Chủ đề nổi bật
Mới nhất

Từ dành riêng (Reserved Words) trong JavaScript

- Từ dành riêng là những từ hệ thống, ta không thể sử dụng chúng để đặt tên cho biến, hàm, đối tượng, .... - Dưới đây là danh sách các từ dành riêng: abstract arguments await* boolean break byte case catch char class* const continue debugger default delete ...

Cách sử dụng vòng lặp for trong JavaScript

1) Vòng lặp là gì? - Trong JavaScript, vòng lặp là một loại cú pháp giúp ta lặp lại việc thực thi một đoạn mã nhiều lần. - Ví dụ, nếu tôi muốn hiển thị lên màn hình 1000 dòng chữ "Lập Trình Web" thì đáng ra phải gõ 1000 câu lệnh document.write("<p>Lập Trình Web</p>") . Tuy nhiên, ...

Các phương thức & thuộc tính của đối tượng Location

- Đối tượng location chứa các thông tin của URL hiện tại (URL của trang web mà bạn đang truy cập) . - Với việc truy cập vào các thuộc tính của đối tượng location , ta có thể lấy được những thông tin của URL hiện tại như: giao thức, tên máy chủ, tên đường dẫn, chuỗi truy vấn, chỗ ...

Chế độ nghiêm ngặt (Strict Mode) trong JavaScript

- Khi trình duyệt thực thi một chương trình JavaScript, nó sẽ bỏ qua những lỗi lặt vặt Ví dụ - Trong đoạn mã bên dưới, câu lệnh str = "Lập Trình Web" có thể được hiểu theo hai nghĩa: (1) Khai báo biến str với giá trị là chuỗi Lập Trình Web. (2) Gán cho biến str giá trị ...

Kỹ thuật tạo một số ngẫu nhiên trong JavaScript

- Ở bài học trước, tôi đã giới thiệu sơ qua về phương thức random() của đối tượng Math, nó dùng để tạo một số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến 1 (không bao gồm số 1) - Tuy nhiên không dừng lại ở đó, nếu phương thức random() được sử dụng kết hợp với các phương thức khác thì nó có thể tạo ra ...

Lệnh điều kiện if ... else trong JavaScript

"Nếu bạn học tốt môn lập trình web thì bạn sẽ có thể thiết kế được website" - Câu trên được chia làm hai vế: Vế thứ nhất: "Nếu bạn học tốt môn lập trình web" Vế thứ hai: "Bạn sẽ có thể thiết kế được website" - Trong cuộc sống, ta gọi vế thứ nhất là điều kiện, vế thứ hai là một điều ...

Phương thức setTimeout() và setInterval() trong JavaScript

Bạn có bao giờ tự đặt ra câu hỏi "Làm thế nào để thiết lập thời gian thực thi của một hàm" !? Nếu có, thì bài hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ những kiến thức để giải đáp thắc mắc xoay quanh vấn đề trên. Phương thức setTimeout() Phương thức setTimeout() dùng để thiết lập một hàm ...

Các phương thức & thuộc tính của đối tượng History

- Đối tượng history chứa thông tin về lịch sử truy cập các trang web của cửa sổ trình duyệt hiện tại. - Đối tượng history cung cấp ba phương thức chính: Phương thức Mô tả Xem chi tiết back() Quay lại trang được truy cập trước trang hiện tại ...

Đối tượng Location trong JavaScript

1) Các thành phần cơ bản của một URL - Ví dụ, nếu chúng ta có một URL như sau: http://code24h.com/javascript/thong-tin-tai-khoan.html?user=nguyenthanhnhan&year=1993#part5 - Thì URL đó sẽ có 5 thành phần cơ bản là: Thành phần Giá trị Mô tả (nếu có) Giao thức ...

Thuật ngữ "Hoisting" trong JavaScript

1) Hoisting là gì !? - "Hoisting" là hành động mặc định của JavaScript, nó sẽ di chuyển những câu lệnh khai báo tên biến lên vị trí đầu tiên trong phạm vi (lên đầu tập tin hiện tại hoặc lên đầu hàm hiện tại) Ví dụ: - Chúng ta có một đoạn mã như sau: <script> text = ...

Khuôn khổ trình bày mã lệnh JavaScript

- Trong JavaScript, vấn đề mẫu mã "trình bày mã lệnh" rất đa dạng. - Ví dụ : Bên dưới là hai đoạn mã với cùng một chức năng, nhưng chúng lại có cách trình bày khác nhau về số lượng khoảng trắng, xuống dòng, .... <script> var a = "Xin chào"; var b = "Lập Trình ...

Cách sử dụng vòng lặp while & do while

1) Vòng lặp while trong JavaScript - Trước khi nêu khái niệm "vòng lặp while là gì?" thì tôi có một ví dụ để giúp bạn có thể hình dung sơ qua về vòng lặp while. - Bạn đưa ra một điều kiện, nếu điều kiện đó là sai thì kết thúc, còn nếu đúng thì một đoạn mã sẽ được thực thi và bạn tiếp tục ...

Câu lệnh break & continue trong JavaScript

1) Câu lệnh break trong JavaScript - Lệnh break thường được đặt vào bên trong các vòng lặp như: for, while, do while - Khi lệnh break được thực thi, vòng lặp sẽ kết thúc mặc cho điều kiện của vòng lặp có còn đúng hay không. Hay nói cách khác là "lệnh break được dùng để thoát khỏi ...

Cách tìm và sửa những câu lệnh bị lỗi

- Trong một chương trình JavaScript, các câu lệnh được thực thi lần lượt theo thứ tự từ trên xuống dưới. Nếu một câu lệnh bị lỗi thì tất cả những câu lệnh còn lại (nằm phía sau câu lệnh bị lỗi) sẽ không được thực thi và trên màn hình không hiển thị bất kỳ một thông báo lỗi nào . - Điều đó ...

Sắp xếp thứ tự các phần tử mảng trong JavaScript

- Mặc định thì thứ tự của các phần tử trong mảng sẽ giống với thứ tự được sắp xếp lúc khai báo. - Tuy nhiên, với các phương thức xử lý mảng trong JavaScript, ta có thể sắp xếp lại thứ tự các phần tử cho mảng. 1) Sắp xếp theo thứ tự tăng dần trong từ điển - Phương thức sort() được dùng để ...

Số (number) trong JavaScript

1) Một vài khái niệm về số trong JavaScript - Trong JavaScript, số là một tập hợp gồm một hoặc nhiều chữ số (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) và có thể chứa thêm một dấu chấm. Số không chứa dấu chấm được gọi là số nguyên Số có chứa dấu chấm được gọi là số thực - Một vài ví dụ ...

Tìm hiểu về mảng (Array) trong JavaScript

1) Mảng là gì !? - Mảng là một loại biến đặc biệt, nó có thể lưu trữ nhiều giá trị đồng thời. - Ví dụ, câu lệnh bên dưới dùng để tạo một mảng có tên là mobile và mảng đó chứa năm giá trị: HTC Nokia SamSung LG Apple var mobile = [ "HTC" , "Nokia" , "SamSung" , "LG" , "Apple" ...

Đối tượng ngày tháng trong JavaScript

1) Đối tượng ngày tháng là gì !? - Đối tượng ngày tháng là một tập hợp các thông tin về thời gian (thứ, ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây, mili giây, múi giờ) của một thời điểm nào đó. - Khi ta hiển thị một đối tượng ngày tháng lên màn hình thì nó sẽ có dạng như sau: - Trong đó: Vị ...

Các phương thức xử lý mảng trong JavaScript

- Trong JavaScript đã tích hợp sẵn các phương thức dùng để xử lý mảng. Với các phương thức này, ta có thể làm được những công việc như: chuyển một mảng về dạng chuỗi, thêm hoặc xóa các phần tử mảng, ghép các mảng lại với nhau, . . . . - Dưới đây là bảng tóm tắt một vài phương thức xử lý mảng ...

Cách bắt sự kiện (Event) trong JavaScript

1) Sự kiện là gì !? - Thông thường, sự kiện là những hành động của người dùng khi tương tác lên phần tử HTML. - Ví dụ : Khi người dùng click chuột vào phần tử, đó là một sự kiện. => Ví dụ, bạn hãy thử Click chuột vào đây Khi người dùng gõ văn bản vào textfield, đó là một sự kiện. ...

1 2 3 4 .. > >>