MySQL

Các kiểu dữ liệu trong MySQL

Dữ liệu là gì? Ví dụ, khi bạn lên Facebook để đăng ký tài khoản. Hệ thống yêu cầu cung cấp: Họ tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại,…. Sau khi bấm nút đăng ký, những thông tin đó được lưu vào hệ thống (tức là lưu vào cơ sở dữ liệu), thì những thông tin được lưu trong cơ sở dữ liệu đó ...

Bùi Văn Nam viết 10:40 ngày 18/08/2018

MySQL căn bản

Trong series học MySQL căn bản này bạn sẽ được hướng dẫn tự học MySQL tại nhà một cách hiệu quả, series này dành cho những bạn đang muốn tự học MySQL. Khi học lập trình web với PHP thì chắc chắn bạn sẽ được gợi ý học thêm MySQL nữa bởi bộ đôi PHP + MySQL là một cặp hoàn hảo xưa nay, nó ...

Tạ Quốc Bảo viết 10:31 ngày 14/08/2018

MySQL Functions

BÀI KẾ SAU BÀI KẾ TIẾP

Hoàng Hải Đăng viết 10:30 ngày 14/08/2018

MySQL View

BÀI KẾ SAU BÀI KẾ TIẾP

Bùi Văn Nam viết 10:27 ngày 14/08/2018

MySQL Tutorials

BÀI KẾ SAU BÀI KẾ TIẾP

Hoàng Hải Đăng viết 10:24 ngày 14/08/2018

Bài 20: INNER JOIN trong MySQL

Trong bài này chúng ta tìm hiểu cách sử dụng INNER JOIN để kết hai bảng với nhau. Ở bài tích đề cát chúng ta đã tìm hiểu cách truy vấn dữ liệu ...

Hoàng Hải Đăng viết 10:14 ngày 03/08/2018

Bài 18: Gộp kết quả với toán tử UNION trong MySQL

Nếu bạn cần viết hai câu truy vấn SELECT khác nhau nhưng bạn muốn nó trả về một danh sách kết quả duy nhất thì bạn phải sử dụng toán tử UNION. ...

Tạ Quốc Bảo viết 10:14 ngày 03/08/2018

Tạo Unique trong MySQL

Trong bài tạo khóa chính Primary Key mình đã nói rằng trong một bảng sẽ tồn tại một khóa chính ( có thể có nhiều fields ) và giá trị của nó sẽ là ...

Bùi Văn Nam viết 10:14 ngày 03/08/2018

Bài 13: WHERE IN - WHERE LIKE trong MySQL

Ở bài tìm hiểu lệnh SELECT mình đã liệt kê danh sách các toán tử và trong đó có hai toán tử là IN và LIKE thì trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 10:13 ngày 03/08/2018

Bài 16: Phép tích đề cát trong MySQL

Tích đề cát trong MySQL có nghĩa là truy vấn trên nhiều table trong cùng một câu SELECT và kêt quả trả về có thể là một trong số các fields của ...

Tạ Quốc Bảo viết 10:13 ngày 03/08/2018

Lệnh tạo database (Create Database) trong MySQL

Với mỗi ứng dụng chúng ta sẽ tạo một Database để lưu trữ dữ liệu của ứng dụng đó. Mỗi database sẽ có các table và trong mỗi table thì có nhiều ...

Hoàng Hải Đăng viết 10:13 ngày 03/08/2018

Cài đặt MySQL và tham quan PHPMyAdmin

Trong bài đầu tiên này chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt MYSQL và tham quan sơ qua hệ quản trị CSDL MySQL. Thật ra ban đầu mình muốn bỏ qua bài ...

Bùi Văn Nam viết 10:12 ngày 03/08/2018

Bài 10: Thay đổi cấu trúc table với lệnh ALTER TABLE

Trong thực tế nhiều lúc bạn đã tạo xong một bảng rồi, bạn đã thêm dữ liệu hoành tráng nhưng lại gặp vấn đề là cấu trúc của table cần phải được ...

Tạ Quốc Bảo viết 10:12 ngày 03/08/2018

Bài 14: Sắp xếp kết quả với lệnh Order By trong MySQL

Khi sử dụng lệnh SELECT lấy dữ liệu thì theo mặc định nó sẽ sắp xếp kết quả từ cũ tới mới. Tuy nhiên bạn có thể thay đổi thứ tự sắp xếp ngược lại ...

Tạ Quốc Bảo viết 10:11 ngày 03/08/2018

Bài 19: Select trong khoảng với BETWEEN trong MySQL

Trong bài này chúng ta tìm hiểu cách sử dụng toán tử BETWEEN trong MySQL để xác định dữ liệu trong một khoảng nào đó. Để select trong khoảng thì ...

Bùi Văn Nam viết 10:11 ngày 03/08/2018

Bài 17: Sử dụng AS (Alias) trong MySQL

Ở trong bài học phép tích trong MySQL chúng ta có làm một số ví dụ và tôi cũng có nói rằng khi tích hai bảng với nhau nếu có tên column trùng nhau ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 10:10 ngày 03/08/2018

Bài 11: Lệnh INSERT thêm dữ liệu trong MySQL

Trải qua 10 bài vừa rồi quả là hơi căng thẳng nhỉ? Để giải tỏa tâm lý cho các bạn thì trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một lệnh rất quan trọng ...

Hoàng Hải Đăng viết 10:09 ngày 03/08/2018

Khóa ngoại (Foreign Key) trong MySQL

Chúng ta đã được học các lệnh tạo bảng (Create Table), khái niệm về khóa chính (Primary Key) và một số thành phần khác như UNIQUE, AUTO_INCREMENT, ...

Tạ Quốc Bảo viết 10:09 ngày 03/08/2018

MySQL Data Types

Như ta biết trong SQL có một ngôn ngữ tên là T-SQL , mà đã là ngôn ngữ lập trình thì đương nhiên sẽ có các kiểu dữ liệu. Cũng như các ngôn ngữ ...

Bùi Văn Nam viết 10:08 ngày 03/08/2018

Bài 15: Giới hạn kết quả trả về với LIMIT trong MySQL

Khi sử dụng lệnh SELECT để lấy danh sách trong bảng thì nó sẽ trả về tất cả các record luôn, nghĩa là trong bảng của bạn có bao nhiêu records thì ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 10:08 ngày 03/08/2018
< 1 2 3 4 >