạn truyền vào với tên của tháng là ba chữ cái đầu tiên ghi bằng tiếng Anh, lúc này bạn có thể đặt vị trí của nó thế nào cũng được vì đối tượng Date tự nhận diện và chuyển đổi.

Ví dụ: XEM DEMO

var LONG_1 = new Date("Mar 25 2015");
var LONG_2 = new Date("2015 Mar 25");
var LONG_3 = new Date("25 2015 Mar");

Chạy lên các bạn thấy cả ba ví dụ đều có kết quả như nhau.

Định dạng Short

Định dạng Short được lưu trữ dưới dạng MM/DD/YYYY hoặc YYYY/MM/DD hoặc MM-DD-YYYY hoặc YYYY-MM-DD/

Ví dụ: XEM DEMO

var SHORT_1 = new Date("03-25-2015");
var SHORT_2 = new Date("03/25/2015");
var SHORT_3 = new Date("2015/03/25");
var SHORT_4 = new Date("2015-03-25");

Định dạng đầy đủ

Trên là những định dạng ghi tắt, nếu truyền đầy đủ thì bạn phải truyền đẩy đủ (ngày - tháng - năm - giờ - phút - giây - timezone):

var d = new Date("Wed Mar 25 2015 09:56:24 GMT+0100 (W. Europe Standard Time)");

3. Lời kết

Vậy để khởi tạo một đối tương thời gian thì ta dùng từ khóa new Date(), đồng thời chúng ta có bốn cách truyền tham số lúc khởi tạo. Tương ứng với mỗi cách truyền thì đối tượng Date() sẽ tự nhận diện và chuyển đổi sang đúng định dạng của nó.

Bài này mình xin dừng ở đây, bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu các hàm xử lý ngày tháng trong Javascript và mình tin rằng bài đó sẽ cực kì hấp dẫn đấy.

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan
Mới nhất

Image Map trong JavaScript

Bạn có thể sử dụng JavaScript để tạo Image map ở Client-Side. Các Image map được kích hoạt bởi thuộc tính usemap cho thẻ <img /> và được định nghĩa bởi các thẻ mở rộng đặc biệt <map> và <area>. Hình ảnh mà tạo bản đồ đó được chèn vào trong trang bởi sử dụng phần tử ...

Tài liệu tham khảo & Framework cho Javascript

Dưới đây chúng tôi liệt kê tất cả các nguồn tài liệu hữu ích và Framework cho JavaScript. Bạn nên sử dụng chúng để thực hành cũng như hiểu sâu hơn những chủ đề đã được đề cập trong loạt bài này. Các JavaScript Framework hàng đầu: Follow fanpage của ...

Xử lý lỗi trong JavaScript

Có 3 kiểu lỗi trong chương trình: (a) lỗi cú pháp (Syntax Error), (b) lỗi trong khi chạy chương trình (Runtime Error), và (c) lỗi về tính logic của cấu trúc chương trình (Logical Error). Syntax Error Lỗi cú pháp (Syntax Error), cũng được gọi là parsing error, xảy ra tại thời gian biên dịch ...

Đa phương tiện (Multimedia) trong JavaScript

Đối tượng navigator trong JavaScript bao gồm một đối tượng con gọi là plugins . Đối tượng này là một mảng, với một cổng vào (entry) cho mỗi plug-in được cài đặt trên trình duyệt. Đối tượng navigator.plugins chỉ được hỗ trợ bởi Netscape, Firefox và Mozilla. Ví dụ Dưới đây là ví dụ minh ...

Các hàm có sẵn trong JavaScript

Đối tượng Number chỉ chứa các phương thức mặc định mà là một phần của sự định nghĩa của mỗi đối tượng. Phương thức Miêu tả constructor() Trả về hàm mà tạo sự instance của đối tượng này. Theo mặc định, nó là đối tượng Number. toExponential() Làm một số hiển thị ở dạng số mũ, ...

Debug trong JavaScript

Trong khi mã hóa chương trình, các nhà lập trình có thể tạo ra các lỗi. Một lỗi trong một chương trình hoặc một script được xem như là một bug . Tiến trình tìm kiếm và sửa các bug được gọi là dubugging và là một phần bình thường của tiến trình lập trình. Chương này giới thiệu một số công ...

Document Object Model (DOM) trong JavaScript

Mỗi trang web cư ngụ bên trong một cửa sổ trình duyệt mà có thể xem như là một đối tượng. Một đối tượng Document biểu diễn tài liệu HTML được hiển thị trong cửa sổ đó. Đối tượng Document có nhiều thuộc tính đa dạng như các đối tượng khác mà cho phép truy cập và chỉnh sửa nội dung tài liệu. ...

Đối tượng Boolean trong JavaScript

Miêu tả Đối tượng Boolean biểu diễn hai giá trị, hoặc "true" hoặc "false". Nếu tham số value bị bỏ qua hoặc là 0, -0, null, false, NaN , undefined, hoặc một chuỗi trống (""), đối tượng có một giá trị khởi tạo là false. Cú pháp Sử dụng cú pháp sau để tạo một đối tượng Boolean . ...

Đối tượng String trong JavaScript

Đối tượng String giúp bạn làm việc với một dãy các ký tự; nó giúp xử lý các kiểu dữ liệu chuỗi gốc trong JavaScript với một số phương thức giúp đỡ. Khi JavaScript tự động biến đổi giữa chuỗi gốc và các đối tượng String, bạn có thể gọi bất kỳ phương thức giúp đỡ nào của đối tượng String ...

Điều hướng trang (Redirect) trong JavaScript

Điều hướng lại trang là gì? Bạn có thể gặp tình huống khi bạn click vào một URL để tới trang X nhưng bạn được điều hướng tới trang Y. Nó xảy ra là do Page Redirection – Điều hướng lại trang . Khái niệm này khác với: JavaScript – Refresh trang. Có nhiều lý do khác nhau để tại sao bạn muốn ...