07/11/2018, 23:31

Khai báo biến trong SQL Server

SQL Server tồn tại đầy đủ các khái niệm kiểu dữ liệu, biến và khai báo biến như các ngôn ngữ lập trình khác. Bài viết sẽ tìm hiểu về cách khai báo một biến, nhiều biến và gán giá trị mặc định cho biến trong SQL Server. Mời bạn đọc theo dõi. Biến (Variable) dùng để lưu trữ các giá trị tạm thời ...

SQL Server tồn tại đầy đủ các khái niệm kiểu dữ liệu, biến và khai báo biến như các ngôn ngữ lập trình khác. Bài viết sẽ tìm hiểu về cách khai báo một biến, nhiều biến và gán giá trị mặc định cho biến trong SQL Server. Mời bạn đọc theo dõi.

Biến (Variable) dùng để lưu trữ các giá trị tạm thời trong quá trình thực thi thuật toán.

Cú pháp khai báo biến trong SQL Server

Để khai báo biến trong SQL Server, ta sử dụng câu lệnh DECLARE, được biểu diễn như sau:

DECLARE @variable_name datatype [ = initial_value ],
@variable_name datatype [ = initial_value ],
...;

Tham số:

  • variable_name: tên gán cho biến.
  • datatype: kiểu dữ liệu của biến.
  • initial_value: giá trị mặc định gán cho biến (không bắt buộc).

Khai báo một biến trong SQL Server

Dùng DECLARE khai báo một biến bất kì

DECLARE @quantrimang VARCHAR(50);

Câu lệnh DECLARE này khai báo một biến có tên @quantrimang, với kiểu dữ liệu VARCHAR và độ dài 50 kí tự.

Sau đó bạn thay đổi giá trị biến @quantrimang bằng cách sử dụng câu lệnh SET.

SET @quantrimang = 'Hello world';

Tiếp theo hãy thử với kiểu dữ liệu INT:

DECLARE @site_value INT;

Sử dụng câu lệnh SET để gán giá trị cho biến @site_value

SET @site_value = 10;

Vậy biến @site_value ở đây được gán cho số nguyên 10.

Khai báo nhiều biến trong SQL Server

Cách sử dụng lệnh như sau:

DECLARE @quantrimang VARCHAR(50),
@site_value INT;

Trong ví dụ này, chúng ta có hai biến được khai báo: biến @quantrimang với kiểu dữ liệu VARCHAR(50) và biến @site_value kiểu dữ liệu INT.

Khai báo biến với giá trị mặc định trong SQL Server

Trong SQL Server, ta có thể gán giá trị mặc định cho biến ngay lúc khai báo.

DECLARE @quantrimang VARCHAR(50) = 'Hello world';

Vậy ở đây biến @quantrimang với kiểu dữ liệu VARCHAR và độ dài 50 kí tự được gán mặc định cho giá trị 'Hello world'.

Tương tự ta khai báo với kiểu dữ liệu INT:

DECLARE @site_value INT = 10;

Khai báo nhiều hơn một biến có gán giá trị ban đầu

Cách sử dụng lệnh như sau:

DECLARE @quantrimang VARCHAR(50) = 'Hello world';
@site_value INT = 10;

Hai biến @quantrimang@site_value đã được khai báo ở chung một lệnh và được gán giá trị ban đầu mặc định.

Bài trước: LITERAL (Hằng) trong SQL Server

Bài liên quan

Khai báo biến trong SQL Server

SQL Server tồn tại đầy đủ các khái niệm kiểu dữ liệu, biến và khai báo biến như các ngôn ngữ lập trình khác. Bài viết sẽ tìm hiểu về cách khai báo một biến, nhiều biến và gán giá trị mặc định cho biến trong SQL Server. Mời bạn đọc theo dõi. Biến (Variable) dùng để lưu trữ các giá trị tạm thời ...

Trần Trung Dũng viết 23:31 ngày 07/11/2018

[BÀI 3] KHAI BÁO BIẾN VÀ HẰNG TRONG PHP

Để lập trình được thì việc đầu tiên ta phải hiểu được các khái niệm cơ bản đầu tiền là biến và hằng số. Do vậy, chúng ta cùng đi tìm hiểu các khái niệm cơ bản đó sau đây. Biến chứa dữ liệu, được xem là vùng nhớ dữ liệu tạm thời, có thể thay đổi được giá trị. Trong lập trình C, khi thực hiện ...

Trần Trung Dũng viết 17:00 ngày 04/10/2018

Bảo mật database trong SQL Server | SecurityBox

Trước khi tìm hiểu sâu về cách cách bảo mật sql server, bạn cần nắm chắc kiến thức về bảo mật database trong SQL server . 4 Khái niệm cơ bản về bảo mật database trong SQL Server bảo mật database trong SQL Server dành cho người mới bắt đầu 1. Login và user SQL Server chỉ cho ...

Bùi Văn Nam viết 14:39 ngày 18/09/2018

4 khái niệm bảo mật database trong SQL Server

Để có thể bảo mật database trong sql server , điều đầu tiên chúng ta cần phải hiểu những khái niệm cơ bản trước đã, cùng SecurityBox tìm hiểu nhé. 4 Khái niệm cơ bản về bảo mật database trong SQL Server SQL Server Login và user SQL Server chỉ cho phép bạn truy cập vào ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:28 ngày 18/09/2018

khai báo biến Hoisting trong Javascript

Danh sách hàm xử lý ngày tháng (Date) trong Javascript Tìm hiểu lệnh switch case trong Javascript Tìm hiểu Use Strict là gì? Strict Mode trong javascript Hướng dẫn đối tượng (object) trong Javascript Tìm hiểu Javascript Hoisting, những vấn đề liên quan đến khai báo biến hoisting, ...

Tạ Quốc Bảo viết 17:10 ngày 04/09/2018
0