jQuery

Câu lệnh switch trong JavaScript

Câu lệnh switch được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau. Lệnh switch trong JavaScript Sử dụng lệnh switch để chọn một trong nhiều khối mã sẽ được thực hiện. Cú pháp: switch( expression ) { case n : code ...

Hoàng Hải Đăng viết 14:54 ngày 07/09/2018

Các phép tính Bitwise trong JavaScript

Các phép tính Bitwise Toán tử Tên Mô tả & AND Thực hiện một phép toán AND logic trên mỗi bit của các tham số integer | OR Thực hiện một phép toán OR logic trên mỗi bit của các tham số integer ^ XOR Thực hiện một phép toán ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:53 ngày 07/09/2018

Lệnh if…else trong JavaScript

Câu lệnh có điều kiện được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau. Câu lệnh có điều kiện Thông thường khi viết mã, bạn muốn thực hiện các hành động khác nhau cho các quyết định khác nhau. Bạn có thể sử dụng câu lệnh có ...

Tạ Quốc Bảo viết 14:52 ngày 07/09/2018

Các lỗi trong JavaScript – Lệnh Throw và Try

Câu lệnh try cho phép bạn kiểm tra một khối mã để tìm lỗi. Câu lệnh catch cho phép bạn xử lý lỗi. Câu lệnh throw cho phép bạn tạo các lỗi tùy chỉnh. Câu lệnh finally cho phép bạn thực thi mã, sau khi cố gắng try và catch, bất kể kết quả. Lỗi trong ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:52 ngày 07/09/2018

Phương thức xử lý đối tượng Number trong JavaScipt

Phương thức số giúp bạn làm việc với các con số. Phương thức và thuộc tính số Giá trị nguyên hàm (như 3,14 hoặc 2014), không thể có thuộc tính và phương thức (vì chúng không phải là đối tượng). Nhưng với JavaScript, các phương pháp và thuộc tính cũng có sẵn ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:51 ngày 07/09/2018

Kiểu chuyển đổi trong JavaScript

Number() chuyển thành một số, String() chuyển thành một chuỗi, Boolean() chuyển đổi sang một Boolean. Các kiểu dữ liệu trong JavaScript Trong JavaScript có 5 loại dữ liệu khác nhau có thể chứa các giá trị: string number boolean object function Có ...

Trần Trung Dũng viết 14:50 ngày 07/09/2018

Phương thức mảng trong JavaScript

Sức mạnh của mảng JavaScript nằm trong các phương thức mảng. Chuyển đổi mảng sang chuỗi Phương thức JavaScript toString() chuyển đổi một mảng thành một chuỗi các giá trị mảng (bằng dấu phẩy). var fruits = [“Banana”, “Orange”, ...

Tạ Quốc Bảo viết 14:50 ngày 07/09/2018

Các phương thức của Dates trong JavaScript

Phương thức Date cho phép bạn nhận và đặt các giá trị ngày tháng (năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây, mili giây). Phương thức get Date Phương thức get date được sử dụng để nhận một phần của một ngày. Phổ biến nhất như bảng dưới đây (theo thứ tự bảng chữ cái): ...

Vũ Văn Thanh viết 14:49 ngày 07/09/2018

Các toán tử so sánh và logic trong JavaScript

Toán tử so sánh và logic được sử dụng để kiểm tra đúng hoặc sai. Toán tử so sánh Các toán tử so sánh được sử dụng trong các câu lệnh logic để xác định sự khác biệt giữa các biến hoặc các giá trị. Ví dụ cho x = 5, bảng dưới đây giải thích các toán tử so sánh: ...

Tạ Quốc Bảo viết 14:48 ngày 07/09/2018

Phép gán trong JavaScript

Các toán tử gán JavaScript Các toán tử gán gán các giá trị cho các biến JavaScript. Toán tử Ví dụ Tương tự = x = y x = y += x += y x = x + y -= x -= y x = x – y *= x *= y x = x * y /= x /= y x = x / y %= ...

Tạ Quốc Bảo viết 14:47 ngày 07/09/2018

Định dạng ngày tháng trong JavaScript

Nhập vào ngày trong JavaScript Có 4 kiểu định dạng ngày nhập JavaScript phổ biến: Loại Ví dụ ISO Date “2015-03-25” (The International Standard) Short Date “03/25/2015” Long Date “Mar 25 2015” or ...

Bùi Văn Nam viết 14:46 ngày 07/09/2018

Số học trong JavaScript

Toán tử số học JavaScript Các toán tử số học thực hiện tính số học với các con số (literals hoặc variables). Toán tử Mô tả + Thêm vào – Trừ đi * Phép nhân / Phép chia % Mô đun ++ Tăng — Giảm Các phép tính ...

Tạ Quốc Bảo viết 14:46 ngày 07/09/2018

Phân loại các mảng JavaScript

Phương thức sort() là một trong những phương thức mảng mạnh nhất. Phân loại một mảng Phương thức sort() sắp xếp một mảng theo thứ tự bảng chữ cái: var fruits = [“Banana”, “Orange”, “Apple”, “Mango”]; ...

Tạ Quốc Bảo viết 14:46 ngày 07/09/2018

Phạm vi trong JavaScript

Trong JavaScript, các đối tượng và hàm cũng là các biến. Phạm vi là tập các biến, đối tượng và các hàm mà bạn có quyền truy cập. JavaScript có phạm vi hàm: phạm vi thay đổi bên trong các hàm. Các biến local JavaScript Các biến được khai báo bên trong một hàm ...

Hoàng Hải Đăng viết 14:45 ngày 07/09/2018

Các sự kiện trong JavaScript

Sự kiện HTML là “sự kiện” xảy ra với các phần tử HTML. Khi JavaScript được sử dụng trong các trang HTML, JavaScript có thể “tác động trở lại” với những sự kiện này. Sự kiện HTML Một sự kiện HTML có thể là một cái gì đó trình duyệt làm, ...

Hoàng Hải Đăng viết 14:44 ngày 07/09/2018

Các loại dữ liệu trong JavaScript

Các biến JavaScript có thể chứa nhiều loại dữ liệu: số, chuỗi, đối tượng…: var length = 16; // Number var lastName = “Johnson”; // String var x = {firstName:”John”, ...

Bùi Văn Nam viết 14:43 ngày 07/09/2018

Tìm hiểu Random trong JavaScript

Math.random() Math.random() trả về một số ngẫu nhiên từ 0 và 1: Math.random(); // returns a random number Math.random() luôn luôn trả về một giá trị nhỏ hơn 1. Số nguyên ngẫu nhiên trong JavaScript Math.random() được sử dụng với ...

Tạ Quốc Bảo viết 14:42 ngày 07/09/2018

Các đối tượng trong JavaScript

Trong đời thực, một chiếc xe hơi là một vật thể. Một chiếc xe có các tính chất như trọng lượng và màu sắc, và các phương pháp như bắt đầu và dừng lại: Đối tượng Tính chất Phương thức car.name = Fiat car.start() car.model = 500 ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:42 ngày 07/09/2018

Các hàm trong JavaScript

Một hàm JavaScript là một khối mã được thiết kế để thực hiện một tác vụ cụ thể. Một hàm JavaScript được thực hiện khi “cái gì đó” gọi nó. function myFunction(p1, p2) { return p1 * p2; // The function returns the product of p1 and p2 } ...

Tạ Quốc Bảo viết 14:42 ngày 07/09/2018

Các câu lệnh trong JavaScript

Trong HTML, các câu lệnh JavaScript là “lệnh” được “thực hiện” bởi trình duyệt web. Các câu lệnh trong JavaScript Câu lệnh này nói với trình duyệt viết “Hello Dolly”. Bên trong một phần tử HTML với id = “demo”: ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:41 ngày 07/09/2018
< 1 2 3 4 5 6 7 .. > >>