18/08/2018, 11:12

Hàm LOWER() Đổi chữ thường trong MySQL

Hàm LOWER() & LCASE() được dùng để chuyển một chuỗi, ký tự về dạng chữ thường. Về cách sử dụng, hàm LCASE() giống với hàm LOWER(). Nên ở bài hướng dẫn này, tôi dùng hàm LOWER() đại diện cho cả hai. Cú pháp SELECT LOWER(column_name) FROM table_name; Một số ví dụ Chúng ta có một ...

Hàm LOWER() & LCASE() được dùng để chuyển một chuỗi, ký tự về dạng chữ thường.

Về cách sử dụng, hàm LCASE() giống với hàm LOWER(). Nên ở bài hướng dẫn này, tôi dùng hàm LOWER() đại diện cho cả hai.

Cú pháp

SELECT LOWER(column_name)
FROM table_name;

Một số ví dụ

Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau:

(Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo bảng như bên dưới)

Full_name Gender Age City
Nguyen Thanh Nhan Nam 19 Can Tho
Pham Thu Huong Nu 20 Vinh Long
Nguyen Nhu Ngoc Nu 20 Soc Trang
Bui Thanh Bao Nam 19 Soc Trang
Le My Nhan Nu 22 Can Tho
Tan Thuc Bao Nam 35 An Giang
Trinh Giao Kim Nam 44 Bac Lieu

Ví dụ 1

Lấy cột họ tên của sinh viên ở dạng chữ thường.

SELECT LOWER(Full_name)
FROM sinh_vien;

Sau khi thực thi, MySQL trả về bảng kết quả như sau:

LOWER(Full_name)
nguyen thanh nhan
pham thu huong
nguyen nhu ngoc
bui thanh bao
le my nhan
tan thuc bao
trinh giao kim

Ví dụ 2

Lấy họ tên và thành phố của những bạn sinh viên nữ ở dạng chữ thường. Đổi tên cột thành City_thuong, Full_name_thuong

SELECT LOWER(Full_name) AS Full_name_thuong, LOWER(City) AS City_thuong
FROM sinh_vien
WHERE Gender = 'Nu';

Sau khi thực thi, MySQL trả về bảng kết quả như sau:

Full_name_thuong City_thuong
pham thu huong vinh long
nguyen nhu ngoc soc trang
le my nhan can tho
Bài liên quan

Hàm UPPER() Đổi chữ hoa trong MySQL

Hàm UPPER() & UCASE() được dùng để chuyển một chuỗi, ký tự về dạng chữ HOA. Về cách sử dụng, hàm UCASE() giống với hàm UPPER(). Nên ở bài hướng dẫn này, tôi dùng hàm UPPER() đại diện cho cả hai. Cú pháp SELECT UPPER(column_name) FROM table_name; Một số ví dụ Chúng ta có một ...

Hoàng Hải Đăng viết 11:18 ngày 18/08/2018

Hàm ROUND() Làm tròn số trong MySQL

Hàm ROUND() được dùng để làm tròn số thập phân. Cú pháp SELECT ROUND(column_name, vị_trí_làm_tròn) FROM table_name; Khi bạn làm tròn số, hệ thống sẽ kiểm tra số ở vị trí (vị_trí_làm_tròn + 1) : Nếu số đó lớn hơn 4 thì số ở vị_trí_làm_tròn sẽ cộng thêm 1. Các số ở phía sau thành 0 ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 11:17 ngày 18/08/2018

Hàm SUM() Lấy giá trị tổng của một cột trong MySQL

Hàm SUM() dùng để lấy giá trị tổng của một cột. Cú pháp SELECT SUM(column_name) FORM table_name; Một số ví dụ Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau: (Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo bảng như bên dưới) Full_name Gender Age City Nguyen ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 11:14 ngày 18/08/2018

Hàm MAX() Lấy giá trị lớn nhất của cột trong MySQL

Hàm MAX() dùng để lấy giá trị lớn nhất trong một cột. Lưu ý: Giá trị có thể là kiểu số hoặc kiểu chuỗi, ký tự,.... Cú pháp SELECT MAX(name_column) FROM name_table; Một số ví dụ Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau: (Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo bảng như bên ...

Bùi Văn Nam viết 11:13 ngày 18/08/2018

Hàm LOWER() Đổi chữ thường trong MySQL

Hàm LOWER() & LCASE() được dùng để chuyển một chuỗi, ký tự về dạng chữ thường. Về cách sử dụng, hàm LCASE() giống với hàm LOWER(). Nên ở bài hướng dẫn này, tôi dùng hàm LOWER() đại diện cho cả hai. Cú pháp SELECT LOWER(column_name) FROM table_name; Một số ví dụ Chúng ta có một ...

Hoàng Hải Đăng viết 11:12 ngày 18/08/2018
0