03/08/2018, 10:05

Lệnh tạo bảng (Create Table) trong MySQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một lệnh đầu tiên trong ngôn ngữ T-SQL nói riêng và trong MySQL nói chung đó là lệnh tạo mới một bảng ( Create ...

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một lệnh đầu tiên trong ngôn ngữ T-SQL nói riêng và trong MySQL nói chung đó là lệnh tạo mới một bảng (Create Table). Trong bài này chúng ta có sử dụng một số kiểu dữ liệu trong MySQL để thiết lập kiểu dữ liệu cho các field trong table.

Trước khi vào vấn đề chính thì chúng ta cần phải làm sáng tỏ một vài vấn đề. Như bạn biết trong các mô hình như mô hình thực thể mối kết hợp thì chúng ta có tìm hiểu khái niệm về loại thực thể (entity), nếu liên hệ với hệ CSDL thì ta sẽ gọi nó là một table. Ví dụ như trong mô hình quản lý sinh viên ta sẽ có bảng SINHVIEN, bảng LOP, bảng MONHOC và đây cũng chính là các loại thực thể. 

Mỗi table chúng ta sẽ có một số thông tin riêng. Ví dụ như bảng SINHVIEN chúng ta có:

 • Tên sinh viên
 • Năm sinh
 • Đang học lớp
 • ...

Các thông tin này chúng ta gọi là thuộc tính của table, nghĩa là khi lưu trữ dữ liệu của sinh viên chính là lưu trữ thông tin của các thuộc tính này.

Lưu ý:

 • Nếu bạn chạy nhiều lệnh cùng lúc thì bạn phải thêm dấu ; ở cuối mỗi lệnh.
 • Tất cả các đoạn code SQL này bạn copy và dán vào trình chạy và Execute nhé, nếu chưa biết nó ở đâu bạn quay lại bài cài đặt mysql để tìm hiểu thêm.

Bây giờ ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về cú pháp tạo table nhé.

1. Lệnh tạo bảng (Create Table) trong MySQL

Trước tiên chúng ta cần sử dụng lệnh tạo database để tạo mới một database, sau đó sử dụng lệnh USE để chọn database này.

CREATE DATABASE QLSV;
USE QLSV;

Để tạo mới một bảng ta sử dụng cú pháp sau:

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] table_name(
    /*column_list*/
) ENGINE=table_type

Trong đó:

 • CREATE TABLE: là từ khóa tạo bảng
 • [IF NOT EXISTS]: dòng này có thể có hoặc không, ý nghĩa của nó là nếu table này chưa tồn tại thì thực hiện tạo table, còn nếu tồn tại rồi thì không tạo.
 • column_list: là danh sách các fields, ví dụ như TenSV, MaSV, ... Mỗi field gồm hai thông số là tên field và kiểu dữ liệu cho nó, nếu có nhiều field thì sẽ dùng dấu phảy (,) để ngăn cách.
  Ví dụ: TenSV varchar(255)
 • ENGINE=table_type: Là kiểu engine của bảng này, các kiểu này chúng ta đã được học ở bài MySQL Table Types & Storage Engines

Ví dụ: Cho bảng SINHVIEN gồm có các thông tin sau:

 • TenSV: Tên sinh viên, kiểu varchar và chiều dài tối đa 255 ký tự
 • MaSV: Mã sinh viên, kiểu INT và chiều dai là tối đa 11 số
 • NamSinh: Năm sinh, kiểu INT và chiều dài tối đa là 4 số

Lệnh tạo bảng như sau:

USE QLSV; 

CREATE TABLE SINHVIEN(
	TenSV VARCHAR(255),
	MaSV INT(11),
	NamSinh INT(4)
) ENGINE = InnoDB

2. Gán giá trị mặc định cho table

Giá trị mặc định tức là khi bạn thêm một record mà bạn không nhập dữ liệu vào thì nó sẽ lấy giá trị mặc định làm giá trị. Để gán giá trị mặc định thì ta sẽ dùng từ khóa DEFAULT đằng sau mỗi field. 

Ví dụ
USE QLSV; 

CREATE TABLE SINHVIEN(
	TenSV VARCHAR(255) DEFAULT 'noname',
	MaSV INT(11),
	NamSinh INT(4)
) ENGINE = InnoDBsinhvien

3. Thiết lập Null và Not Null cho Column

Nếu bạn muốn một column bắt buộc nhập dữ liệu khi thêm mới thì bạn sẽ sử dụng từ khóa NOT NULL. Ngược lại thì bạn sẽ dùng từ khóa NULL (mặc định là NULL).

Vi dụ
USE QLSV; 

CREATE TABLE SINHVIEN(
	TenSV VARCHAR(255) DEFAULT 'noname',
	MaSV INT(11) NOT NULL,
	NamSinh INT(4)
) ENGINE = InnoDBsinhvien<br><br><br><br>

5. Xóa bảng (DROP TABLE)

Để xóa bảng ta sử dụng cú pháp: DROP TABLE tb_name.

Ví dụ
DROP TABLE users

khi bạn chạy lệnh này thì bảng sẽ được xóa khỏi database, đương nhiên toàn bộ dữ liệu nằm trong bảng cũng bị xóa theo.

6. Lời kết

Trong thực tế thì bạn có thể sử dụng các chương trình quản lý CSDL MySQL thông dụng như SQLYog hay thậm chí là PHPMyAdmin để tạo bảng thay vì sử dụng lệnh, nhưng nếu bạn muốn trở thành coder giỏi thì nên tìm hiểu, biết đâu sau này đi phỏng vấn thì còn biết đường trả lời. Bài này chúng ta tìm hiểu tới đây thôi, bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh tạo khóa chính (primary key).

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan

Bài 06: Câu lệnh tạo bảng trong MySQL

1. Bảng (TABLE) là gì? TABLE là một cái bảng dùng để lưu trữ dữ liệu cho một LOẠI ĐỐI TƯỢNG cụ thể. TABLE gồm nhiều cột, và nhiều hàng. Trong đó: Mỗi hàng lưu trữ thông tin của một đối tượng. Mỗi cột là một thuộc tính của loại đối tượng đó. Dưới đây là một bảng SINHVIEN : ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 16:38 ngày 01/10/2018

Bài 05: Lệnh tạo database (Create Database) trong MySQL

1. Lệnh tạo database (Create Database) Để tạo mới một Database thì chúng ta sử dụng cú pháp như sau: CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] database_name Trong đó: CREATE DATABASE: Là từ khóa tạo database [IF NOT EXISTS]: Nếu có dòng này thì khi chạy nếu Database đã tồn tại thì nó không báo lỗi ...

Bùi Văn Nam viết 16:35 ngày 01/10/2018

Câu Lệnh CREATE TABLE Trong SQL

Câu Lệnh CREATE TABLE Trong SQL Câu lệnh CREATE TABLE được sử dụng để tạo một bảng mới trong cơ sở dữ liệu. Cú pháp : CREATE TABLE TenBang ( tencot1 kieudulieu, tencot2 kieudulieu, tencot3 kieudulieu, ... ); Các tham số tencot chỉ định tên của các cột ...

Trần Trung Dũng viết 13:40 ngày 07/09/2018

Hướng dẫn lệnh tạo bảng (Create Table) trong MySQL

Danh sách kiểu dữ liệu MySQL Data Types Lệnh tạo database (Create Database) trong MySQL Tìm hiểu tạo khóa chính (Primary key) trong MySQL Hướng dẫn tạo Unique trong MySQL Hướng dẫn lệnh tạo bảng (Create Table), làm mới bảng trong MySQL bằng cách sử dụng lệnh Create Table và cách ...

Bùi Văn Nam viết 17:21 ngày 04/09/2018

Lệnh CREATE TABLE trong SQL để tạo bảng cơ sở dữ liệu

Lệnh CREATE TABLE trong SQL dùng để tạo một bảng mới. Việc tạo bảng mới cơ bản liên quan đến việc đặt tên cho bảng, xác định các cột của nó và kiểu dữ liệu của mỗi cột. Cú pháp lệnh CREATE TABLE Câu lệnh SQL CREATE TABLE có cú pháp như sau: CREATE TABLE ...

Hoàng Hải Đăng viết 11:33 ngày 22/08/2018
0