Chủ đề nổi bật
Mới nhất

array.findIndex() trong Javascript

Hàm findIndex sẽ trả về khóa của phần tử đầu tiên trong mảng thỏa mãn được điều kiện kiểm tra( được truyền vào như một hàm!). Hàm findIndex sẽ lần lượt sử dụng các phần tử của mảng để thực hiện hàm kiểm tra cho đến khi có giá trị thỏa mãn và hàm kiểm tra trả về True, khi đó hàm find sẽ trả về ...

array.slice() trong Javascript

Hàm slice có chức năng trích xuất một số phần tử của mảng, vị trí bắt đầu và kết thúc việc trích xuất sẽ được xác định bởi tham số truyền vào hàm. Lưu ý hàm sẽ trích xuất không bao gồm phần tử end truyền vào, ví dụ array.slice(1,4) thì các phần tử được trích xuất sẽ là 1, 2 và 3( không bao gồm phần ...

array.lastIndexOf() trong Javascript

Hàm lastIndexOf sẽ tìm kiếm một phần tử trong mảng dựa vào giá trị của phần tử, hàm sẽ trả về vị trị( khóa) của phần tử nếu tìm thấy và trả về -1 nếu không tìm thấy. Việc tìm kiếm sẽ bắt đầu từ vị trí xác định, nếu không truyền vào thì mặc định sẽ tìm từ cuối mảng và kết thúc ở đầu mảng. ...

array.fill() trong Javascript

Hàm fill sẽ thay đổi giá trị tất cả các phần tử của một mảng thành một giá trị tĩnh cho trước. Có thể xác định vị trí bắt đầu và kết thúc của hàm fill() trong mảng, mặc định nó sẽ áp dụng cho tất cả các phần tử của mảng. Cú pháp Cú pháp : array.fill(value, start, end) Trong ...

Array.map() trong Javascript

Hàm map() trong Javascript là một hàm dành cho đối tượng array, hàm này có công dụng tương tự như vòng lăp forEach. Hàm map() sẽ lặp qua từng phần tử và tham số truyền vào là một anonymous function, hàm anonymous sẽ có một tham số truyền vào và đó chính là phần tử của mỗi vòng lặp, bên trong ...

array.indexOf() trong Javascript

Hàm indexOf sẽ tìm kiếm một phần tử trong mảng dựa vào giá trị của phần tử, hàm sẽ trả về vị trị( khóa) của phần tử nếu tìm thấy và trả về -1 nếu không tìm thấy. Việc tìm kiếm sẽ bắt đầu từ vị trí xác định, nếu không truyền vào thì mặc định sẽ tìm từ đầu. Nếu có nhiều hơn một phần tử được ...

array.every() trong Javascript

Hàm every có chức sử dụng tất cả các phần tử của mảng để kiểm tra hoặc thực hiện một chức năng nào đó. Thực chất hàm every có tác dụng gần giống với việc sử dụng vòng lặp để lặp qua tất cả các phần tử của mảng. Mỗi phương thức xử lý trong hàm every sẽ thực hiện một lần với lần lượt tất cả ...

array.concat() trong Javascript

Hàm concat có chức năng nối haii hay nhiều mảng lại với nhau. Hàm concat sẽ không thay đổi mảng hiện tại, nhưng nó sẽ trả về một mảng mới sẽ bao gồm giá trị của các mảng được truyền vào. Cú pháp Cú pháp : array1.concat(array2, array3, ..., arrayX) Trong đó: ...

Bảng biểu thức Regular Expression trong Javascript

Chúng ta đã được học Regular Expression trong Javascript và cũng đã làm một số bài tập kết hợp với một số quy tắc căn bản mà mình đã liệt kê. ...

Đối tượng (object) trong Javascript

Như ta biết Javascript không được xếp vào danh sách những ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, tuy nhiên về khách quan mà nói thì bạn hoàn toàn có ...

BOM - Location điều hướng và xử lý URL trong Javascript

Tiếp tục serie tìm hiểu BOM trong Javascript thì trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đối tượng location trong javascript , đây là đối tương chuyên ...

Use Strict là gì? Strict Mode trong javascript

Khi bạn download những file JS trên mạng về hoặc download những Plugin jQuery thì bạn sẽ thấy phía trên cùng của file người ta có đặt dòng chữ ...

HTML5 localStorage và sessionStorage

Như bạn biết, Cookie trong Javascript có công dụng lưu trữ dữ liệu tạm thời ở browser, chúng ta hay sử dụng nó để lưu trữ các thông tin cấu hình ...

Hàm xử lý Number trong Javascript

Trong bài tìm hiểu đối tượng Number trong Javascript mình đã giới thiệu với các bạn cách hoạt động và một số lưu ý, vậy thì trong bài này mình sẽ ...

BOM - Screen trong Javascript

Tiếp theo loạt bài tìm hiểu BOM trong Javascript thì trong bài này chúng ta tìm hiểu đối tượng Window Screen, đây là đối tượng chứa thông tin về ...

Thao tác với đối tượng (Object) trong Javascript

Ở bài trước mình đã giới thiệu qua về Object trong Javascript và có hướng dẫn các thao tác như tạo mới đối tuọng, lấy giá trị và gán giá trị đối ...

Góp ý kiến cho series javascript căn bản

Series học Javascript căn bản với hơn 50 bài viết được biên soạn dựa vào kiến thức của chính tác giả kèm với nguồn tài liệu phong phú trên ...

Tìm hiểu JavaScript Hoisting

Hoisting là vấn đề liên quan đến cách khai báo biến trong Javascript. Nó liên quan đến việc trong Javascript bạn có thể sử dụng một biến mà không ...

Đối tượng this trong Javascript

Có nhiều bạn gửi email hỏi mình rằng đối tượng this trong javascript có ý nghĩa như thế nào mà ở một số đoạn code trên mạng có sử dụng. Thì thực ...

Hàm typeof trong Javascript

Mình gọi là hàm typeof nhưng thực chất không biết có phải là hàm hay không vì nó không giống một hàm mà giống một từ khóa thì đúng hơn, tuy nhiên ...

< 1 2 3 4 5 6 >