Javascript

Javascript Function: array.find()

Hàm find sẽ trả về giá trị của phần tử đầu tiên trong mảng thỏa mãn được điều kiện kiểm tra( được truyền vào như một hàm!). Hàm find sẽ lần lượt sử dụng các phần tử của mảng để thực hiện hàm kiểm tra cho đến khi có giá trị thỏa mãn và hàm kiểm tra trả về True, ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:47 ngày 07/01/2019

Javascript Function: array.reduce()

Hàm reduce sẽ biến đổi một mảng thành một giá trị đơn giản. Hàm reduce sẽ thực hiện một hàm được cung cấp cho mỗi giá trị của mảng, từ trái qua phải. Hàm sẽ trả về một kết quả được lưu trữ( tổng số hoặc kết quả tính toàn). Hàm reduce sẽ không thực ...

Bùi Văn Nam viết 14:47 ngày 07/01/2019

Javascript Function: array.isArray()

Hàm isArray sẽ kiểm tra một đối tượng có phải là một mảng hay không. Hàm isArray sẽ trả về True nếu đối tượng kiểm tra là một mảng, ngược lại nếu đối tượng không phải là một mảng hàm sẽ trả về False. Cú pháp Cú pháp : Array.isArray(obj) Trong ...

Tạ Quốc Bảo viết 14:47 ngày 07/01/2019

Javascript Function: array.push()

Hàm push() sẽ thêm mới một hoặc nhiều phần tử vào cuối mảng, hàm trả về chiều dài mảng mới. Hàm push() sẽ làm thay đổi chiều dài của mảng. Nếu bạn muốn thêm phần tử vào đầu mảng, sử dụng hàm unshift(). Cú pháp Cú pháp : array.push(item1, item2, ...

Vũ Văn Thanh viết 14:46 ngày 07/01/2019

Javascript Function: array.lastIndexOf()

Hàm lastIndexOf sẽ tìm kiếm một phần tử trong mảng dựa vào giá trị của phần tử, hàm sẽ trả về vị trị( khóa) của phần tử nếu tìm thấy và trả về -1 nếu không tìm thấy. Việc tìm kiếm sẽ bắt đầu từ vị trí xác định, nếu không truyền vào thì mặc định sẽ tìm từ cuối ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:46 ngày 07/01/2019

Javascript Function: array.findIndex()

Hàm findIndex sẽ trả về khóa của phần tử đầu tiên trong mảng thỏa mãn được điều kiện kiểm tra( được truyền vào như một hàm!). Hàm findIndex sẽ lần lượt sử dụng các phần tử của mảng để thực hiện hàm kiểm tra cho đến khi có giá trị thỏa mãn và hàm kiểm tra trả ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:46 ngày 07/01/2019

Javascript Function: array.join()

Hàm join sẽ nối các phần tử của mảng thành một chuỗi, các phần tử được ngăn cách nhau bởi kí tự do người dùng quy định, mặc định là dấu ",". Hàm join trong javascript có chức năng giống với hàm implode trong php. Cú pháp Cú pháp : ...

Bùi Văn Nam viết 14:46 ngày 07/01/2019

Javascript Function: array.forEach()

Hàm forEach sẽ lần lượt truyền các phần tử của mảng vào một hàm được cung câp trước đó, hàm này sẽ tiến hành xử lý các thành phần tử cửa mảng như là một tham số truyền vào. Hàm forEach sẽ không thức hiện hàm cung cấp đối với những phần tử không có giá trị. ...

Hoàng Hải Đăng viết 14:45 ngày 07/01/2019

Javascript Function: array.every()

Hàm every có chức sử dụng tất cả các phần tử của mảng để kiểm tra hoặc thực hiện một chức năng nào đó. Thực chất hàm every có tác dụng gần giống với việc sử dụng vòng lặp để lặp qua tất cả các phần tử của mảng. Mỗi phương thức xử lý trong hàm every sẽ ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:45 ngày 07/01/2019

Javascript Function: array.indexOf()

Hàm indexOf sẽ tìm kiếm một phần tử trong mảng dựa vào giá trị của phần tử, hàm sẽ trả về vị trị( khóa) của phần tử nếu tìm thấy và trả về -1 nếu không tìm thấy. Việc tìm kiếm sẽ bắt đầu từ vị trí xác định, nếu không truyền vào thì mặc định sẽ tìm từ đầu. ...

Tạ Quốc Bảo viết 14:45 ngày 07/01/2019

Javascript Function: Array.map()

Hàm map() trong Javascript là một hàm dành cho đối tượng array, hàm này có công dụng tương tự như vòng lăp forEach. Hàm map() sẽ lặp qua từng phần tử và tham số truyền vào là một anonymous function, hàm anonymous sẽ có một tham số truyền vào và đó chính là ...

Trần Trung Dũng viết 14:45 ngày 07/01/2019

Javascript Function: array.fill()

Hàm fill sẽ thay đổi giá trị tất cả các phần tử của một mảng thành một giá trị tĩnh cho trước. Có thể xác định vị trí bắt đầu và kết thúc của hàm fill() trong mảng, mặc định nó sẽ áp dụng cho tất cả các phần tử của mảng. Cú pháp Cú pháp : ...

Trần Trung Dũng viết 14:45 ngày 07/01/2019

Javascript Function: array.concat()

Hàm concat có chức năng nối haii hay nhiều mảng lại với nhau. Hàm concat sẽ không thay đổi mảng hiện tại, nhưng nó sẽ trả về một mảng mới sẽ bao gồm giá trị của các mảng được truyền vào. Cú pháp Cú pháp : array1.concat(array2, array3, ..., arrayX) ...

Bùi Văn Nam viết 14:44 ngày 07/01/2019

Javascript Function: array.copyWithin()

Hàm copywithin sẽ sao chép các phần tử trong mảng với vị trí bắt đầu và kết thúc việc sao chép được xác định. Thực chất, hàm copywithin không chỉ sao chép mà nó sẽ ghi đè các phần tử nó sao chép được lên các phần tử của mảng tính từ một vị trí xác định bởi ...

Bùi Văn Nam viết 14:44 ngày 07/01/2019

Javascript Function: Array.toString()

Hàm Arrray. toString() dùng để chuyển đổi một mảng sang một chuỗi cách nhau bởi dấu phẩy. Ví dụ : XEM DEMO var words = ["Học", "Lập", 'Trình', "Tại", 'Freetuts.net']; alert(words.toString()); // kết quả: Học,Lập,Trình,Tại,Freetuts.net Công dụng ...

Tạ Quốc Bảo viết 14:44 ngày 07/01/2019

Javascript Function: Array.filter()

Hàm filter trong Javascript có công dụng đúng ý nghĩa với tên gọi của nó. Hàm filter được tích hơp sẵn trong đối tượng mảng giống như hàm map. Về cách thức hoạt động thì nó giống hàm map, nghĩa là nó sẽ có một tham số dạng function và function này sẽ xử lý ...

Hoàng Hải Đăng viết 14:44 ngày 07/01/2019

Blame Driven Development

Như thường lệ, bài đăng lại từ blog của mình https://thefullsnack.com/posts/blame-driven-development.html ■ Bài viết có dùng những từ ngữ không được thuần phong mỹ tục cho lắm. Vui lòng cân nhắc kĩ trước khi phê phán tác giả. Nằm ở giữa trong một team có 3 thế hệ engineers (junior, senior, ...

Trần Trung Dũng viết 14:34 ngày 07/01/2019

Liên kết Redmine và Google Sheets qua JSON

Câu chuyện Gần đây tôi đang chuẩn bị tham gia quản lý một dự án phần mềm. Công cụ quản lý dự án hiện tại chủ yếu là Redmine. Tuy nhiên do Redmine ko đáp ứng được nhu cầu vẽ biểu đồ nhằm phục vụ công việc, và server lại thuộc quyền quản lý của khách hàng ko dễ gì chỉnh sửa, nên tôi nghĩ đến việc ...

Vũ Văn Thanh viết 14:32 ngày 07/01/2019

Làm sao để convert String sang Number trong JavaScript?

JavaScript cung cấp nhiều cách khác nhau để convert String sang Number. Và trong bài viết này, mình sẽ tổng hợp lại một số cách mà mình đã biết. Sử dụng Number() function Đúng vậy, đó là Number() function chứ không phải Number() constructor. Vì Number() constructor (là khi bạn sử dụng với từ ...

Vũ Văn Thanh viết 14:31 ngày 07/01/2019

Giới thiệu về JAM Stack trong phát triển phần mềm

Giới thiệu về JAM Stack trong phát triển phần mềm Gần đây, JAM stack trở nên phổ biến hơn bên cạnh các stack hiện có như LAMP, MEAN. Trong bài viết này, mình sẽ giải thích về các thành phần của JAM stack cũng như ứng dụng của nó trong dự án phần mềm. Bài viết gốc được đăng trên blog của ...

Trần Trung Dũng viết 14:31 ngày 07/01/2019
< 1 2 3 4 5 .. > >>