jQuery

Gửi một yêu cầu đến server trong AJAX

Đối tượng XMLHttpRequest được sử dụng để trao đổi dữ liệu với máy chủ. Gửi yêu cầu đến một máy chủ Để gửi một yêu cầu đến một máy chủ, chúng ta sử dụng phương thức open() và send() của đối tượng XMLHttpRequest: xhttp.open(“GET”, ...

Hoàng Hải Đăng viết 15:19 ngày 07/09/2018

Phản hồi máy chủ trong AJAX

Thuộc tính onreadystatechange Thuộc tính readyState giữ trạng thái của XMLHttpRequest. Thuộc tính onreadystatechange định nghĩa một hàm sẽ được thực hiện khi readyState thay đổi. Thuộc tính status và thuộc tính statusText giữ trạng thái của đối tượng ...

Tạ Quốc Bảo viết 15:19 ngày 07/09/2018

Phương thức HTML DOM trong JavaScript

Các phương thức HTML DOM là những hành động bạn có thể thực hiện (trên các phần tử HTML). Thuộc tính HTML DOM là các giá trị (của các phần tử HTML) mà bạn có thể đặt hoặc thay đổi. Giao diện lập trình DOM HTML DOM có thể được truy cập bằng JavaScript (và với ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 15:18 ngày 07/09/2018

Window History trong JavaScript

Đối tượng window.history chứa lịch sử trình duyệt. Window History Đối tượng window.history có thể được viết mà không có tiền tố window. Để bảo vệ sự riêng tư của người dùng, có những hạn chế về cách JavaScript có thể truy cập đối tượng này. Một số phương ...

Hoàng Hải Đăng viết 15:17 ngày 07/09/2018

Sự kiện thời gian trong JavaScript

Mã JavaScript có thể được thực hiện trong khoảng thời gian nào đó. Đây được gọi là sự kiện thời gian. Sự kiện thời gian Đối tượng window cho phép thực thi mã theo các khoảng thời gian nhất định. Các khoảng thời gian này được gọi là sự kiện thời gian. Hai phương ...

Hoàng Hải Đăng viết 15:17 ngày 07/09/2018

Window Location trong JavaScript

Đối tượng window.location có thể được sử dụng để lấy địa chỉ trang hiện tại (URL) và chuyển hướng trình duyệt đến một trang mới. Window Location Đối tượng window.location có thể được viết mà không có tiền tố window. Một vài ví dụ: window.location.href trả về ...

Trần Trung Dũng viết 15:16 ngày 07/09/2018

Điều hướng HTML DOM trong JavaScript

Với HTML DOM, bạn có thể điều hướng cây node thông qua các mối quan hệ node. Các DOM Node Theo chuẩn HTML DOM của W3C, mọi thứ trong một tài liệu HTML là một node: Toàn bộ tài liệu là một node tài liệu Mỗi phần tử HTML là một node phần tử Văn bản bên ...

Tạ Quốc Bảo viết 15:16 ngày 07/09/2018

Các phần tử (node) HTML DOM trong JavaScript

Thêm và xóa các node (các phần tử HTML). Tạo các phần tử HTML mới (node) Để thêm một phần tử mới vào HTML DOM, bạn phải tạo phần tử (phần tử node) trước tiên, và sau đó nối nó với một phần tử hiện có. <div id="div1"> <p id="p1">This is a ...

Vũ Văn Thanh viết 15:14 ngày 07/09/2018

HTML DOM trong JavaScript – Thay đổi HTML

HTML DOM cho phép JavaScript thay đổi nội dung của các phần tử HTML. Thay đổi luồng đầu ra HTML JavaScript có thể tạo nội dung HTML động: Date: Mon Aug 28 2017 23:46:59 GMT+0700 (SE Asia Standard Time) Trong JavaScript, document.write() có thể được sử ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 15:14 ngày 07/09/2018

Các tham số hàm trong JavaScript

Một hàm JavaScript không thực hiện bất kỳ kiểm tra giá trị tham số (đối số). Các tham số và đối số hàm functionName ( parameter1, parameter2, parameter3 ) { code to be executed } Các tham số hàm là các tên được liệt kê trong định nghĩa hàm. Đối số hàm ...

Bùi Văn Nam viết 15:13 ngày 07/09/2018

Tìm hiểu HTML DOM Collection trong JavaScript

Đối tượng HTMLCollection Phương thức getElementsByTagName() trả về một đối tượng HTMLCollection. Một đối tượng HTMLCollection là một danh sách giống như mảng (collection) các phần tử HTML. Đoạn mã sau chọn tất cả các phần tử <p> trong một tài liệu: var ...

Trần Trung Dũng viết 15:13 ngày 07/09/2018

JavaScript Window – Mô hình đối tượng trình duyệt

Mô hình đối tượng trình duyệt (BOM) cho phép JavaScript “nói chuyện” với trình duyệt. Mô hình đối tượng trình duyệt (BOM) Không có tiêu chuẩn chính thức cho Mô hình Đối tượng Trình duyệt (BOM). Vì các trình duyệt hiện đại đã triển khai (gần như) các ...

Tạ Quốc Bảo viết 15:13 ngày 07/09/2018

Window Screen trong JavaScript

Đối tượng window.screen chứa thông tin về màn hình của người dùng. Window Screen Đối tượng window.screen có thể được viết mà không có tiền tố window. Thuộc tính: screen.awidth screen.height screen.availWidth screen.availHeight screen.colorDepth ...

Bùi Văn Nam viết 15:13 ngày 07/09/2018

Các nguyên mẫu đối tượng trong JavaScript

Mỗi đối tượng JavaScript có một nguyên mẫu. Nguyên mẫu cũng là một đối tượng. Tất cả các đối tượng JavaScript kế thừa thuộc tính và phương thức của chúng từ nguyên mẫu của chúng. Nguyên mẫu JavaScript Tất cả các đối tượng JavaScript kế thừa các thuộc tính và ...

Bùi Văn Nam viết 15:12 ngày 07/09/2018

Đóng mã trong JavaScript

Biến JavaScript có thể thuộc phạm vi cục bộ hoặc toàn cục. Các biến toàn cục có thể được thực hiện tại cục bộ (riêng tư) với mã đóng. Biến toàn cục Một hàm có thể truy cập tất cả các biến được định nghĩa bên trong hàm, như sau: function myFunction() { var a ...

Tạ Quốc Bảo viết 15:10 ngày 07/09/2018

Hoạt ảnh HTML DOM trong JavaScript

Một trang web cơ bản Để chứng minh làm thế nào để tạo ra các hình ảnh động HTML với JavaScript, chúng tôi sẽ sử dụng một trang web đơn giản: <!DOCTYPE html> <html> <body> <h1>My First JavaScript Animation</h1> <div ...

Tạ Quốc Bảo viết 15:08 ngày 07/09/2018

Tìm hiểu HTML DOM EventListener trong JavaScript

Phương thức addEventListener() Ví dụ thêm trình nghe sự kiện được kích hoạt khi người dùng nhấp vào nút: document.getElementById("myBtn").addEventListener("click", displayDate); Phương thức addEventListener() gắn một trình xử lý sự kiện vào phần tử được chỉ ...

Bùi Văn Nam viết 15:08 ngày 07/09/2018

Phê chuẩn API trong JavaScript

Các phương thức xác minh hạn chế DOM Thuộc tính Mô tả checkValidity() Trả về true nếu một phần tử đầu vào chứa dữ liệu hợp lệ. setCustomValidity() Thiết lập thuộc tính validationMessage của một phần tử đầu vào. Nếu trường đầu vào chứa dữ ...

Bùi Văn Nam viết 15:07 ngày 07/09/2018

HTML DOM trong JavaScript – Thay đổi CSS

HTML DOM cho phép JavaScript để thay đổi định dạng của các phần tử HTML. Thay đổi định dạng HTML Để thay đổi kiểu của một phần tử HTML, hãy sử dụng cú pháp sau: document.getElementById( id ).style. property = new style Ví dụ sau thay đổi định dạng của ...

Bùi Văn Nam viết 15:07 ngày 07/09/2018

Các thuộc tính đối tượng trong JavaScript

Thuộc tính là phần quan trọng nhất của bất kỳ đối tượng JavaScript nào. Thuộc tính trong JavaScript Thuộc tính là các giá trị kết hợp với một đối tượng JavaScript. Một đối tượng JavaScript là một tập hợp các thuộc tính không có thứ bậc. Thuộc tính thường có ...

Trần Trung Dũng viết 15:06 ngày 07/09/2018
<< < .. 2 3 4 5 6 7 8 .. > >>