jQuery

Tìm hiểu về JSON HTML

Bạn có thể dễ dàng dịch JSON sang JavaScript. Và JavaScript có thể được sử dụng để tạo HTML trong các trang web của bạn. Bảng trong HTML Tạo một bảng HTML với dữ liệu nhận được như là JSON: obj = { "table":"customers", "limit":20 }; dbParam = ...

Bùi Văn Nam viết 15:27 ngày 07/09/2018

Tìm hiểu ví dụ về AJAX Database

AJAX có thể được sử dụng cho giao tiếp tương tác với cơ sở dữ liệu. Ví dụ về AJAX Database Ví dụ sau sẽ cho thấy một trang web có thể lấy thông tin từ cơ sở dữ liệu bằng AJAX như thế nào: Giải thích ví dụ – hàm showCustomer() Khi người dùng chọn một ...

Vũ Văn Thanh viết 15:26 ngày 07/09/2018

Tìm hiểu hàm JSON.stringify() trong JSON

Một ứng dụng phổ biến của JSON là trao đổi dữ liệu đến / từ một máy chủ web. Khi gửi dữ liệu đến một máy chủ web, dữ liệu phải là một chuỗi. Chuyển đổi một đối tượng JavaScript thành một chuỗi với JSON.stringify(). Chuyển đổi một đối tượng JavaScript Giả sử ...

Tạ Quốc Bảo viết 15:26 ngày 07/09/2018

Tìm hiểu về JSONP

JSONP là một phương thức để gửi dữ liệu JSON mà không phải lo lắng về các vấn đề về tên miền chéo. JSONP không sử dụng đối tượng XMLHttpRequest. JSONP sử dụng thẻ <script> để thay thế. Giới thiệu về JSONP JSONP là viết tắt của JSON với Padding. Yêu ...

Hoàng Hải Đăng viết 15:25 ngày 07/09/2018

Tìm hiểu về cú pháp JSON

Cú pháp JSON là một tập con của cú pháp JavaScript. Quy tắc cú pháp JSON Cú pháp JSON xuất phát từ cú pháp đối tượng ký hiệu JavaScript: Dữ liệu nằm trong cặp tên / giá trị Dữ liệu được phân cách bằng dấu phẩy Các đối tượng nằm trong dấu ngoặc nhọn Các ...

Bùi Văn Nam viết 15:25 ngày 07/09/2018

Window Navigator trong JavaScript

Đối tượng window.navigator chứa thông tin về trình duyệt của khách truy cập. Window Navigator Đối tượng window.navigator có thể được viết mà không có tiền tố window. Một số ví dụ: navigator.appName navigator.appCodeName navigator.platform Cookies ...

Hoàng Hải Đăng viết 15:24 ngày 07/09/2018

Tìm hiểu các đối tượng JSON

Cú pháp đối tượng { "name":"John", "age":30, "car":null } Đối tượng JSON được viết trong dấu ngoặc nhọn {}. Các đối tượng JSON được viết bằng các cặp khóa / giá trị. Các khóa phải là chuỗi, và các giá trị phải là một loại dữ liệu JSON hợp lệ (chuỗi, số, đối ...

Vũ Văn Thanh viết 15:23 ngày 07/09/2018

Tìm hiểu ví dụ về AJAX XML

AJAX có thể được sử dụng cho giao tiếp tương tác với một tệp XML. Ví dụ về AJAX XML Ví dụ sau sẽ minh hoạ cách một trang web có thể lấy thông tin từ một tệp tin XML với AJAX: Giải thích ví dụ Khi người dùng nhấp vào nút “Get CD Info” ở trên, ...

Trần Trung Dũng viết 15:23 ngày 07/09/2018

So sánh JSON và XML

Cả JSON và XML đều có thể được sử dụng để nhận dữ liệu từ máy chủ web. Các ví dụ JSON và XML sau đây đều định nghĩa đối tượng employees, với mảng gồm 3 employees: Ví dụ JSON: {"employees":[ { "firstName":"John", "lastName":"Doe" }, { ...

Hoàng Hải Đăng viết 15:23 ngày 07/09/2018

Các danh sách Node trong JavaScript HTML DOM

Đối tượng NodeList trong HTML DOM Một đối tượng NodeList là một danh sách (tập hợp) các nút được trích xuất từ một tài liệu. Một đối tượng NodeList hầu như giống như một đối tượng HTMLCollection. Một số trình duyệt (cũ) trả lại một đối tượng NodeList thay vì ...

Tạ Quốc Bảo viết 15:23 ngày 07/09/2018

Tìm hiểu các mảng JSON

Mảng là đối tượng JSON [ "Ford", "BMW", "Fiat" ] Mảng trong JSON hầu như giống với mảng trong JavaScript. Trong JSON, giá trị mảng phải là kiểu chuỗi, số, đối tượng, mảng, boolean hoặc null. Trong JavaScript, các giá trị mảng có thể là tất cả các điều trên, ...

Tạ Quốc Bảo viết 15:22 ngày 07/09/2018

Tìm hiểu hàm JSON.parse() trong JSON

Một ứng dụng phổ biến của JSON là trao đổi dữ liệu đến / từ một máy chủ web. Khi nhận dữ liệu từ một máy chủ web, dữ liệu luôn là một chuỗi. Phân tích cú pháp dữ liệu với JSON.parse(), và dữ liệu trở thành một đối tượng JavaScript. Ví dụ – Phân tích JSON Giả dụ ...

Bùi Văn Nam viết 15:22 ngày 07/09/2018

Tìm hiểu Ví dụ về AJAX PHP

AJAX được sử dụng để tạo các ứng dụng tương tác. Ví dụ PHP AJAX Ví dụ sau minh hoạ cách một trang web có thể kết nối với một máy chủ web trong khi người dùng nhập các ký tự trong một trường đầu vào: Giải thích ví dụ Trong ví dụ trên, khi người dùng nhập ...

Tạ Quốc Bảo viết 15:22 ngày 07/09/2018

Các khung Popup trong JavaScript

JavaScript có ba loại hộp bật lên: alert box (hộp cảnh báo), confirm box (hộp xác nhận) và prompt box (hộp dấu nhắc). Alert Box Hộp thông báo thường được sử dụng nếu bạn muốn đảm bảo rằng thông tin đến với người dùng. Khi hộp cảnh báo bật lên, người dùng sẽ ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 15:21 ngày 07/09/2018

Các sự kiện HTML DOM trong JavaScript

HTML DOM cho phép JavaScript phản ứng với sự kiện HTML. Phản ứng với sự kiện Một JavaScript có thể được thực hiện khi một sự kiện xảy ra, như khi một người dùng nhấp vào một phần tử HTML. Để thực thi mã khi người dùng nhấp vào một phần tử, hãy thêm mã ...

Hoàng Hải Đăng viết 15:21 ngày 07/09/2018

Tìm hiểu ví dụ về AJAX ASP

AJAX được sử dụng để tạo các ứng dụng tương tác. Ví dụ về AJAX ASP Ví dụ sau sẽ thể hiện cách một trang web có thể giao tiếp với một máy chủ web trong khi một người sử dụng loại ký tự trong một trường đầu vào: Giải thích ví dụ Trong ví dụ trên, khi ...

Tạ Quốc Bảo viết 15:21 ngày 07/09/2018

Giới thiệu về JSON trong JavaScript

JSON được viết tắt của JavaScript Object Notation. JSON là một cú pháp để lưu trữ và trao đổi dữ liệu. JSON là văn bản, được viết bằng ký hiệu đối tượng JavaScript. Trao đổi dữ liệu Khi trao đổi dữ liệu giữa trình duyệt và máy chủ, dữ liệu chỉ có thể là văn ...

Vũ Văn Thanh viết 15:20 ngày 07/09/2018

Các kiểu dữ liệu trong JSON

Trong JSON, giá trị phải là một trong các loại dữ liệu sau: một chuỗi một số một đối tượng (đối tượng JSON) một mảng một boolean null Giá trị JSON không được là một trong các loại dữ liệu sau: một hàm một ngày (thời gian) undefined Chuỗi ...

Vũ Văn Thanh viết 15:20 ngày 07/09/2018

Giới thiệu về AJAX trong JavaScript

AJAX được xem như là giải pháp dành cho nhà phát triển, bởi vì bạn có thể: Đọc dữ liệu từ máy chủ web – sau khi trang đã tải Cập nhật trang web mà không cần tải lại trang Gửi dữ liệu đến một máy chủ web – trong nền Ví dụ về AJAX: Giải thích ví dụ ...

Bùi Văn Nam viết 15:20 ngày 07/09/2018

Tìm hiểu Cookies trong JavaScript

Cookie cho phép bạn lưu trữ thông tin người dùng trong các trang web. Cookie là gì? Cookie là dữ liệu, được lưu trữ trong các tệp văn bản nhỏ, trên máy tính của bạn. Khi một máy chủ gửi trang web tới một trình duyệt, kết nối sẽ bị tắt và máy chủ sẽ không lưu ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 15:19 ngày 07/09/2018
< 1 2 3 4 5 6 7 .. > >>