07/11/2018, 23:31

LITERAL (Hằng) trong SQL Server

Bài viết sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng Literal - Hằng (strings, integers, decimals, and datetime values) trong SQL Server. Mô tả Literal (Hằng) Trong SQL Server, Literal liên quan tới các giá trị cố định mà chương trình không thể thay đổi được. Literal có thể là bất cứ kiểu giá trị ...

Bài viết sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng Literal - Hằng (strings, integers, decimals, and datetime values) trong SQL Server.

Mô tả Literal (Hằng)

Trong SQL Server, Literal liên quan tới các giá trị cố định mà chương trình không thể thay đổi được. Literal có thể là bất cứ kiểu giá trị nào, cụ thể được phân chia thành các giá trị hằng chuỗi, hằng số nguyên, hằng số thực và hằng giá trị thời gian. 

String Literals - Hằng Chuỗi

Hằng Chuỗi luôn nằm trong dấu nháy đơn.

'quantrimang.com'
'ABC'
'123'

Ví dụ trên chứa các chuỗi riêng biệt nằm trong từng cặp dấu nháy đơn khác nhau. Tuy nhiên, có trường hợp trong chuỗi cũng chứa một dấu nháy đơn. Ví dụ:

'quantrimang.com is very great! It's my favorite site!'

Trong ví dụ này, chuỗi có chứa dấu nháy đơn trong từ It's. Dấu nháy đơn này làm câu ngắt ở ngoặc thứ hai như sau: 

'quantrimang.com is very great! It'

Để giải quyết lỗi này tránh ảnh hưởng đến những lệnh tiếp sau, bạn cần bổ sung thêm một dấu nháy đơn tương tự để thoát (escape) khỏi nó:

'quantrimang.com is very great! It's my favorite site!'

Integer Literals - Hằng Số nguyên

Hằng số nguyên bao gồm số nguyên âm và nguyên dương, không bao gồm số thập phân. Nếu không chỉ định một dấu cụ thể, chương trình sẽ mặc định hằng của bạn là số dương. Biểu diễn các hằng số nguyên hợp lệ như sau:

2018
+2018
-2018

Decimals Literals - Hằng Số thực

Hằng số thực bao gồm số nguyên âm, nguyên dương và cả số thập phân. Nếu không chỉ định một dấu cụ thể, chương trình sẽ mặc định hằng của bạn là số dương. Biểu diễn các hằng số thực hợp lệ như sau:

2018,11
+2018,11
-2018,11

Datetime Literals - Hằng Giá trị thời gian

Hằng giá trị thời gian luôn được đặt trong dấu nháy đơn, biểu diễn như sau:

'November 06, 2018'
'2018/11/06'
'2018/11/06 12:24:48'

Bài trước: Sử dụng chú thích trong SQL Server

Bài tiếp: Khai báo biến trong SQL Server

Bài liên quan

LITERAL (Hằng) trong SQL Server

Bài viết sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng Literal - Hằng (strings, integers, decimals, and datetime values) trong SQL Server. Mô tả Literal (Hằng) Trong SQL Server, Literal liên quan tới các giá trị cố định mà chương trình không thể thay đổi được. Literal có thể là bất cứ kiểu giá trị ...

Tạ Quốc Bảo viết 23:31 ngày 07/11/2018

Điều kiện LIKE trong SQL Server

Điều kiện LIKE trong SQL Server (Transact-SQL) cho phép dùng wildcard (các kí hiệu đại diện) trong mệnh đề WHERE ở các lệnh SELECT, INSERT, UPDATE và DELETE, dùng để đối sánh mẫu. Cú pháp điều kiện LIKE “biểu thức” LIKE “mẫu” [ ESCAPE ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 10:57 ngày 22/08/2018

Điều kiện BETWEEN trong SQL Server

Trong SQL Server (Transact-SQL), điều kiện BETWEEN được dùng để lấy dữ liệu trong một khoảng, trong lệnh SELECT, INSERT, UPDATE hoặc DELETE. Cú pháp điều kiện BETWEEN bieu_thuc BETWEEN giatri1 AND giatri2 ; Tên biến hoặc giá trị biến bieu_thuc cột ...

Bùi Văn Nam viết 10:56 ngày 22/08/2018

Hàm CASE trong SQL Server 2005 (Phần 3)

Trong phần một và hai của loạt bài này, chúng tôi đã giải thích cách sử dụng các hàm CASE đơn giản trong truy vấn. Phần này sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm CASE trong các mệnh đề như GROUP BY Phương thức 6: Sử dụng hàm CASE đơn giản trong mệnh đề GROUP BY ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 10:55 ngày 22/08/2018

Hàm CASE trong SQL Server (phần 1)

Trong SQL Sever, hàm CASE kiểm định giá trị dựa trên danh sách điều kiện đưa ra, sau đó trả về một hoặc nhiều kết quả. Ở bài này chúng tôi sẽ minh hoạ một số cách dùng khác nhau của hàm này trong những trường hợp khác nhau. Phương thức 1: Cách dùng hàm CASE ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 10:55 ngày 22/08/2018
0