Chủ đề nổi bật
03/08/2018, 10:00

Hàm removeEventListener() trong Javascript

Nếu như hàm addEventListener() dùng để thêm một hành động cho một sự kiện thì hàm removeEventListener() lại có tác dụng ngược lại, nó sẽ xóa đi ...

Nếu như hàm addEventListener() dùng để thêm một hành động cho một sự kiện thì hàm removeEventListener() lại có tác dụng ngược lại, nó sẽ xóa đi một hành động đã được gán cho một sự kiện. 

1. Hàm removeEventListener() trong Javascript

Ví dụ bạn gán hành động validate form cho sự kiện submit của form, sau đó bạn không muốn validate nữa thì bạn sẽ có hai giải pháp. Một là bạn sẽ phải xóa đi đoạn code validate đó và hai là bạn chỉ cần sử dụng hàm removeEventListener() để xóa hành động validate.

Cú pháp:

object.removeEventListener("click", some_action);

Chính vì nó sẽ xóa một hành động cho nên bắt buộc phải biết tên hành động đó là gì, vì vậy ta sẽ đặt hành động nó trong một hàm để nhận diện.

Ví dụ:

// Lấy đối tượng
var object = document.getElementById("something");

// Hanh động validate
function do_validate()
{
// do something
}

// Thêm hành động vào sự kiện click
object.addEventListener("click", do_validate);

// Xóa hành động validate vào sự kiện click
object.removeEventListener("click", do_validate);

2. Ví dụ hàm removeEventListener() trong Javascript

Vì hàm này khá đơn giản nên mình chỉ trình bày một ví dụ thôi nhé.

Ví dụ: Xây dựng một ứng dụng khi di chuyển chuột thì sẽ xuất hiện một dãy số ngẫu nhiên, nếu người dùng click vào button Stop Random thì sẽ dừng random dãy số đó.

Như vậy ta có hai thẻ HTML chính, thứ nhất là một div dùng để hiển thị dãy số ngẫu nhiên và thứ hai là một button dùng để để click Stop Random. Và dây là một số lưu ý trước khi làm bài:

 • Đề bài yêu cầu khi move chuột trên trang web nên ta sẽ thêm sự kiện mousemove cho thẻ <html>.
 • Dùng hàm addEventListener() để thêm sự kiện mousemove vào thẻ <html>
 • Dùng đối tượng Math.random() để lấy dãy số ngẫu nhiên
 • Dùng hàm removeEventListener() để xóa đi những hành động của sự kiện mousemove (xem bài sự kiện trong javascript).

Bài giải: XEM DEMO

<html>
  <body>
   
   	<div id="result"></div>
   	<input type="button" value="Stop Random" id="stop_random" />
    
    <script language="javascript">
     	// Bước 1: Lấy các đối tượng
     	var result = document.getElementById("result");
     	var button = document.getElementById("stop_random");
     	var html = document.getElementsByTagName("html")[0];
     
     	// Bước 2: Định nghĩa hành động hiển thị dãy số random
     	function do_random()
      {
       	var randomString = Math.random();
       	result.innerHTML = randomString;
      }
     	
     	// Bước 3: Thêm hành động do_random cho sự kiện mousemove thẻ <html>, 
      html.addEventListener("mousemove", do_random);
     
     	// Bước 4: Thêm sự kiện click cho button
      button.addEventListener("click", function(){
       	// Xóa hành động do_random khỏi sự kiện mousemove
       	html.removeEventListener("mousemove", do_random);
      });  	
    </script>
  </body>
</html>

3. Lời kết

Hàm addEventListener() và removeEventListener() trong javascript sẽ không chạy ở một số trình duyệt thấp nên nếu bạn code mà không chạy thì có thể không phải do lỗi của bạn nhé.

Tóm lại hàm removeEventListener() dùng để xóa một hành động ra khỏi một sự kiện nào đó và hành động đó phải được định nghĩa bằng một hàm chứ không gán trực tiếp vào. Như trong ví dụ trên mình định nghĩa hành động tên là do_random.

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan
Mới nhất

Image Map trong JavaScript

Bạn có thể sử dụng JavaScript để tạo Image map ở Client-Side. Các Image map được kích hoạt bởi thuộc tính usemap cho thẻ <img /> và được định nghĩa bởi các thẻ mở rộng đặc biệt <map> và <area>. Hình ảnh mà tạo bản đồ đó được chèn vào trong trang bởi sử dụng phần tử ...

Tài liệu tham khảo & Framework cho Javascript

Dưới đây chúng tôi liệt kê tất cả các nguồn tài liệu hữu ích và Framework cho JavaScript. Bạn nên sử dụng chúng để thực hành cũng như hiểu sâu hơn những chủ đề đã được đề cập trong loạt bài này. Các JavaScript Framework hàng đầu: Follow fanpage của ...

Xử lý lỗi trong JavaScript

Có 3 kiểu lỗi trong chương trình: (a) lỗi cú pháp (Syntax Error), (b) lỗi trong khi chạy chương trình (Runtime Error), và (c) lỗi về tính logic của cấu trúc chương trình (Logical Error). Syntax Error Lỗi cú pháp (Syntax Error), cũng được gọi là parsing error, xảy ra tại thời gian biên dịch ...

Đa phương tiện (Multimedia) trong JavaScript

Đối tượng navigator trong JavaScript bao gồm một đối tượng con gọi là plugins . Đối tượng này là một mảng, với một cổng vào (entry) cho mỗi plug-in được cài đặt trên trình duyệt. Đối tượng navigator.plugins chỉ được hỗ trợ bởi Netscape, Firefox và Mozilla. Ví dụ Dưới đây là ví dụ minh ...

Các hàm có sẵn trong JavaScript

Đối tượng Number chỉ chứa các phương thức mặc định mà là một phần của sự định nghĩa của mỗi đối tượng. Phương thức Miêu tả constructor() Trả về hàm mà tạo sự instance của đối tượng này. Theo mặc định, nó là đối tượng Number. toExponential() Làm một số hiển thị ở dạng số mũ, ...

Debug trong JavaScript

Trong khi mã hóa chương trình, các nhà lập trình có thể tạo ra các lỗi. Một lỗi trong một chương trình hoặc một script được xem như là một bug . Tiến trình tìm kiếm và sửa các bug được gọi là dubugging và là một phần bình thường của tiến trình lập trình. Chương này giới thiệu một số công ...

Document Object Model (DOM) trong JavaScript

Mỗi trang web cư ngụ bên trong một cửa sổ trình duyệt mà có thể xem như là một đối tượng. Một đối tượng Document biểu diễn tài liệu HTML được hiển thị trong cửa sổ đó. Đối tượng Document có nhiều thuộc tính đa dạng như các đối tượng khác mà cho phép truy cập và chỉnh sửa nội dung tài liệu. ...

Đối tượng Boolean trong JavaScript

Miêu tả Đối tượng Boolean biểu diễn hai giá trị, hoặc "true" hoặc "false". Nếu tham số value bị bỏ qua hoặc là 0, -0, null, false, NaN , undefined, hoặc một chuỗi trống (""), đối tượng có một giá trị khởi tạo là false. Cú pháp Sử dụng cú pháp sau để tạo một đối tượng Boolean . ...

Đối tượng String trong JavaScript

Đối tượng String giúp bạn làm việc với một dãy các ký tự; nó giúp xử lý các kiểu dữ liệu chuỗi gốc trong JavaScript với một số phương thức giúp đỡ. Khi JavaScript tự động biến đổi giữa chuỗi gốc và các đối tượng String, bạn có thể gọi bất kỳ phương thức giúp đỡ nào của đối tượng String ...

Điều hướng trang (Redirect) trong JavaScript

Điều hướng lại trang là gì? Bạn có thể gặp tình huống khi bạn click vào một URL để tới trang X nhưng bạn được điều hướng tới trang Y. Nó xảy ra là do Page Redirection – Điều hướng lại trang . Khái niệm này khác với: JavaScript – Refresh trang. Có nhiều lý do khác nhau để tại sao bạn muốn ...