12/08/2018, 13:52

Lập trình Android với bộ nhớ trong (Internal Storage)

Trong lập trình android, nhiều khi chúng ta cần thao tác với các dữ liệu trong bộ nhớ của thiết bị android, hoặc tạo các dữ liệu trong bộ nhớ này. Bộ nhớ trong android được chia làm hai loại là bộ nhớ trong (Internal storage) và bộ nhớ ngoài (External storage) Trong bài học này chúng ta sẽ tìm ...

Trong lập trình android, nhiều khi chúng ta cần thao tác với các dữ liệu trong bộ nhớ của thiết bị android, hoặc tạo các dữ liệu trong bộ nhớ này. Bộ nhớ trong android được chia làm hai loại là bộ nhớ trong (Internal storage) và bộ nhớ ngoài (External storage)

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hểu về bộ nhớ trong của android (Internal storage) và làm một ví dụ đơn giản về lưu trữ dữ liệu và đọc dữ liệu lên tại bộ nhớ trong của thiết bị andorid.

Android Internal storage là nơi lưu trữ dữ liệu cá nhân của từng ứng dụng, các dữ liệu được tạo ra và lưu trữ này sẽ được sự dụng riêng cho từng ứng dụng đó và các ứng dụng khác sẽ không thể truy cập vào được. Khi ứng dụng đó được gỡ bỏ khỏi thiết bị android thì các file dữ liệu được lưu tại bộ nhớ trong này sẽ bị xóa bỏ theo. Khi chúng ta làm việc với các file dữ liệu ở bộ nhớ trong thì chỉ có thể làm việc với tên file đơn giản mà không thể làm việc với tên file có đường dẫn.

Bây giờ chúng ta sẽ làm một ví dụ đơn giản để lưu một chuỗi văn bản vào bộ nhớ trong một file txt và sau đó đọc file txt đó rồi đưa ra ngoài màn hình.

Đầu tiên ta tạo một project mới với MainActivity dạng EmptyActivity. Ở đây mình tạo project có tên Internal_Storage

Tại giao diện của MainActivity ta tạo tại file activity_main.xml bao mồm một TextView để thông báo trạng thái lưu hoặc đọc dữ liệu, một EditText để nhập vào dữ liệu, 2 Button để nhấn lưu dữ liệu và đọc ra dữ liệu từ bộ nhớ trong:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_awidth="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:gravity="center"
  android:orientation="vertical">

  <TextView
    android:textSize="25sp"
    android:gravity="center"
    android:layout_awidth="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Lưu trữ file vào bộ nhớ trong" />

  <EditText
    android:id="@+id/myInputText"
    android:layout_awidth="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="10"
    android:gravity="top|left"
    android:inputType="textMultiLine"
    android:lines="5"
    android:minLines="3">
    <requestFocus />
  </EditText>

  <LinearLayout
    android:orientation="horizontal"
    android:layout_awidth="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content">
    <Button
      android:layout_weight="1"
      android:id="@+id/btnSave"
      android:layout_awidth="0dp"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="Lưu vào" />

    <Button
      android:layout_weight="1"
      android:id="@+id/btnDisplay"
      android:layout_awidth="0dp"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="Lấy dữ liệu " />
  </LinearLayout>

  <TextView
    android:id="@+id/responseText"
    android:layout_awidth="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:padding="5dp"
    android:text=""
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" />

</LinearLayout>

Khi đã tạo xong giao diện cho Activity ta code chức năng lưu một đoạn text vào bộ nhớ trong của thiết bị android. Đầu tiên ta tạo một file có tên internalStorage.txt trong bộ nhớ trong, hoặc mở file này nếu nó đã được tạo rồi bằng cách thêm dòng lệnh tại hàm onCreate:

ContextWrapper contextWrapper = new ContextWrapper(
    getApplicationContext());
//Tạo (Hoặc là mở file nếu nó đã tồn tại) Trong bộ nhớ trong có thư mục là ThuMucCuaToi.
File directory = contextWrapper.getDir(filepath, Context.MODE_PRIVATE);
myInternalFile = new File(directory, filename);

Với filepath và filename là chuỗi miêu tả tên thư mục và tên file ta khai báo biến cục bộ ngoài hàm onCreate:

private String filename = "internalStorage.txt";

//Thư mục do mình đặt
private String filepath = "ThuMucCuaToi";
File myInternalFile;

Tiếp theo ta sẽ tạo các sự kiện khi click vào nút lưu và đọc ra dữ liệu tại bộ nhớ trong bằng hàm initView đẻ ánh xạ id với các đối tượng trên giao diện, và sau đó gọi initView trên hàm onCreate bằng dòng lệnh initView();

Button btnSave, btnDisplay;
EditText myInputText;
TextView responseText;
private void initView() {
  myInputText = (EditText) findViewById(R.id.myInputText);
  responseText = (TextView) findViewById(R.id.responseText);
  // Các sự kiện
  btnSave = (Button) findViewById(R.id.btnSave);
  btnSave.setOnClickListener(this);
  btnDisplay = (Button) findViewById(R.id.btnDisplay);
  btnDisplay.setOnClickListener(this);
}

Cuối cùng ta sẽ code chức năng cho sự kiện click và từng button lưu và đọc file

public void onClick(View v) {

  String myData = "";
  switch (v.getId()) {
    case R.id.btnSave:
      try {
        //Mở file
        FileOutputStream fos = new FileOutputStream(myInternalFile);
        //Ghi dữ liệu vào file
        fos.write(myInputText.getText().toString().getBytes());
        fos.close();
      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
      }
      myInputText.setText("");
      responseText
          .setText("Đã được lưu vào bộ nhớ trong");
      break;

    case R.id.btnDisplay:
      try {
        //Đọc file
        FileInputStream fis = new FileInputStream(myInternalFile);
        DataInputStream in = new DataInputStream(fis);
        BufferedReader br = new BufferedReader(
            new InputStreamReader(in));
        String strLine;
        //Đọc từng dòng
        while ((strLine = br.readLine()) != null) {
          myData = myData + strLine;
        }
        in.close();
      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
      }
      myInputText.setText(myData);
      responseText
          .setText("Lấy dữ liệu từ bộ nhớ trong");
      break;
  }
}

Vậy là xong, toàn bộ code tại MainActivity.java như sau:

public class MainActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener {
  Button btnSave, btnDisplay;
  EditText myInputText;
  TextView responseText;
  //Tên file được tạo
  private String filename = "internalStorage.txt";

  //Thư mục do mình đặt
  private String filepath = "ThuMucCuaToi";
  File myInternalFile;

  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    initView();
    ContextWrapper contextWrapper = new ContextWrapper(
        getApplicationContext());
    //Tạo (Hoặc là mở file nếu nó đã tồn tại) Trong bộ nhớ trong có thư mục là ThuMucCuaToi.
    File directory = contextWrapper.getDir(filepath, Context.MODE_PRIVATE);
    myInternalFile = new File(directory, filename);
    //Gọi hàm initView

  }

  private void initView() {
    myInputText = (EditText) findViewById(R.id.myInputText);
    responseText = (TextView) findViewById(R.id.responseText);
    // Các sự kiện
    btnSave = (Button) findViewById(R.id.btnSave);
    btnSave.setOnClickListener(this);
    btnDisplay = (Button) findViewById(R.id.btnDisplay);
    btnDisplay.setOnClickListener(this);
  }

  public void onClick(View v) {

    String myData = "";
    switch (v.getId()) {
      case R.id.btnSave:
        try {
          //Mở file
          FileOutputStream fos = new FileOutputStream(myInternalFile);
          //Ghi dữ liệu vào file
          fos.write(myInputText.getText().toString().getBytes());
          fos.close();
        } catch (IOException e) {
          e.printStackTrace();
        }
        myInputText.setText("");
        responseText
            .setText("Đã được lưu vào bộ nhớ trong");
        break;

      case R.id.btnDisplay:
        try {
          //Đọc file
          FileInputStream fis = new FileInputStream(myInternalFile);
          DataInputStream in = new DataInputStream(fis);
          BufferedReader br = new BufferedReader(
              new InputStreamReader(in));
          String strLine;
          //Đọc từng dòng
          while ((strLine = br.readLine()) != null) {
            myData = myData + strLine;
          }
          in.close();
        } catch (IOException e) {
          e.printStackTrace();
        }
        myInputText.setText(myData);
        responseText
            .setText("Lấy dữ liệu từ bộ nhớ trong");
        break;
    }
  }
}

Ta chạy chương trình và xem kết quả

Để biết file được tạo bởi chương trình nằm ở đâu, trong Android Studio ta vào Tools/Android/Android Device Monitor. Hộp thoại hiện lên ta chọn sang thẻ File Explorer và chọn đến data/data/app_trong_thiet_bi/thu_muc_ta_tao/file_vua_tao

Vậy là mình đã giới thiệu với các bạn cách lưu trữ giữ liệu và đọc giữ liệu từ bộ nhớ trong của thiết bị android. Khi ta xóa app chứa bộ nhớ trong này thì dữ liệu cũng sẽ bị xóa theo,

Chúc các bạn thành công!!!

Bài liên quan

Quản lý bộ nhớ trong lập trình C

Học lập trình C++ Trong bài viết này, bạn sẽ học cách quản lý bộ nhớ trong lập trình C bằng cách sử dụng các hàm thư viện chuẩn: malloc(), calloc(), free() và realloc(). Như bạn đã biết, bạn phải khai báo kích thước của một mảng trước khi bạn sử dụng nó. Do đó, mảng mà bạn khai ...

Bùi Văn Nam viết 21:38 ngày 14/10/2018

[C/C++ Linux] Lập trình C với bảng màu trong linux – Programming C in linux with color

[C/C++ Linux] Lập trình C với bảng màu trong linux – Programming C in linux with color Tháng Bảy 16, 2013 nguyenvanquan7826 Linux, LT C - C++ Leave a response Một ví dụ mở màn nhá: #include <iostream> using namespace ...

Bùi Văn Nam viết 21:48 ngày 01/10/2018

Quản lý bộ nhớ trong lập trình blackberry

Như đã giới thiệu ở bài trước kiến trúc của blackberry: Vì vậy quản lý bộ nhớ trong lập trình blackberry tương ứng với quản lý bộ nhớ với ngôn ngữ C++, QML (interface) và của QT Framework. Bài viết này tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách quản lý bộ nhớ của QTFramework với ngôn ngữ C++. ...

Hoàng Hải Đăng viết 15:50 ngày 07/09/2018

Các thủ thuật để giấu secret key khỏi source control và ứng dụng với CI trong lập trình Android

Xin chào các bạn. Chắc hẳn mỗi chúng ta đều đã từng phát triển app sử dụng API của bên thứ 3, và chắc mọi người đều biết là hầu hết các API service đều yêu cầu chúng ta phải có 1 API key (secret token) để verify nguồn gốc của các request. Vậy thì tại sao chúng ta lại phải "giấu" API key này khỏi ...

Vũ Văn Thanh viết 15:49 ngày 07/09/2018

Tải ảnh về bộ nhớ trong của Android với thư viện Picasso

Chắc hẳn với các developer chúng ta thì Picasso cũng không có gì quá xa lạ , nhưng nếu bạn nào chưa biết thì mình xin giới thiệu : Picasso ở đây không phải là ông họa sĩ tài danh tác giả của bức tranh "Người đàn bà khóc" đâu </p>
     <div class= Bùi Văn Nam viết 16:48 ngày 12/08/2018

0