jQuery

Next Adjacent Selector (“prev + next”) trong jquery

Next Adjacent Selector sẽ tìm kiếm phần tử xuất hiện ngay sau các phần tử được xác đinh bởi một selector prev nào đó. Một điểm rất quan trọng cần lưu ý khi xác định selector prev và next là chúng phải có cùng một phần tử cha. Cú pháp Cú pháp ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 09:49 ngày 14/08/2018

:password Selector trong jquery

Password Selector sẽ lựa chọn tất cả các phần tử có type là password. $( ":password" ) và $( "[type=password]" ) tương đương với nhau, cũng giống như các selector giả định khác(các selector bắt đầu bởi dấu ":") chúng nên được đặt trước bởi một tên thẻ hoặc một selector nào đó nếu không nó sẽ ...

Tạ Quốc Bảo viết 09:49 ngày 14/08/2018

:first Selector trong jquery

First Selector sẽ chọn phần tử đầu tiên trong số các phần tử DOM tìm được. Selector giả định :first tương đương với :eq( 0 ). Nó cũng có thể được viết thành :lt( 1 ). Trong khi :first sẽ chỉ tìm kiếm một kết quả duy nhất thì :first-child có thể tìm kiếm nhiều kết quả, một cho mỗi phần tử ...

Hoàng Hải Đăng viết 09:49 ngày 14/08/2018

Attribute Contains Word Selector [name~=”value”] trong jquery

Attribute Contains Word Selector​ sẽ lựa chọn các phần tử dựa theo thuộc tính đã được thiết lập. Selector này sẽ tìm kiếm tất cả các phần tử có giá trị của thuộc tính có chứa từ được cung cấp và từ đó phải được ngăn cách với các kí tự khác bằng một khoảng trắng( xem ví dụ để hiểu rõ hơn). Cú ...

Tạ Quốc Bảo viết 09:49 ngày 14/08/2018

:nth-of-type() Selector trong jquery

:nth-of-type() Selector sẽ chọn các phần tử con thứ n nào đó trong số các phần tử cùng cấp và có cùng tên thẻ trong một phần tử cha với n là số được cung cấp như một tham số khi gọi selector. Không giống như các index-related selectors (:eq(), :lt(), :gt(), :even, :odd), do sự thực thi ...

Bùi Văn Nam viết 09:48 ngày 14/08/2018

:selected Selector trong jquery

Selected Selector sẽ lựa chọn tất cả các phần tử đã được lựa chọn(selected). Selected Selector sẽ chỉ hoạt động đối với các thẻ option của thẻ select . Nó không hoạt động với thẻ checkbox hay thẻ input radio , sử dung :checked cho các thẻ này. Chú ý : Bởi vì :selected là một ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 09:48 ngày 14/08/2018

:lang() Selector trong jquery

Lang Selector sẽ lựa chọn tất cả các phần tử đã được thiết lập ngôn ngữ giống với ngôn ngữ được cung cấp khi gọi selector. Lang Selector sẽ lựa chọn tất cả các phần tử có ngôn ngữ giống với ngôn ngữ được cung cấp hoặc bắt đầu bằng ngôn ngữ được cung cấp và theo sau bởi "-". Ví dụ, ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 09:48 ngày 14/08/2018

Next Siblings Selector (“prev ~ siblings”) trong jquery

Next Siblings Selector sẽ tìm kiếm phần tử cùng cấp xuất hiện sau các phần tử được xác định bởi một selector prev nào đó và thỏa mãn selector được cung cấp. Sự khác nhau giữa (prev + next) và (prev ~ siblings) là trong khi (prev + next) sẽ chỉ tìm kiếm phần tử xuất hiên ngay sau phần tử ...

Hoàng Hải Đăng viết 09:48 ngày 14/08/2018

Class Selector (“.class”) trong jquery

Class Selector sẽ lựa chọn tất cả các phần tử có class được cung cấp. Đối với Class Selector , Jquery sẽ sử dụng hàm getElementsByClassName() của Javascript nếu như trình duyệt hỗ trợ. Cú pháp Cú pháp jQuery( ".class" ) Trong đó: ...

Hoàng Hải Đăng viết 09:48 ngày 14/08/2018

:nth-last-child() Selector trong jquery

:nth-last-child() Selector sẽ chọn tất cả các phần tử con thứ n nào đó tính từ cuối lên trong các phần tử cha với n là số được cung cấp như một tham số khi gọi selector. Không giống như các index-related selectors (:eq(), :lt(), :gt(), :even, :odd), do sự thực thi :nth-last-child() ...

Hoàng Hải Đăng viết 09:48 ngày 14/08/2018

:nth-last-of-type() Selector trong jquery

:nth-last-of-type() Selector sẽ chọn các phần tử con thứ n tính từ cuối lên trong số các phần tử cùng cấp và có cùng tên thẻ nằm trong một phần tử cha với n là số được cung cấp như một tham số khi gọi selector. Không giống như các index-related selectors (:eq(), :lt(), :gt(), :even, ...

Bùi Văn Nam viết 09:48 ngày 14/08/2018

:gt() Selector trong jquery

:gt() Selector sẽ chọn tất cả các phần tử trong một tập hợp các kết quả tìm thấy có chỉ số lớn hơn chỉ số được cung cấp. Các index-related selectors (:eq(), :lt(), :gt(), :even, :odd) sẽ lọc lại kết quả trong tập hợp kết quả mà một selector đứng trước nó trả về. Chúng sẽ làm thu hẹp các ...

Tạ Quốc Bảo viết 09:47 ngày 14/08/2018

:input Selector trong jquery

Input Selector sẽ lựa chọn tất cả các phần tử cơ bản của thẻ form như các thẻ button , input , select , textarea . Chú ý : Bởi vì :Input là một Jquery extension và không phải là một phần thiết lập của CSS, các truy vấn sử dụng :Input sẽ không thể phát huy hiệu quả của phương thức ...

Hoàng Hải Đăng viết 09:47 ngày 14/08/2018

:odd Selector trong jquery

Odd Selector sẽ lựa chọn phần tử html có chỉ số lẻ. Cụ thể mà nói thì thực chất, Odd Selector sẽ lựa chọn phần tử thứ hai, phần tử thứ 4, phần tử thứ 6 .vv.. Tuy nhiên do chỉ số của các phần tử bắt đầu từ 0 nên chúng sẽ mang các chỉ số lẻ. Chú ý : Bởi vì :Odd là một Jquery ...

Hoàng Hải Đăng viết 09:47 ngày 14/08/2018

Multiple Attribute Selector [name=”value”][name2=”value2″] trong jquery

Multiple Attribute Selector sẽ tìm kiếm các phần tử có chứa tất cả các thuộc tính và giá trị được cung cấp. Nói cách khác, một phần tử sẽ được lựa chọn khi nó có đủ các thuộc tính và giá trị thuộc tính yêu cầu. Cú pháp Cú pháp jQuery( ...

Hoàng Hải Đăng viết 09:46 ngày 14/08/2018

:only-of-type Selector trong jquery

Only of Type Selector sẽ chọn các phần tử con là con duy nhất của một loại thẻ nào đó trong phần tử cha. Nói một cách khác thì nó sẽ chọn tất cả các phần tử mà không có các phần tử anh chị em cùng cấp và cùng tên thẻ với nó. Lưu ý rằng khác với Only child Selector , Only of Type ...

Bùi Văn Nam viết 09:46 ngày 14/08/2018

:header Selector trong jquery

:header Selector sẽ chọn tất cả các thẻ tiêu đề như h1, h2, h3 .v.v. Chú ý : Bởi vì :header là một Jquery extension và không phải là một phần thiết lập của CSS, các truy vấn sử dụng :header sẽ không thể phát huy hiệu quả của phương thức querySelectorAll(). Để đạt được hiệu quả cao ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 09:46 ngày 14/08/2018

:last-of-type Selector trong jquery

First-of-type Selector sẽ chọn phần tử cuối cùng trong số các phần tử html có cùng tên thẻ và cùng nằm trong một phần tử cha nào đó. Cú pháp Cú pháp jQuery( ":last-of-type" ) Ví dụ Tìm kiếm thẻ span cuối cùng của các thẻ div cha ...

Hoàng Hải Đăng viết 09:46 ngày 14/08/2018

Descendant Selector (“ancestor descendant”) trong jquery

Descendant Selector sẽ chọn tất cả các phần tử con cháu của phần tử được cung cấp. Các phần tử con cháu là các phần tử con level 1, level 2, level 3 .v.v. của phần tử được cung cấp. Cú pháp Cú pháp jQuery( "ancestor descendant" ) Trong ...

Tạ Quốc Bảo viết 09:45 ngày 14/08/2018

:image Selector trong jquery

image Selector sẽ lựa chọn tất cả các phần tử có type=image. Chú ý : Bởi vì :image là một Jquery extension và không phải là một phần thiết lập của CSS, các truy vấn sử dụng :image sẽ không thể phát huy hiệu quả của phương thức querySelectorAll(). Để đạt được hiệu quả cao nhất khi sử ...

Tạ Quốc Bảo viết 09:45 ngày 14/08/2018
<< < .. 8 9 10 11 12 13 14 >