PHP

Laravel, framework số 1 trong danh sách 5 PHP framework tốt nhất 2019

PHP là một ngôn ngữ lập trình web miễn phí có độ phủ rộng nhất hiện nay để xây dựng các ứng dụng web phức tạp và hiệu quả. Danh sách những PHP framework tốt nhất năm 2019 bao gồm CakePHP, Laravel, CodeIgniter, Symfony và các framework khác. KHÓA HỌC PHP LARAVEL ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 18:31 ngày 13/01/2019

Imagick trong PHP

Mình có làm việc với Imagick để chuyển PDF sang Image. Sau quá trình tìm hiểu thì note việc setting Imgick với xampp windows lại đây. Imagick: Wiki và nhiều nguồn. ImageMagick có khả năng đọc, ghi, và chuyển đổi nhiều dạng file ảnh như JPEG, GIF, PNG, TIFF, PDF, PostScript, SVG... (tổng ...

Vũ Văn Thanh viết 11:43 ngày 08/01/2019

PHP Function: array_keys()

Hàm array_keys() sẽ trả về một hoặc một tập hợp các khóa của mảng. Cú pháp Cú pháp : array_keys($array, $search = null); Trong đó : $array là mảng dữ liệu. $search là giá trị phần tử muốn tìm kiếm khóa, mặc định là null. Ví dụ ...

Hoàng Hải Đăng viết 15:09 ngày 07/01/2019

PHP Function: array_merge()

Hàm array_merge() sử dụng để nối hai hay nhiều mảng lại thành một mảng. Nếu trong các mảng truyền vào có những phần tử có cùng khóa, phần tử của mảng cuối cùng được truyền vào sẽ được chọn để nối vào mảng kết quả. Cú pháp Cú pháp : array_merge($array1, ...

Trần Trung Dũng viết 15:09 ngày 07/01/2019

PHP Function: array_dift()

Hàm array_dift() sẽ so sánh sự khác nhau giữa hai hay nhiều mảng, hàm trả về những phần tử tồn tại trong mảng đầu tiên mà không tồn tại trong các mảng tiếp theo. Cú pháp Cú pháp : array_dift($array1, $array2...); Trong đó : $array1, $array2 ...

Trần Trung Dũng viết 15:08 ngày 07/01/2019

PHP Function: array_pop()

Hàm array_pop() sẽ loại bỏ phần tử cuối cùng của mảng truyền vào. trả về phần tử bị loại bỏ. Cú pháp Cú pháp : array_pop($array); Trong đó : $array là mảng dữ liệu truyền vào. Ví dụ Code ...

Bùi Văn Nam viết 15:08 ngày 07/01/2019

PHP Function: array_map()

Hàm array_map() sẽ lặp tất cả các phần tử của mảng và truyền vào hàm callback định nghĩa trước đó của người dùng. Hàm callback sẽ coi các phần từ của mảng như là những tham số và nó sẽ lặp lại cho đến khi tất cả các phần tử của mảng đã được truyền vào. Cú ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 15:08 ngày 07/01/2019

PHP Function: array_rand()

Hàm array_rand() sẽ lấy ra một hoặc nhiều khóa của mảng từ vị trí bất kỳ. Cú pháp Cú pháp : array_rand($array, $num); Trong đó : $array là mảng dữ liệu. $num là số khóa cần lấy ra, mặc định không truyền vào sẽ mang giá trị 1. Ví dụ ...

Hoàng Hải Đăng viết 15:08 ngày 07/01/2019

PHP Function: array_pad()

Hàm array_pad() sẽ thêm một hoặc nhiều phần tử có cùng giá trị vào mảng cho đến khi chiều dài của mảng đạt đến chiều dài đã định sẵn. Cú pháp Cú pháp : array_pad($array, $lent, $val); Trong đó : $array là mảng dữ liệu truyền vào. $lent ...

Trần Trung Dũng viết 15:08 ngày 07/01/2019

PHP Function: array_replace_recursive()

Hàm array_replace_recursive() sẽ thay thế các phần tử của mảng đầu tiên bằng các phần tử của mảng thứ hai nếu chúng có cùng khóa. Nếu khóa của phần tử chỉ tồn tại ở mảng thứ nhất, phần tử đó sẽ được giữ nguyên. Nếu khóa chỉ tồn tại ở mảng thứ hai, phân tử đó sẽ ...

Hoàng Hải Đăng viết 15:08 ngày 07/01/2019

PHP Function: array_product()

Hàm array_product() sẽ tính tích các phần tử trong mảng.Nếu mảng rỗng hàm sẽ trả về giá trị 1, nếu mảng tồn tại kí tự không phải số hàm trả về giá trị 0. Cú pháp Cú pháp : array_product($array); Trong đó : $array là mảng dữ liệu truyền vào. ...

Tạ Quốc Bảo viết 15:07 ngày 07/01/2019

PHP Function: array_reverse()

Hàm array_reverse() sẽ đảo ngược các phần tử trong mảng. Phần tử đầu tiên trở thành phần tử cuối cùng, phần tử thứ 2 thành phần tử kế cuối ... phần tử cuối cùng thành phần tử đầu tiên. Cú pháp Cú pháp : array_reverse($array [,$boolean]); Trong đó ...

Hoàng Hải Đăng viết 15:07 ngày 07/01/2019

PHP Function: array_reduce()

Hàm array_reduce() sẽ tính toán các phần tử của mảng dựa vào hàm chức năng được truyền vào do người dùng định nghĩa. Cú pháp Cú pháp : array_reduce($array, $function); Trong đó : $array là mảng dữ liệu truyền vào. $function là hàm do ...

Bùi Văn Nam viết 15:07 ngày 07/01/2019

PHP Function: array_slice()

Hàm array_slice() cắt bỏ phần tử của mảng, giữ lại những phần tử được chọn. Cú pháp Cú pháp : array_slice($array, $offset [, $lenght, $reoder]); Trong đó : $array là mảng dữ liệu truyền vào. $offset là vị trí của phần tử đầu tiên được giữ ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 15:07 ngày 07/01/2019

PHP Function: array_replace()

Hàm array_replace() sẽ thay thế các phần tử của mảng đầu tiên bằng các phần tử của mảng thứ hai nếu chúng có cùng khóa. Nếu khóa của phần tử chỉ tồn tại ở mảng thứ nhất, phần tử đó sẽ được giữ nguyên. Nếu khóa chỉ tồn tại ở mảng thứ hai, phân tử đó sẽ được thêm ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 15:06 ngày 07/01/2019

PHP Function: array_sum()

Hàm array_sum() tính tổng tất cả các phần tử trong mảng. Hàm trả về kết quả là tổng giá trị của các phần tử trong mảng truyền vào. Nếu trong các tồn tại các phần tử không phải là số, hàm sẽ bỏ qua các phần tử đó và chỉ cộng các phần tử số. Cú pháp ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 15:06 ngày 07/01/2019

PHP Function: array_search()

Hàm array_search() sẽ tìm kiếm phần tử trong mảng có giá trị truyền vào,trả về khóa nếu phần tử đó tồn tại. Cú pháp Cú pháp : array_search($search, $array); Trong đó : $search là giá trị của phần tử cần tìm. $array là mảng dữ liệu truyền ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 15:06 ngày 07/01/2019

PHP Function: array_unique()

Hàm array_unique() sẽ loại bỏ những phần tử có giá trị trùng lặp trong mảng. Cú pháp Cú pháp : array_unique($array); Trong đó : $array là mảng dữ liệu. Ví dụ Code $array = array( "a" => ...

Trần Trung Dũng viết 15:05 ngày 07/01/2019

PHP Function: array_splice()

Hàm array_splice() xóa phần tử trong mảng và thay thế bằng một phần tử hoặc một số phần tử khác. Cú pháp Cú pháp : array_splice($array, $offset [, $lenght, $replace]); Trong đó : $array là mảng dữ liệu truyền vào. $offset là vị trí của ...

Vũ Văn Thanh viết 15:05 ngày 07/01/2019

PHP Function: array_unshift()

Hàm array_unshift() sẽ thêm một hoặc nhiều phần tử vào đầu mảng.Hàm trả về số nguyên là số phần tử của mảng mới được thêm. Cú pháp Cú pháp : array_unshift($array, $element1, $element2, ....); Trong đó : $array là mảng dữ liệu ban đầu. ...

Hoàng Hải Đăng viết 15:05 ngày 07/01/2019
1 2 3 4 .. > >>