jQuery

JQuery API: :target Selector

Target Selector sẽ lựa chọn phần tử được chỉ ra bởi fragment trong URI của tài liệu. Nếu URI có bao gồm một fragment hoặc một hash, thì :target sẽ tìm kiếm phần tử dựa vào id được cung cấp bởi fragment hoặc hash đó. Ví dụ nếu URI có dạng https://code24h.com# ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:28 ngày 07/01/2019

JQuery API: :selected Selector

Selected Selector sẽ lựa chọn tất cả các phần tử đã được lựa chọn(selected). Selected Selector sẽ chỉ hoạt động đối với các thẻ option của thẻ select . Nó không hoạt động với thẻ checkbox hay thẻ input radio , sử dung :checked cho các thẻ này. ...

Trần Trung Dũng viết 14:28 ngày 07/01/2019

JQuery API: :password Selector

Password Selector sẽ lựa chọn tất cả các phần tử có type là password. $( ":password" ) và $( "[type=password]" ) tương đương với nhau, cũng giống như các selector giả định khác(các selector bắt đầu bởi dấu ":") chúng nên được đặt trước bởi một tên thẻ hoặc ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:27 ngày 07/01/2019

JQuery API: :root Selector

Root Selector sẽ lựa chọn phần tử gốc của tài liệu. Trong HTML thì phần tử gốc luôn luôn là thẻ html . Cú pháp Cú pháp jQuery( ":root" ) Ví dụ Tìm kiếm phần tử gốc của tài liệu: ...

Hoàng Hải Đăng viết 14:27 ngày 07/01/2019

JQuery API: :only-of-type Selector

Only of Type Selector sẽ chọn các phần tử con là con duy nhất của một loại thẻ nào đó trong phần tử cha. Nói một cách khác thì nó sẽ chọn tất cả các phần tử mà không có các phần tử anh chị em cùng cấp và cùng tên thẻ với nó. Lưu ý rằng khác với Only child ...

Tạ Quốc Bảo viết 14:27 ngày 07/01/2019

JQuery API: :radio Selector

Radio Selector sẽ lựa chọn tất cả các phần tử có type là radio. $( ":radio" ) và $( "[type=radio]" ) tương đương với nhau, cũng giống như các selector giả định khác(các selector bắt đầu bởi dấu ":") chúng nên được đặt trước bởi một tên thẻ hoặc một selector ...

Bùi Văn Nam viết 14:27 ngày 07/01/2019

JQuery API: :nth-last-of-type() Selector

:nth-last-of-type() Selector sẽ chọn các phần tử con thứ n tính từ cuối lên trong số các phần tử cùng cấp và có cùng tên thẻ nằm trong một phần tử cha với n là số được cung cấp như một tham số khi gọi selector. Không giống như các index-related selectors ...

Hoàng Hải Đăng viết 14:27 ngày 07/01/2019

JQuery API: :parent Selector

Parent Selector sẽ lựa chọn tất cả các phần tử có ít nhất một phần tử con trong nó. Lưu ý rằng các đoạn text cũng có thể hiểu là một phần tử con. Parent selector có công dụng ngược với :empty selector. Một điều quan trọng cần lưu ý khi sử dụng cả ...

Trần Trung Dũng viết 14:27 ngày 07/01/2019

JQuery API: Next Siblings Selector (“prev ~ siblings”)

Next Siblings Selector sẽ tìm kiếm phần tử cùng cấp xuất hiện sau các phần tử được xác định bởi một selector prev nào đó và thỏa mãn selector được cung cấp. Sự khác nhau giữa (prev + next) và (prev ~ siblings) là trong khi (prev + next) sẽ chỉ tìm kiếm ...

Tạ Quốc Bảo viết 14:26 ngày 07/01/2019

JQuery API: :only-child Selector

Only child Selector sẽ chọn các phần tử con là con duy nhất của phần tử cha. Nói một cách khác thì nó sẽ chọn tất cả các phần tử mà không có các phần tử anh chị em cùng cấp với nó. Lưu ý rằng không phải chỉ là các phần tử cùng tên thẻ mới được tính là anh ...

Hoàng Hải Đăng viết 14:26 ngày 07/01/2019

JQuery API: Next Adjacent Selector (“prev + next”)

Next Adjacent Selector sẽ tìm kiếm phần tử xuất hiện ngay sau các phần tử được xác đinh bởi một selector prev nào đó. Một điểm rất quan trọng cần lưu ý khi xác định selector prev và next là chúng phải có cùng một phần tử cha. Cú pháp ...

Tạ Quốc Bảo viết 14:25 ngày 07/01/2019

JQuery API: :nth-last-child() Selector

:nth-last-child() Selector sẽ chọn tất cả các phần tử con thứ n nào đó tính từ cuối lên trong các phần tử cha với n là số được cung cấp như một tham số khi gọi selector. Không giống như các index-related selectors (:eq(), :lt(), :gt(), :even, :odd), do ...

Bùi Văn Nam viết 14:25 ngày 07/01/2019

JQuery API: :nth-child() Selector

:nth-child() Selector sẽ chọn tất cả các phần tử con thứ n nào đó trong các phần tử cha với n là số được cung cấp như một tham số khi gọi selector. Không giống như các index-related selectors (:eq(), :lt(), :gt(), :even, :odd), do sự thực thi ...

Trần Trung Dũng viết 14:25 ngày 07/01/2019

JQuery API: Multiple Attribute Selector [name=”value”][name2=”value2″]

Multiple Attribute Selector sẽ tìm kiếm các phần tử có chứa tất cả các thuộc tính và giá trị được cung cấp. Nói cách khác, một phần tử sẽ được lựa chọn khi nó có đủ các thuộc tính và giá trị thuộc tính yêu cầu. Cú pháp Cú pháp ...

Hoàng Hải Đăng viết 14:24 ngày 07/01/2019

JQuery API: :lt() Selector

:lt() Selector sẽ chọn tất cả các phần tử trong một tập hợp các kết quả tìm thấy có chỉ số nhỏ hơn chỉ số được cung cấp. Các index-related selectors (:eq(), :lt(), :gt(), :even, :odd) sẽ lọc lại kết quả trong tập hợp kết quả mà một selector đứng trước nó ...

Hoàng Hải Đăng viết 14:24 ngày 07/01/2019

JQuery API: :last-of-type Selector

First-of-type Selector sẽ chọn phần tử cuối cùng trong số các phần tử html có cùng tên thẻ và cùng nằm trong một phần tử cha nào đó. Cú pháp Cú pháp jQuery( ":last-of-type" ) Ví dụ Tìm kiếm thẻ span ...

Bùi Văn Nam viết 14:23 ngày 07/01/2019

JQuery API: :image Selector

image Selector sẽ lựa chọn tất cả các phần tử có type=image. Chú ý : Bởi vì :image là một Jquery extension và không phải là một phần thiết lập của CSS, các truy vấn sử dụng :image sẽ không thể phát huy hiệu quả của phương thức querySelectorAll(). Để ...

Bùi Văn Nam viết 14:23 ngày 07/01/2019

JQuery API: :has() Selector

:has() Selector sẽ lựa chọn tất cả các phần tử mà trong phần tử đó có chứa ít nhất một phần tử được tìm thấy trong selector chỉ định. Selector $( "div:has(p)" ) sẽ tìm kiếm các thẻ div mà bên trong nó có chứa ít nhất một thẻ p . Cú pháp ...

Tạ Quốc Bảo viết 14:23 ngày 07/01/2019

JQuery API: :last Selector

Last Selector sẽ chọn phần tử cuối cùng trong số các phần tử DOM tìm được. Last Selector sẽ chỉ chọn được một phần tử thông qua việc lọc các kết quả của selector hiện tại và trả về phần tử cuối cùng tìm được trong các kết quả đó. Chú ý : ...

Bùi Văn Nam viết 14:22 ngày 07/01/2019

JQuery API: :last-child Selector

Last-child Selector sẽ lựa chọn phần tử con cuối cùng của phần tử cha nào đó. Trong khi :last chỉ có thể trả tìm kiếm duy nhất một phần tử, :last -child selector có thể tìm kiếm được nhiều phần tử, một phần tử con cuối cùng cho mỗi phần tử cha(xem ví ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:22 ngày 07/01/2019
1 2 3 4 .. > >>