jQuery

JQuery API: :input Selector

Input Selector sẽ lựa chọn tất cả các phần tử cơ bản của thẻ form như các thẻ button , input , select , textarea . Chú ý : Bởi vì :Input là một Jquery extension và không phải là một phần thiết lập của CSS, các truy vấn sử dụng :Input sẽ không thể ...

Tạ Quốc Bảo viết 14:21 ngày 07/01/2019

JQuery API: :lang() Selector

Lang Selector sẽ lựa chọn tất cả các phần tử đã được thiết lập ngôn ngữ giống với ngôn ngữ được cung cấp khi gọi selector. Lang Selector sẽ lựa chọn tất cả các phần tử có ngôn ngữ giống với ngôn ngữ được cung cấp hoặc bắt đầu bằng ngôn ngữ được cung cấp và ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:21 ngày 07/01/2019

JQuery API: :file Selector

File Selector sẽ lựa chọn phần tử html có type=file. :file và [type="file"] tương đương với nhau về chức năng. Cũng giống như những selector giả định khác(những selector bắt đầu bằng ":") bạn nên đặt trước nó một tên thẻ hoặc một selector khác, ...

Tạ Quốc Bảo viết 14:20 ngày 07/01/2019

JQuery API: ID Selector (“#id”)

ID Selector sẽ lựa chọn một phần tử có id được cung cấp. Đối với ID Selector , Jquery sẽ sử dụng hàm document.getElementById() của Javascript. Khi một selector khác được đặt vào trước id selector , ví dụ h1#title, Jquery sẽ thực hiện các selector đó ...

Hoàng Hải Đăng viết 14:20 ngày 07/01/2019

JQuery API: :even Selector

Even Selector sẽ lựa chọn phần tử html có chỉ số chẵn bao gồm cả 0. Cụ thể mà nói thì thực chất, Even Selector sẽ lựa chọn phần tử thứ nhất, phần tử thứ 3, phần tử thứ 5 .vv.. Tuy nhiên do chỉ số của các phần tử bắt đầu từ 0 nên chúng sẽ mang các chỉ ...

Hoàng Hải Đăng viết 14:20 ngày 07/01/2019

JQuery API: :hidden Selector

:hidden Selector sẽ lựa chọn tất cả các phần tử đang bị ẩn đi. Các phần tử được xem là ẩn đi bởi một trong các lí do sau: Phần tử chứa thuộc tính display=none. Phần tử form có type=hidden. Phần tử có awidth và height được thiết lập bằng 0. ...

Bùi Văn Nam viết 14:19 ngày 07/01/2019

JQuery API: Has Attribute Selector [name]

Has Attribute Selector sẽ lựa chọn tất cả các phần tử có thuộc tính được chỉ định mà không quan tâm tới giá trị của thuộc tính đó. Cú pháp Cú pháp jQuery( "[attribute]" ) Trong đó : attribute là ...

Vũ Văn Thanh viết 14:19 ngày 07/01/2019

JQuery API: :animated Selector

animated selector sẽ chọn tất cả các phần tử đang trong quá trình chuyển động(animation) khi mà selector này khởi chạy. Cú pháp Cú pháp jQuery( ":animated" ) Lưu ý : nếu bạn sử dụng phiên bản Jquery custom ...

Hoàng Hải Đăng viết 14:18 ngày 07/01/2019

JQuery API: :header Selector

:header Selector sẽ chọn tất cả các thẻ tiêu đề như h1, h2, h3 .v.v. Chú ý : Bởi vì :header là một Jquery extension và không phải là một phần thiết lập của CSS, các truy vấn sử dụng :header sẽ không thể phát huy hiệu quả của phương thức ...

Trần Trung Dũng viết 14:18 ngày 07/01/2019

JQuery API: :first-of-type Selector

First-of-type Selector sẽ chọn phần tử đầu tiên trong số các phần tử html có cùng tên thẻ và cùng nằm trong một phần tử cha nào đó. Cú pháp Cú pháp jQuery( ":first-of-type" ) Ví dụ Tìm kiếm tất cả các ...

Trần Trung Dũng viết 14:17 ngày 07/01/2019

JQuery API: :eq() Selector

Eq() Selector sẽ lựa chọn phần tử html nằm ở vị trí được cung cấp. Các index-related selectors (:eq(), :lt(), :gt(), :even, :odd) sẽ lọc lại kết quả trong tập hợp kết quả mà một selector đứng trước nó trả về. Chúng sẽ làm thu hẹp các kết quả chính xác ...

Hoàng Hải Đăng viết 14:17 ngày 07/01/2019

JQuery API: :focus Selector

Focus Selector sẽ chọn phần tử đang được focus. Cũng giống như những selector giả định khác(những selector bắt đầu bằng ":") bạn nên đặt trước nó một tên thẻ hoặc một selector khác, nếu không nó sẽ được hiểu là bộ chọn toàn bộ("*"), nói các khác $( ...

Vũ Văn Thanh viết 14:17 ngày 07/01/2019

JQuery API: :first-child Selector

First-child Selector sẽ lựa chọn phần tử con đầu tiên của phần tử cha nào đó. Trong khi :first chỉ có thể trả tìm kiếm duy nhất một phần tử, :first-child selector có thể tìm kiếm phần tử con đầu tiên cho nhiều phần tử cha(xem ví dụ để hiểu rõ hơn). ...

Trần Trung Dũng viết 14:16 ngày 07/01/2019

JQuery API: :first Selector

First Selector sẽ chọn phần tử đầu tiên trong số các phần tử DOM tìm được. Selector giả định :first tương đương với :eq( 0 ). Nó cũng có thể được viết thành :lt( 1 ). Trong khi :first sẽ chỉ tìm kiếm một kết quả duy nhất thì :first-child có thể tìm kiếm ...

Tạ Quốc Bảo viết 14:16 ngày 07/01/2019

JQuery API: Element Selector (“element”)

Element Selector sẽ lựa chọn tất cả các phần tử html với tên thẻ được cung cấp. Hàm getElementsByTagName() của Javascript sẽ được gọi để trả về các kết quả thích hợp khi selector này được sử dụng. Cú pháp Cú pháp ...

Bùi Văn Nam viết 14:15 ngày 07/01/2019

JQuery API: Descendant Selector (“ancestor descendant”)

Descendant Selector sẽ chọn tất cả các phần tử con cháu của phần tử được cung cấp. Các phần tử con cháu là các phần tử con level 1, level 2, level 3 .v.v. của phần tử được cung cấp. Cú pháp Cú pháp jQuery( ...

Hoàng Hải Đăng viết 14:15 ngày 07/01/2019

JQuery API: :odd Selector

Odd Selector sẽ lựa chọn phần tử html có chỉ số lẻ. Cụ thể mà nói thì thực chất, Odd Selector sẽ lựa chọn phần tử thứ hai, phần tử thứ 4, phần tử thứ 6 .vv.. Tuy nhiên do chỉ số của các phần tử bắt đầu từ 0 nên chúng sẽ mang các chỉ số lẻ. Chú ý : ...

Vũ Văn Thanh viết 14:14 ngày 07/01/2019

JQuery API: :contains() Selector

Contains() Selector​ sẽ lựa chọn tất cả các phần tử có nội dung có chứa đoạn text được cung cấp. Văn bản text có thể xất hiện trực tiếp trong phần tử đã chọn, trong bất kì phần tử con nào của phần tử đó hoặc trong một phần tử kết hợp với nó. Văn bản bên ...

Trần Trung Dũng viết 14:14 ngày 07/01/2019

JQuery API: :empty Selector

Empty Selector sẽ chọn các tất cả các phần tử không chứa các phần tử con khác( bao gồm cả các đoạn văn bản). Phương thức này là đảo ngược của selector :parent . Một điều rất quan trọng cần lưu ý là các đoạn văn bản cũng sẽ được tính là phần tử con, vì ...

Trần Trung Dũng viết 14:14 ngày 07/01/2019

JQuery API: :checkbox Selector

checkbox Selector sẽ lựa chọn tất các phần tử input có type=checkbox. $( ":checkbox" ) tương đương với $( "[type=checkbox]" ). Cũng giống như những selector giả định khác(những selector bắt đầu bằng ":") bạn nên đặt trước nó một tên thẻ hoặc một selector ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:13 ngày 07/01/2019
< 1 2 3 4 5 .. > >>