Chủ đề nổi bật
03/08/2018, 09:59

DOM CSS trong Javascript

Tiếp tục serie học CSS căn bản thì trong bài thứ 17 này chúng ta vẫn tiếp tục tìm hiểu thêm một thành phần của DOM nữa đó là DOM dùng để xử lý ...

Tiếp tục serie học CSS căn bản thì trong bài thứ 17 này chúng ta vẫn tiếp tục tìm hiểu thêm một thành phần của DOM nữa đó là DOM dùng để xử lý CSS. Chúng ta sẽ tìm hiểu các thao tác thay đổi CSS bằng javascript, xử lý các hiệu ứng để làm website động ở client (DHTML).

1. Thay đổi CSS bằng Javascript

Style bản chất nó cũng là một thuộc tính của các thẻ HTML nhưng bạn không thể sử dụng DOM HTML để thiết lập hay xóa bỏ CSS được mà phải thông qua một đối tượng biệt khác đó là style.

Đối tượng style này sẽ chứa tất cả các thuộc tính của CSS và chúng ta sẽ dễ dàng thao tác với chúng bằng cú pháp riêng, và như thường lệ chúng ta có hai thao tác chính đó là thiết lập CSSlấy giá trị CSS hiện tại.

Cú pháp thiết lập CSS bằng Javascript:

document.getElementById("object").style.cssName = 'something';

Cú pháp lấy giá trị CSS bằng Javascript:

var value = document.getElementById("object").style.cssName;

Trường hợp thuộc tính có dấu gạch ngang như: font-size, line-height, margin-bottom thì thuộc tính đó trong style sẽ có tên là fontSize, lineHeight, marginBottom ,nghĩa là sẽ bỏ đi dấu gạch ngang và viết hoa ký tự đầu tiên của chữ thứ hai.

document.getElementById("object").style.fontSize = 'something';
document.getElementById("object").style.lineHeight = 'something';
document.getElementById("object").style.marginBottom = 'something';<br />
<br />

Lưu ý rằng có những thuộc tính nếu bạn chưa thiết lập CSS cho nó thì khi bạn lấy giá trị sẽ là một giá trị rỗng.

2. Ví dụ thay đổi CSS bằng Javascript

Để rõ ràng và dễ hiểu thì chúng ta làm một ví dụ:

Ví dụ 1: Viết một chương trình gồm 4 buttons và 1 thẻ div, khi click vào từng button thì sẽ thiết lập màu sắc, background, chiều cao, font size của thẻ div.

Để làm bài này thì chúng ta phải sử dụng sự kiện trong javascript đó là onclick, mỗi khi click vào mỗi button sẽ giải quyết một vấn đề của bài toán.

Các bước thực hiện:

 • Tạo 4 functions thực hiện 4 nhiệm vụ như đề bài yêu cầu
 • Gán mỗi function vào sự kiện onclick của mỗi button

Bài giải: XEM DEMO

<html>
  <body>
    <script language="javascript">
      function change_background()
      {
        document.getElementById("message").style.background = 'red';
      }

      function change_color()
      {
        document.getElementById("message").style.color = 'blue';
      }

      function change_height()
      {
        document.getElementById("message").style.height = '500px';
      }

      function change_font_size()
      {
        document.getElementById("message").style.fontSize = '500px';
      }
    </script>
   	<div id="message">
     Chào mừng các bạn đến với code24h.com
   	</div>
    <input type="button" value="Change backgroud" onclick="change_background()"/>
    <input type="button" value="Change color" onclick="change_color()"/>
    <input type="button" value="Change height" onclick="change_height()"/>
    <input type="button" value="Change fontsize" onclick="change_font_size()"/>
  </body>
</html>
Ví dụ 2: Viết chương trình đăng nhập và validate thông tin username, password. Nếu người dùng không nhập username hoặc mật khẩu thì hiển thị thông báo message trong một thẻ div và chữ màu đỏ, ngược lại thì thông báo validate thành công và chữ màu xanh

Với bài này bạn cần phải sử dụng thêm DOM Element để lấy giá trị của các ô input, đồng thời sử dụng DOM HTML để thay đổi nội dung của message và sử dụng DOM CSS để thay đổi màu sắc.

Bài giải: XEM DEMO

<html>
  <body>
    <script language="javascript">
     function validate()
     {
      // Lấy giá trị input
       var username = document.getElementById("username").value;
       var password = document.getElementById("password").value;
      
      // Lấy đối tượng message
      var message = document.getElementById("message");
      
      // Validate
      if (username == "" || password == ""){
      	message.innerHTML = "Bạn chưa nhập đầy đủ thông tin!";
       	message.style.color = "red";
      }
      
      else{
      	message.innerHTML = "Chúc mừng ban, validate thành công!";
       	message.style.color = "blue";
      }
      
     }
    </script>
   	Username: <input type="text" value="" id="username" /> <br/>
   	Username: <input type="password" value="" id="password" /> <br/>
   	<div id="message"></div>
    <input type="button" value="Login" onclick="validate()"/>
  </body>
</html>

3. Lời kết

Những bài toán dạng như thế này thì chúng ta hay gọi là DHTML, nghĩa là HTML động có các hiệu ứng thay đổi giao diện bằng cách sử dụng Javascript kết hợp với giá trị CSS của HTML. Tất cả các thuộc tính của CSS được lưu trong đối tượng style (có thể gọi là thuộc tính style) của đối tượng HTML nên bạn tránh ghi nhầm bỏ đi chữ style nhé.

Có một điểm lưu ý trong bài này mình muốn nhắc lại trước khi nhảy qua bài tiếp là tên của thuộc tính nếu có dấu gạch ngang thì bạn phải bỏ dấu gạch ngang, đồng thời viết hoa từ chữ thứ hai nhé, ví dụ fontSize, lineHeight, ... Còn những thuộc tính khác thì tên của nó viết bình thường.

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan
Mới nhất

Image Map trong JavaScript

Bạn có thể sử dụng JavaScript để tạo Image map ở Client-Side. Các Image map được kích hoạt bởi thuộc tính usemap cho thẻ <img /> và được định nghĩa bởi các thẻ mở rộng đặc biệt <map> và <area>. Hình ảnh mà tạo bản đồ đó được chèn vào trong trang bởi sử dụng phần tử ...

Tài liệu tham khảo & Framework cho Javascript

Dưới đây chúng tôi liệt kê tất cả các nguồn tài liệu hữu ích và Framework cho JavaScript. Bạn nên sử dụng chúng để thực hành cũng như hiểu sâu hơn những chủ đề đã được đề cập trong loạt bài này. Các JavaScript Framework hàng đầu: Follow fanpage của ...

Xử lý lỗi trong JavaScript

Có 3 kiểu lỗi trong chương trình: (a) lỗi cú pháp (Syntax Error), (b) lỗi trong khi chạy chương trình (Runtime Error), và (c) lỗi về tính logic của cấu trúc chương trình (Logical Error). Syntax Error Lỗi cú pháp (Syntax Error), cũng được gọi là parsing error, xảy ra tại thời gian biên dịch ...

Đa phương tiện (Multimedia) trong JavaScript

Đối tượng navigator trong JavaScript bao gồm một đối tượng con gọi là plugins . Đối tượng này là một mảng, với một cổng vào (entry) cho mỗi plug-in được cài đặt trên trình duyệt. Đối tượng navigator.plugins chỉ được hỗ trợ bởi Netscape, Firefox và Mozilla. Ví dụ Dưới đây là ví dụ minh ...

Các hàm có sẵn trong JavaScript

Đối tượng Number chỉ chứa các phương thức mặc định mà là một phần của sự định nghĩa của mỗi đối tượng. Phương thức Miêu tả constructor() Trả về hàm mà tạo sự instance của đối tượng này. Theo mặc định, nó là đối tượng Number. toExponential() Làm một số hiển thị ở dạng số mũ, ...

Debug trong JavaScript

Trong khi mã hóa chương trình, các nhà lập trình có thể tạo ra các lỗi. Một lỗi trong một chương trình hoặc một script được xem như là một bug . Tiến trình tìm kiếm và sửa các bug được gọi là dubugging và là một phần bình thường của tiến trình lập trình. Chương này giới thiệu một số công ...

Document Object Model (DOM) trong JavaScript

Mỗi trang web cư ngụ bên trong một cửa sổ trình duyệt mà có thể xem như là một đối tượng. Một đối tượng Document biểu diễn tài liệu HTML được hiển thị trong cửa sổ đó. Đối tượng Document có nhiều thuộc tính đa dạng như các đối tượng khác mà cho phép truy cập và chỉnh sửa nội dung tài liệu. ...

Đối tượng Boolean trong JavaScript

Miêu tả Đối tượng Boolean biểu diễn hai giá trị, hoặc "true" hoặc "false". Nếu tham số value bị bỏ qua hoặc là 0, -0, null, false, NaN , undefined, hoặc một chuỗi trống (""), đối tượng có một giá trị khởi tạo là false. Cú pháp Sử dụng cú pháp sau để tạo một đối tượng Boolean . ...

Đối tượng String trong JavaScript

Đối tượng String giúp bạn làm việc với một dãy các ký tự; nó giúp xử lý các kiểu dữ liệu chuỗi gốc trong JavaScript với một số phương thức giúp đỡ. Khi JavaScript tự động biến đổi giữa chuỗi gốc và các đối tượng String, bạn có thể gọi bất kỳ phương thức giúp đỡ nào của đối tượng String ...

Điều hướng trang (Redirect) trong JavaScript

Điều hướng lại trang là gì? Bạn có thể gặp tình huống khi bạn click vào một URL để tới trang X nhưng bạn được điều hướng tới trang Y. Nó xảy ra là do Page Redirection – Điều hướng lại trang . Khái niệm này khác với: JavaScript – Refresh trang. Có nhiều lý do khác nhau để tại sao bạn muốn ...