MySQL

PHP MySQL: Kết nối cơ sở dữ liệu với MySQL Database

Trước khi bắt đầu học tạo bất kì trang web hay blog nào, thì các bạn cũng cần phải nắm rõ từng bước kết nối cơ sở dữ liệu. Trong bài viết này, mình sẽ chỉ cho các bạn từng bước kết nối MySQL database. Để kết nối , chúng ta cần có những thông tin sau : – IP address hoặc tên Server : ...

Trần Trung Dũng viết 20:18 ngày 04/10/2018

Cách giải quyết lỗi msvc100.dll khi cài đặt wamp server

Khi cài đặt Wamp server trên windows 8 đôi khi bạn gặp phải lỗi thông báo: ứng dụng này không thể thực hiện vì tệp tin msvc100.dll không được tìm thấy. Để khắc phục vấn đề, cài lại các ứng dụng là cách tốt nhất. Và đây là những bước mà bạn giải quyết trôi chảy mọi vấn đề liên quan đến lỗi ...

Hoàng Hải Đăng viết 20:18 ngày 04/10/2018

Tạo database, table và quản lý cơ sở dữ liệu MySQL bằng phpMyAdmin

phpMyadmin là một công cụ để quản lý cơ sở dữ liệu MySQL và là công cụ hoàn toàn miễn phí. Sau khi hoàn thành bài hướng dẫn này bạn sẽ có thể tạo cơ sở dữ liệu (database), tạo table (bảng) và export (sao lưu) cơ sở dữ liệu MySQL . Sau khi bạn cài đặt Wamp, Xamp thì bạn sẽ có thể sử dụng ...

Hoàng Hải Đăng viết 20:18 ngày 04/10/2018

Cách giải quyết lỗi #1045 trong phpMyAdmin

Có nhiều lúc, sau khi cài đặt xong phpMyAdmin trên localhost, các bạn có thể bị lỗi như thế này : Access Denied for user ‘root’@’localhost’ (using password: YES) . Nếu tài khoản root@localhost không bị giới hạn quyền truy cập thì có thể là do bạn đã nhập sai ...

Vũ Văn Thanh viết 20:18 ngày 04/10/2018

Hướng dẫn từng bước update phpMyAdmin

Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách nâng cấp phiên bản phpMyAdmin trên máy tính của mình đối với chương trình cài đặt XAMPP. Bước 1 : Tìm phiên bản đang sử dụng Các bạn vào phpMyAdmin và tìm kiếm dòng chữ ” Version information ” để biết phiên bản mình đang sử dụng. ...

Trần Trung Dũng viết 20:18 ngày 04/10/2018

Chuyển đổi tất cả table từ MyISAM sang InnoDB

Thông thường khi tạo 1 bảng trong MySQL sẽ có nhiều kiểu Storage Engine để bạn lựa chọn. Trong đó có 3 kiểu lưu trữ bảng được dùng nhiều nhất là InnoDB, MyISAM và Memory. Nếu vì một lý do nào đó mà bạn cần thay đổi kiểu Storage Engine từ MyISAM sang InnoDB hay ngược lại. Thì đoạn code PHP ...

Vũ Văn Thanh viết 20:18 ngày 04/10/2018

Hàm UPPER() Đổi chữ hoa trong MySQL

Hàm UPPER() & UCASE() được dùng để chuyển một chuỗi, ký tự về dạng chữ HOA. Về cách sử dụng, hàm UCASE() giống với hàm UPPER(). Nên ở bài hướng dẫn này, tôi dùng hàm UPPER() đại diện cho cả hai. Cú pháp SELECT UPPER(column_name) FROM table_name; Một số ví dụ Chúng ta có một ...

Hoàng Hải Đăng viết 11:18 ngày 18/08/2018

Hàm ROUND() Làm tròn số trong MySQL

Hàm ROUND() được dùng để làm tròn số thập phân. Cú pháp SELECT ROUND(column_name, vị_trí_làm_tròn) FROM table_name; Khi bạn làm tròn số, hệ thống sẽ kiểm tra số ở vị trí (vị_trí_làm_tròn + 1) : Nếu số đó lớn hơn 4 thì số ở vị_trí_làm_tròn sẽ cộng thêm 1. Các số ở phía sau thành 0 ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 11:17 ngày 18/08/2018

AVG() Lấy giá trị trung bình của cột trong MySQL

Hàm AVG() được dùng để lấy giá trị trung bình cộng của một cột. Cú pháp SELECT AVG(column_name) FROM table_name; Một số ví dụ Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau: (Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo bảng như bên dưới) Full_name Gender Age ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 11:15 ngày 18/08/2018

Hàm SUM() Lấy giá trị tổng của một cột trong MySQL

Hàm SUM() dùng để lấy giá trị tổng của một cột. Cú pháp SELECT SUM(column_name) FORM table_name; Một số ví dụ Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau: (Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo bảng như bên dưới) Full_name Gender Age City Nguyen ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 11:14 ngày 18/08/2018

Hàm MAX() Lấy giá trị lớn nhất của cột trong MySQL

Hàm MAX() dùng để lấy giá trị lớn nhất trong một cột. Lưu ý: Giá trị có thể là kiểu số hoặc kiểu chuỗi, ký tự,.... Cú pháp SELECT MAX(name_column) FROM name_table; Một số ví dụ Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau: (Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo bảng như bên ...

Bùi Văn Nam viết 11:13 ngày 18/08/2018

Hàm LOWER() Đổi chữ thường trong MySQL

Hàm LOWER() & LCASE() được dùng để chuyển một chuỗi, ký tự về dạng chữ thường. Về cách sử dụng, hàm LCASE() giống với hàm LOWER(). Nên ở bài hướng dẫn này, tôi dùng hàm LOWER() đại diện cho cả hai. Cú pháp SELECT LOWER(column_name) FROM table_name; Một số ví dụ Chúng ta có một ...

Hoàng Hải Đăng viết 11:12 ngày 18/08/2018

Hàm SUBSTRING() Lấy chuỗi con trong MySQL

Hàm SUBSTRING() & MID() được dùng để trích xuất một chuỗi ký tự con trong một chuỗi ký tự cha. Về cách sử dụng, hàm MID() giống với hàm SUBSTRING(). Nên ở bài hướng dẫn này, tôi dùng hàm SUBSTRING() đại diện cho cả hai. Cú pháp SELECT SUBSTRING(column_name, start, length) FROM ...

Hoàng Hải Đăng viết 11:11 ngày 18/08/2018

COUNT() Đếm số lượng mẫu tin (dữ liệu, hàng) của bảng trong MySQL

Hàm COUNT() được dùng để đếm số lượng mẫu tin (dữ liệu, hàng) trong bảng. Cú pháp SELECT COUNT(*) FROM table_name; Một số ví dụ Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau: (Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo bảng như bên dưới) Full_name Gender Age City ...

Hoàng Hải Đăng viết 11:10 ngày 18/08/2018

Hàm MIN() Lấy giá trị nhỏ nhất của cột trong MySQL

Hàm MIN() dùng để lấy giá trị nhỏ nhất trong một cột. Lưu ý: Giá trị có thể là kiểu số hoặc kiểu chuỗi, ký tự,.... Cú pháp SELECT MIN(name_column) FROM name_table; Một số ví dụ Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau: (Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo bảng như bên ...

Bùi Văn Nam viết 11:08 ngày 18/08/2018

(NOT NULL) Không cho phép nhận giá trị NULL trong MySQL

NOT NULL được dùng để thiết lập cột không được nhận giá trị NULL . Đối với cột đã thiết lập NOT NULL, khi INSERT dữ liệu vào bảng thì cột được thiết lập NOT NULL không được nhận giá trị NULL, nếu không khi chạy lệnh sẽ bị lỗi. Giá trị NULL là gì? Ví dụ, chúng ta có một bảng sinh_vien, ...

Hoàng Hải Đăng viết 11:05 ngày 18/08/2018

(PRIMARY KEY) Tạo khóa chính trong MySQL

PRIMARY KEY (Khóa chính) là gì? PRIMARY KEY được dùng để xác định mỗi mẫu tin (record) trong bảng là duy nhất . Từ đó nó giúp chúng ta phân biệt được các mẫu tin. Mỗi bảng chỉ có thể tồn tại một PRIMARY KEY. Giá trị PRIMARY KEY của từng mẫu tin phải là duy nhất (không được ...

Hoàng Hải Đăng viết 11:05 ngày 18/08/2018

(LIKE) Truy xuất dữ liệu dựa theo chuỗi trong MySQL

Từ khóa LIKE được dùng để truy xuất dữ liệu dựa theo một quy tắc tìm kiếm chuỗi . Cú pháp SELECT * FROM name_table WHERE name_column LIKE chuỗi_muốn_tìm; Ví dụ Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau: (Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo bảng như bên dưới) ...

Hoàng Hải Đăng viết 11:04 ngày 18/08/2018

(IN) Truy xuất dữ liệu khi thỏa một trong số các giá trị

Từ khóa IN dùng để truy xuất dữ liệu khi giá trị của dữ liệu là một trong số các giá trị được nêu . Cú pháp Từ khóa IN cho phép bạn xác định nhiều giá trị trong một mệnh đề WHERE. SELECT * FROM name_table WHERE name_column IN (value1, value2, value3); Một số ví dụ Chúng ...

Hoàng Hải Đăng viết 11:04 ngày 18/08/2018

Ghép bảng bằng mệnh đề FULL JOIN trong MySQL

Từ khóa FULL JOIN trả về tất cả các hàng được kết hợp từ bảng bên trái (table1) và bảng bên phải (table2). Cú pháp SELECT * FROM table1 FULL JOIN table2; Một số ví dụ Chúng ta có một bảng khachhang (khách hàng) : ID_khachhang NAME_khachhang Kh001 ...

Bùi Văn Nam viết 11:03 ngày 18/08/2018
1 2 3 4 >