24/01/2019, 15:21

elFinder pakage cho Laravel

Tìm hiểu về elFinder elFinder là một mã nguồn mở tích hợp cho web để quản lý tệp được viết bằng Javascript và sử dụng thư viện Jquery UI. Nó cung cấp bộ thư viện có thể tích hợp cho nhiều framework và nhiều trình soạn thảo web như ckeditor , tinymce giúp người dùng một trải nghiệm ...

Tìm hiểu về elFinder

elFinder là một mã nguồn mở tích hợp cho web để quản lý tệp được viết bằng Javascript và sử dụng thư viện Jquery UI. Nó cung cấp bộ thư viện có thể tích hợp cho nhiều framework và nhiều trình soạn thảo web như ckeditor, tinymce giúp người dùng một trải nghiệm đơn giản, sáng tạo và đầy tiện lợi.

Cài đặt và cấu hình elFinder vào Laravel

Hiện tại phiên bản phát triển riêng cho Laravel: https://github.com/barryvdh/laravel-elfinder

Ngoài ra, chúng ta có thể tìm hiểm thêm các cập nhật mới nhất tại: https://github.com/Studio-42/elFinder

Cài đặt

Cài đặt qua Composer

composer require barryvdh/laravel-elfinder

hoặc thêm vào composer.json

"barryvdh/laravel-elfinder": "^0.4.1"

Thiết lập ServiceProvider vào providers trong file cấu hình tại app/config/app.php với nội dung sau:

BarryvdhElfinderElfinderServiceProvider::class

Tiếp đó, chúng ta cần copy assets file vào thư mục public bằng command:

php artisan elfinder:publish

Cấu hình

Cấu hình mặc định sẽ được tạo gọi bởi file cấu hình trong thư mục public, chúng ta có thể thay đổi các thuộc tính trong file cấu hình này.

php artisan vendor:publish --provider='BarryvdhElfinderElfinderServiceProvider' --tag=config

Trong file cấu hình config/elfinder.php được sinh ra, chúng ta có thể thay đổi đường dẫn mặc định, quyền truy cập và xác định thuộc tính roots riêng.

Cấu hình Filesystem disks

Laravel có khả năng sử dụng bộ chuyển đổi FIlesystems là ổ lưu trữ nội bộ hay một Cloud riêng. Chúng ta có thể thêm các nơi lưu trữ khác nhau vào elFinder bằng cách sử dụng cấu hình ổ lưu trữ. Ví dụ như thêm local disks, public và s3

'disks' => [

    'local' => [
      'driver' => 'local',
      'root' => storage_path('app'),
    ],

    'public' => [
      'driver' => 'local',
      'root' => storage_path('app/public'),
      'url' => env('APP_URL').'/storage',
      'visibility' => 'public',
    ],

    's3' => [
      'driver' => 's3',
      'key' => env('AWS_ACCESS_KEY_ID'),
      'secret' => env('AWS_SECRET_ACCESS_KEY'),
      'region' => env('AWS_DEFAULT_REGION'),
      'bucket' => env('AWS_BUCKET'),
      'url' => env('AWS_URL'),
    ],

  ],

Ứng dụng elFinder vào Laravel

Tạo input với Popup

Chúng ta có thể tham khảo một số thuộc tính cấu hình elFinder tại: https://github.com/Studio-42/elFinder/wiki/Connector-configuration-options

Đoạn code minh họa:

Khởi tạo một input với popup được viết bằng Javascript:

@extends('admin.layouts.master')
@section('content')
  <div class="row">
    <div class="col-sm-6">
      <input type="text" id="file_input" class="form-control">
    </div>
    <div class="col-sm-1">
      <button type="button" class="btn btn-default" onclick="openElfinder()">Select image</button>
    </div>
  </div>
  <div class="modal fade" id="elfinderShow">
   <div class="modal-dialog modal-lg">
    <div class="modal-content">
     <div class="modal-body">
      <div id="elfinder"></div>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>

@endsection
@push('scripts')

<link rel="stylesheet" href="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-ui.css" />
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.10.4/jquery-ui.min.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{ asset('assets/css/elfinder.min.css') }}">

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{ asset('assets/css/theme.css') }}">

 
<script src="{{ asset('assets/js/elfinder.min.js') }}"></script>

<script type="text/javascript">
  function openElfinder(){
    $('#elfinderShow').modal();

    $('#elfinder').elfinder({
      debug: false,
      lang: 'jp',
      awidth: '100%',
      height: '80%',
      customData: {
        _token: '{{ csrf_token() }}'
      },
      commandsOptions: {
        getfile: {
          onlyPath: true,
          folders: false,
          multiple: false,
          oncomplete: 'destroy'
        },
        ui : 'uploadbutton'
      },
      mimeDetect: 'internal',
      onlyMimes: [
        'image/jpeg',
        'image/jpg',
        'image/png',
        'image/gif'
      ],
      url: '{{ route("elfinder.connector") }}',
      soundPath: '{{ asset('packages/barryvdh/elfinder/sounds') }}',
      getFileCallback: function(file) {
        //Something code
      
        $('#elfinderShow').modal('hide');
      },
      resizable: false
    }).elfinder('instance');

  }
</script>
@endpush

Kết quả như hình:

Tích hợp elFinder vào CKeditor

Chúng ta có thể tích hợp vào CKeditor với route name sau:

'elfinder.ckeditor'

Cấu hình CKeditor config file:

config.filebrowserBrowseUrl = APP_URL + '/elfinder/ckeditor';

Bài liên quan

Top 5 Theme Editor cho Laravel

Chúng tôi đã tiến hành khảo sát về các trình editor và theme hàng đầu từ hàng trăm lập trình viên và chúng tôi rất vui khi chia sẻ kết quả với bạn. Theme của trình editor là một trong những thứ mà bạn cũng cần quan tâm. Để tìm hiểu mọi người đang dùng những trình editor và theme gì, ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 09:44 ngày 24/11/2019

Hướng dẫn viết Unit Test cho Laravel (P3)

Vậy là chung ta đã trai qua 2 phần về Unit Test, trong phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách Mock và ứng dụng của Mock để test một chương trình. Mocking là một kĩ thụât giúp ta khởi tạo một đối tượng ảo của một class có thật. Trong quá trình test, chúng ta chỉ sử dụng một số phương thức nhất ...

Hoàng Hải Đăng viết 11:20 ngày 17/11/2019

elFinder pakage cho Laravel

Tìm hiểu về elFinder elFinder là một mã nguồn mở tích hợp cho web để quản lý tệp được viết bằng Javascript và sử dụng thư viện Jquery UI. Nó cung cấp bộ thư viện có thể tích hợp cho nhiều framework và nhiều trình soạn thảo web như ckeditor , tinymce giúp người dùng một trải nghiệm ...

Vũ Văn Thanh viết 15:21 ngày 24/01/2019

Laravel Dusk- giải ngố về packages hỗ trợ test browser cho laravel (p1)

Các bước cài đặt : Cài đặt thông qua composer : composer require --dev laravel/dusk:^2.0 Đăng ký DuskServiceProvider trong ứng dụng : + Cách 1: Include trong providers array trong file config/app.php : LaravelDuskDuskServiceProvider::class Với cách này, ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 09:28 ngày 07/09/2018

Laravel Dusk- giải ngố về packages hỗ trợ test browser cho laravel (p2)

Sử dụng chi tiết - Tạo Browsers : Browsers là một bộ hướng dẫn kiểm tra một số chức năng như người dùng mở trình duyệt và tương tác với trình duyệt. Ví dụ với 1 bài test xác nhận rằng người dung có thể đăng nhập vào ứng dụng thì sẽ có các bước sau : public function testLogin () { ...

Hoàng Hải Đăng viết 09:27 ngày 07/09/2018
0