18/08/2018, 11:11

Hàm SUBSTRING() Lấy chuỗi con trong MySQL

Hàm SUBSTRING() & MID() được dùng để trích xuất một chuỗi ký tự con trong một chuỗi ký tự cha. Về cách sử dụng, hàm MID() giống với hàm SUBSTRING(). Nên ở bài hướng dẫn này, tôi dùng hàm SUBSTRING() đại diện cho cả hai. Cú pháp SELECT SUBSTRING(column_name, start, length) FROM ...

Hàm SUBSTRING() & MID() được dùng để trích xuất một chuỗi ký tự con trong một chuỗi ký tự cha.

Về cách sử dụng, hàm MID() giống với hàm SUBSTRING(). Nên ở bài hướng dẫn này, tôi dùng hàm SUBSTRING() đại diện cho cả hai.

Cú pháp

SELECT SUBSTRING(column_name, start, length)
FROM table_name;

Trong đó:

  • column_name là cột chứa chuỗi ký tự cha.
  • start là vị trí bắt đầu lấy trong chuỗi cha.
  • length là độ dài của chuỗi con.

Một số ví dụ

Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau:

(Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo bảng như bên dưới)

Full_name Gender Age City
Nguyen Thanh Nhan Nam 19 Can Tho
Pham Thu Huong Nu 20 Vinh Long
Nguyen Nhu Ngoc Nu 20 Soc Trang
Bui Thanh Bao Nam 19 Soc Trang
Le My Nhan Nu 22 Can Tho
Tan Thuc Bao Nam 35 An Giang
Trinh Giao Kim Nam 44 Bac Lieu

Ví dụ 1

Lấy 5 ký tự đầu tiên của cột họ tên

SELECT SUBSTRING(Full_name, 1, 5)
FROM sinh_vien;

Sau khi thực thi, MySQL trả về bảng kết quả như sau:

SUBSTRING(Full_name, 1, 5)
Nguye
Pham
Nguye
Bui T
Le My
Tan T
Trinh

Ví dụ 2

Lấy thành phố & 6 ký tự đầu tiên bắt đầu từ vị trí thứ 2 trong cột họ tên của những sinh viên nam. Đổi tên cột thành ky_tu

SELECT City, SUBSTRING(Full_name, 2, 6) AS ky_tu
FROM sinh_vien
WHERE Gender='Nam';

Sau khi thực thi, MySQL trả về bảng kết quả như sau:

City ky_tu
Can Tho guyen
Soc Trang ui Tha
An Giang an Thu
Bac Lieu rinh G
Bài liên quan

Bài 09: Lệnh SELECT lấy dữ liệu trong MySQL

Câu lệnh SELECT cho phép bạn lấy dữ liệu từ một bảng hoặc một view. Một bảng bao gồm danh sách các hàng và cột được hiển thị như một bảng tính. Thông thường, bạn sẽ nhìn thấy một tập hợp các hàng, và một tập hợp các cột, hoặc một sự kết hợp của hai. Kết quả của câu lệnh SELECT là một danh sách các ...

Trần Trung Dũng viết 16:38 ngày 01/10/2018

Tìm hiểu lệnh SELECT lấy dữ liệu trong MySQL

Cách thay đổi cấu trúc table với lệnh ALTER TABLE Tìm hiểu lệnh INSERT thêm dữ liệu trong MySQL Tìm hiểu WHERE IN – WHERE LIKE trong MySQL Cách sắp xếp kết quả với lệnh Order By trong MySQL Bài này chúng ta cùng tìm hiểu về lệnh SELECT lấy dữ liệu trong MySQL thông qua những ví dụ cụ ...

Tạ Quốc Bảo viết 17:29 ngày 04/09/2018

Hàm UPPER() Đổi chữ hoa trong MySQL

Hàm UPPER() & UCASE() được dùng để chuyển một chuỗi, ký tự về dạng chữ HOA. Về cách sử dụng, hàm UCASE() giống với hàm UPPER(). Nên ở bài hướng dẫn này, tôi dùng hàm UPPER() đại diện cho cả hai. Cú pháp SELECT UPPER(column_name) FROM table_name; Một số ví dụ Chúng ta có một ...

Hoàng Hải Đăng viết 11:18 ngày 18/08/2018

Hàm ROUND() Làm tròn số trong MySQL

Hàm ROUND() được dùng để làm tròn số thập phân. Cú pháp SELECT ROUND(column_name, vị_trí_làm_tròn) FROM table_name; Khi bạn làm tròn số, hệ thống sẽ kiểm tra số ở vị trí (vị_trí_làm_tròn + 1) : Nếu số đó lớn hơn 4 thì số ở vị_trí_làm_tròn sẽ cộng thêm 1. Các số ở phía sau thành 0 ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 11:17 ngày 18/08/2018

Hàm MAX() Lấy giá trị lớn nhất của cột trong MySQL

Hàm MAX() dùng để lấy giá trị lớn nhất trong một cột. Lưu ý: Giá trị có thể là kiểu số hoặc kiểu chuỗi, ký tự,.... Cú pháp SELECT MAX(name_column) FROM name_table; Một số ví dụ Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau: (Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo bảng như bên ...

Bùi Văn Nam viết 11:13 ngày 18/08/2018
0