Chủ đề nổi bật
Mới nhất

Các phương thức xử lý ngày tháng trong JavaScript

- Đối tượng ngày tháng là một tập hợp các thông tin về thời gian (thứ, ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây, mili giây, múi giờ) của một thời điểm nào đó. - Các phương thức xử lý ngày tháng trong JavaScript giúp chúng ta có thể làm một số công việc với đối tượng ngày tháng như: Lấy các thông ...

Các phương thức xử lý số trong JavaScript

- Trong JavaScript, các số nguyên thủy (ví dụ như: 5, 13, -6, 0, ....) không phải là đối tượng, tuy nhiên chúng vẫn có một số phương thức, với việc truy cập vào các phương thức đó, ta có thể làm được một số công việc với các con số, ví dụ như: làm tròn số, chuyển số về dạng chuỗi, .... - ...

Đối tượng toán học Math trong JavaScript

- Trong JavaScript có một đối tượng được xây dựng sẵn tên là Math. Đối tượng Math sẽ có các phương thức, với việc truy cập vào các phương thức đó, ta có thể thực hiện được những công việc toán học trên các con số, ví dụ như: lấy giá trị tuyệt đối của một số, tính căn bậc hai của một số, tìm số ...

Cách sử dụng đối tượng (Object) trong JavaScript

1) Đối tượng (trong đời sống thực) là gì !? - Trong đời sống thực, đối tượng là một vật hữu hình, ví dụ như: Sinh Viên Xe máy Điện thoại Laptop .... - Khi đề cập đến đối tượng Sinh Viên thì ta thường quan tâm đến những thông tin như: họ tên, năm sinh, giới tính, mã số, quê ...

Cách sử dụng "biểu thức chính quy" trong JavaScript

1) Giới thiệu phương thức match() trong JavaScript - Phương thức match() dùng để trả về ký tự (hoặc chuỗi ký tự) trùng khớp với ký tự (hoặc chuỗi ký tự) mà bạn muốn tìm kiếm bên trong một chuỗi nào đó. Ví dụ <script> var text = "Tài liệu học lập trình web từ cơ bản ...

Cách định dạng CHUỖI NGÀY THÁNG trong JavaScript

- Trong bài hướng dẫn trước, tôi có nói đến việc để tạo một đối tượng ngày tháng thì ta phải sử dụng cấu trúc new Date() và cấu trúc new Date() thì được chia làm bốn dạng cú pháp chính: Cú pháp 1: new Date() Cú pháp 2: new Date(milliseconds) Cú pháp 3: new Date(year, month, day, hours, ...

Các phương thức xử lý chuỗi trong JavaScript

- Chuỗi (hay còn được gọi là chuỗi ký tự) là một dãy các ký tự, ví dụ: Tai Chuỗi có 3 ký tự Tai lieu Chuỗi có 8 ký tự Tai lieu hoc Chuỗi có 12 ký tự Tai lieu hoc JavaScript Chuỗi có 23 ký tự - Một chuỗi sẽ có các phương thức và thuộc tính , với việc truy cập ...

Cách sử dụng chuỗi (String) trong JavaScript

1) Chuỗi là gì? - Chuỗi (hay còn gọi được là chuỗi ký tự) là một dãy các ký tự. - Ví dụ : Tai Chuỗi gồm 3 ký tự Tai lieu Chuỗi gồm 8 ký tự Tai lieu hoc Chuỗi gồm 12 ký tự Tai lieu hoc JavaScript Chuỗi gồm 23 ký tự Chuỗi rỗng Chuỗi mà không chứa ký ...

Tìm hiểu PHẠM VI BIẾN trong JavaScript

- Như chúng ta đã biết, nếu một biến được khai báo bên trong hàm thì biến đó chỉ có thể sử dụng ở bên trong hàm mà nó được khai báo (không thể sử dụng bên ngoài hàm) , còn nếu một biến được khai báo bên ngoài hàm thì biến đó có thể sử dụng được ở cả bên trong lẫn bên ngoài hàm. Ví dụ ...

Cách sử dụng hàm (Function) trong JavaScript

1) Hàm là gì? - Hàm là một tập hợp gồm nhiều câu lệnh, các câu lệnh này được sắp xếp theo một thứ tự xác định để xây dựng thành một chức năng cụ thể - Mỗi hàm sẽ có một cái tên và hàm chỉ thực thi khi nó được gọi đến tên. Ví dụ Trong kịch bản bên dưới, chúng ta có một hàm tên ...

Toán tử gán trong JavaScript

- Tính đến thời điểm xem bài hướng dẫn này thì chắc các bạn đã quá quen thuộc với toán tử = - Toán tử = được dùng để gán giá trị cho một biến , vì thế nó được liệt kê vào nhóm toán tử gán Toán tử gán là toán tử dùng để gán giá trị cho biến - Trong JavaScript, toán tử gán ngoài ...

Giới thiệu sơ qua các KIỂU DỮ LIỆU trong JavaScript

- Trong JavaScript, mỗi giá trị dữ liệu sẽ thuộc một nhóm kiểu dữ liệu nhất định. - Ví dụ : var a = "Lập Trình Web" ; //giá trị của biến a thuộc kiểu dữ liệu string var b = 1993 ; //giá trị của biến b thuộc kiểu dữ liệu number var c = true; //giá trị của biến c thuộc ...

Toán tử so sánh & Toán tử logic trong JavaScript

1) Toán tử so sánh & biểu thức so sánh - Toán tử so sánh là loại toán tử dùng để so sánh hai giá trị với nhau, ví dụ như: So sánh xem giá trị này có lớn hơn giá trị kia hay không. So sánh xem giá trị này có nhỏ hơn giá trị kia hay không. So sánh xem giá trị này có bằng với giá trị kia ...

Câu lệnh JavaScript & Chương trình JavaScript

1) Câu lệnh JavaScript - Câu lệnh JavaScript có thể tạm hiểu là một công việc sẽ được thực thi bởi trình duyệt. - Mỗi câu lệnh cần phải được kết thúc bởi dấu chấm phẩy (;) Ví dụ Chúng ta có một câu lệnh với công việc là hiển thị dòng chữ Lập Trình Web lên màn hình ...

Cách ghi chú thích trong JavaScript

1) Chú thích là gì? - Chú thích là những đoạn mã mà khi trình duyệt gặp phải chúng thì trình duyệt sẽ bỏ qua (có nghĩa là trình duyệt sẽ không thực thi những đoạn mã đó) - Chú thích thường được dùng để ghi những lời như: nhận xét , giải thích , lưu ý , nhắc nhỡ ,.... nhằm phục vụ cho việc ...

Toán tử ++ và Toán tử -- trong JavaScript

1) Toán tử ++ - Toán tử ++ được dùng để tăng giá trị của biến lên một đơn vị. Ví dụ <script> var a = 100; var b = 998; ++a; //Giá trị của biến a sẽ là 101 ++b; //Giá trị của biến b sẽ là 999 </script> Xem ví dụ - Toán tử ++ được chia làm hai ...

Biểu thức và các toán tử cơ bản trong JavaScript

1) Ôn lại một số khái niệm liên quan đến biểu thức toán học - Trong toán học, biểu thức là một tập hợp gồm các chữ số và các phép toán. - Trong biểu thức, các chữ số được gọi là toán hạng còn các phép toán thì được gọi là toán tử - Ví dụ: 10 + 5 - 2 là một biểu thức, trong đó 10, 5, ...

Cách sử dụng biến (Variable) trong JavaScript

1) Biến là gì? - Biến cũng giống như là một cái thùng chứa dùng để lưu trữ một giá trị dữ liệu - Ví dụ, kịch bản bên dưới có một biến tên là name và nó lưu trữ giá trị Nguyễn Thành Nhân. <script> var name = "Nguyễn Thành Nhân"; </script> - Biến giúp người lập ...

Nguyên lý thực thi mã lệnh trong JavaScript

- Trước tiên, để tiện cho việc xưng hô thì tất cả những câu lệnh trong cặp thẻ <script></script> hoặc những câu lệnh trong tập tin JavaScript, ta tạm gọi chúng là "kịch bản" . 1) Thứ tự thực thi của các câu lệnh trong kịch bản - Trong một kịch bản, các câu lệnh JavaScript được ...

Cách sử dụng JavaScript

- Để sử dụng JavaScript trong trang web, chúng ta có hai cách cơ bản như sau: Cách 1 : Viết mã lệnh JavaScript trực tiếp vào trang web. Cách 2 : Viết mã lệnh JavaScript vào tập tin JavaScript (tập tin có phần đuôi là .js) 1) Viết mã lệnh trực tiếp vào trang web - Mã lệnh ...

< 1 2 3 4 5 .. > >>