MySQL

Hàm LOWER() Đổi chữ thường trong MySQL

Hàm LOWER() & LCASE() được dùng để chuyển một chuỗi, ký tự về dạng chữ thường. Về cách sử dụng, hàm LCASE() giống với hàm LOWER(). Nên ở bài hướng dẫn này, tôi dùng hàm LOWER() đại diện cho cả hai. Cú pháp SELECT LOWER(column_name) FROM table_name; Một số ví dụ Chúng ta có một ...

Hoàng Hải Đăng viết 11:12 ngày 18/08/2018

Hàm SUBSTRING() Lấy chuỗi con trong MySQL

Hàm SUBSTRING() & MID() được dùng để trích xuất một chuỗi ký tự con trong một chuỗi ký tự cha. Về cách sử dụng, hàm MID() giống với hàm SUBSTRING(). Nên ở bài hướng dẫn này, tôi dùng hàm SUBSTRING() đại diện cho cả hai. Cú pháp SELECT SUBSTRING(column_name, start, length) FROM ...

Hoàng Hải Đăng viết 11:11 ngày 18/08/2018

COUNT() Đếm số lượng mẫu tin (dữ liệu, hàng) của bảng trong MySQL

Hàm COUNT() được dùng để đếm số lượng mẫu tin (dữ liệu, hàng) trong bảng. Cú pháp SELECT COUNT(*) FROM table_name; Một số ví dụ Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau: (Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo bảng như bên dưới) Full_name Gender Age City ...

Hoàng Hải Đăng viết 11:10 ngày 18/08/2018

Hàm MIN() Lấy giá trị nhỏ nhất của cột trong MySQL

Hàm MIN() dùng để lấy giá trị nhỏ nhất trong một cột. Lưu ý: Giá trị có thể là kiểu số hoặc kiểu chuỗi, ký tự,.... Cú pháp SELECT MIN(name_column) FROM name_table; Một số ví dụ Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau: (Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo bảng như bên ...

Bùi Văn Nam viết 11:08 ngày 18/08/2018

(NOT NULL) Không cho phép nhận giá trị NULL trong MySQL

NOT NULL được dùng để thiết lập cột không được nhận giá trị NULL . Đối với cột đã thiết lập NOT NULL, khi INSERT dữ liệu vào bảng thì cột được thiết lập NOT NULL không được nhận giá trị NULL, nếu không khi chạy lệnh sẽ bị lỗi. Giá trị NULL là gì? Ví dụ, chúng ta có một bảng sinh_vien, ...

Hoàng Hải Đăng viết 11:05 ngày 18/08/2018

(PRIMARY KEY) Tạo khóa chính trong MySQL

PRIMARY KEY (Khóa chính) là gì? PRIMARY KEY được dùng để xác định mỗi mẫu tin (record) trong bảng là duy nhất . Từ đó nó giúp chúng ta phân biệt được các mẫu tin. Mỗi bảng chỉ có thể tồn tại một PRIMARY KEY. Giá trị PRIMARY KEY của từng mẫu tin phải là duy nhất (không được ...

Hoàng Hải Đăng viết 11:05 ngày 18/08/2018

(LIKE) Truy xuất dữ liệu dựa theo chuỗi trong MySQL

Từ khóa LIKE được dùng để truy xuất dữ liệu dựa theo một quy tắc tìm kiếm chuỗi . Cú pháp SELECT * FROM name_table WHERE name_column LIKE chuỗi_muốn_tìm; Ví dụ Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau: (Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo bảng như bên dưới) ...

Hoàng Hải Đăng viết 11:04 ngày 18/08/2018

(IN) Truy xuất dữ liệu khi thỏa một trong số các giá trị

Từ khóa IN dùng để truy xuất dữ liệu khi giá trị của dữ liệu là một trong số các giá trị được nêu . Cú pháp Từ khóa IN cho phép bạn xác định nhiều giá trị trong một mệnh đề WHERE. SELECT * FROM name_table WHERE name_column IN (value1, value2, value3); Một số ví dụ Chúng ...

Hoàng Hải Đăng viết 11:04 ngày 18/08/2018

Ghép bảng bằng mệnh đề FULL JOIN trong MySQL

Từ khóa FULL JOIN trả về tất cả các hàng được kết hợp từ bảng bên trái (table1) và bảng bên phải (table2). Cú pháp SELECT * FROM table1 FULL JOIN table2; Một số ví dụ Chúng ta có một bảng khachhang (khách hàng) : ID_khachhang NAME_khachhang Kh001 ...

Bùi Văn Nam viết 11:03 ngày 18/08/2018

(ALTER) Sửa đổi cấu trúc bảng trong MySQL

Câu lệnh ALTER được dùng để sửa đổi cấu trúc của một bảng. Sửa đổi cấu trúc của một bảng bao gồm các công việc như: Thêm vào bảng một cột mới. Xóa bỏ một cột trong bảng Sửa một cột trong bảng Đổi tên bảng Cú pháp Cú pháp thêm vào bảng một cột mới ALTER TABLE ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 11:02 ngày 18/08/2018

Ghép bảng bằng mệnh đề LEFT JOIN trong MySQL

Từ khóa LEFT JOIN trả về tất cả các hàng của bảng bên trái (table1), kết hợp với các hàng trong bảng bên phải (table2). Lưu ý: Kết quả của phía bên phải sẽ là NULL nếu chúng không giao nhau. Cú pháp SELECT * FROM table1 LEFT JOIN table2 ON table1.column_name=table2.column_name; ...

Bùi Văn Nam viết 11:01 ngày 18/08/2018

Ghép bảng bằng mệnh đề RIGHT JOIN trong MySQL

Từ khóa RIGHT JOIN trả về tất cả các hàng của bảng bên phải (table2), kết hợp với các hàng trong bảng bên trái (table1). Lưu ý: Kết quả của phía bên trái sẽ là NULL nếu chúng không giao nhau. Cú pháp SELECT * FROM table1 RIGHT JOIN table2 ON table1.column_name=table2.column_name ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 11:00 ngày 18/08/2018

(BETWEEN) Truy xuất dữ liệu trong một khoảng giá trị trong MySQL

Từ khóa BETWEEN dùng để truy xuất dữ liệu khi giá trị của dữ liệu nằm trong một khoảng nào đó . Cú pháp SELECT * FROM name_table WHERE name_column BETWEEN value1 AND value2; Lưu ý: value 1 phải nhỏ hơn value2. value có thể là ký tự, ngày tháng năm, hoặc số,.... Một số ví ...

Bùi Văn Nam viết 10:59 ngày 18/08/2018

(AS) Đặt lại tên cho bảng, cột trong MySQL

Từ khóa AS được dùng để cung cấp cho một bảng cơ sở dữ liệu (hoặc một cột trong bảng) một cái tên tạm thời . Từ khóa AS thường được dùng khi: Có nhiều hơn một bảng tham gia truy vấn Đặt lại tên cột cho ngắn gọn hơn, dễ đọc hơn. Cú pháp Cú pháp đặt tên tạm thời cho cột ...

Bùi Văn Nam viết 10:59 ngày 18/08/2018

(DELETE) Xóa dữ liệu của bảng trong MySQL

Từ khóa DELETE được dùng để xóa dữ liệu (hàng) trong bảng. Cú pháp xóa dữ liệu trong bảng DELETE FROM table_name WHERE column_name = giá_trị; Một số ví dụ Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau: (Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo bảng như bên dưới) Full_name ...

Tạ Quốc Bảo viết 10:59 ngày 18/08/2018

Ghép bảng bằng mệnh đề INNER JOIN trong MySQL

Từ khóa INNER JOIN được dùng để lấy những mẫu tin giao nhau trong hai bảng. Giao nhau có thể tạm hiểu là khi cột của bảng này và bảng kia có cùng giá trị. Cú pháp SELECT * FROM table1 INNER JOIN table2 ON table1.column_name=table2.column_name; Một số ví dụ Chúng ta có ...

Tạ Quốc Bảo viết 10:58 ngày 18/08/2018

(DISTINCT) Truy xuất các dữ liệu khác nhau trong MySQL

Trong một bảng thì có nhiều cột, trong mỗi cột có khi sẽ có nhiều hàng có giá trị giống nhau. Từ khóa DISTINCT dùng để chọn ra các hàng có giá trị khác nhau. Cú pháp truy xuất các dữ liệu khác nhau SELECT DISTINCT name_column FROM name_table; Một số ví dụ Chúng ta có một bảng ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 10:58 ngày 18/08/2018

(LIMIT) Giới hạn số lượng kết quả trả về trong MySQL

Thông thường khi truy xuất dữ liệu, MySQL sẽ trả về một bảng tất cả các kết quả thỏa điều kiện. Tuy nhiên, sẽ có lúc bạn không muốn lấy hết tất cả, bạn chỉ muốn lấy một số lượng nào đó (Ví dụ như muốn lấy 5 kết quả). Khi đó, từ khóa LIMIT sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này. Cú pháp giới ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 10:55 ngày 18/08/2018

Truy xuất dữ liệu dựa theo nhiều điều kiện trong MySQL

Nếu bạn muốn truy xuất dữ liệu với yêu cầu là dữ liệu phải thỏa nhiều hơn một điều điện , thì chúng ta dùng từ khóa AND. Nếu bạn muốn truy xuất dữ liệu với yêu cầu là dữ liệu thỏa điều kiện này hoặc điều kiện khác , thì chúng ta dùng từ khóa OR. Cú pháp Cú pháp AND Hiển thị dữ ...

Bùi Văn Nam viết 10:55 ngày 18/08/2018

(UPDATE) Cập nhật dữ liệu trong bảng trong MySQL

Từ khóa UPDATE được dùng để cập nhật dữ liệu (hàng) trong một bảng. Cú pháp cập nhật dữ liệu trong bảng UPDATE table_name SET column_name1=value1, column_name2=value2 WHERE column_name=value; Cú pháp trên có nghĩa là cập nhật giá trị của cột column_name1 thành value1, cập nhật giá trị ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 10:55 ngày 18/08/2018
1 2 3 >