Chủ đề nổi bật
Mới nhất

Ví dụ về AJAX RSS Feed trong PHP

Đôi điều về RSS R eally S imple S yndication được sử dụng để công bố thông tin được cập nhật từ Website như audio, video, image, … Chúng ta có thể tích hợp RSS feed tới một Website bởi sử dụng AJAX và PHP. Code dưới minh họa cách hiển thị RSS feed trong Site của bạn. Tệp ...

Date & Time trong PHP

Date là những phần trong cuộc sống thường ngày và nó trở nên dễ dàng để làm việc với chúng mà không phải suy nghĩ. PHP cũng cung cấp các công cụ mạnh mẽ để thao tác date dễ dàng hơn. Lấy Time Stamp với hàm time() trong PHP Hàm time() trong PHP cung cấp cho bạn tất cả thông tin bạn cần về ...

Bài tập PHP có giải | Hơn 100 bài tập PHP có giải hay nhất tại VietJack

[Bài tập PHP có giải | 200 bài tập PHP cơ bản nâng cao có giải hay nhất | Tuyển tập 200 bài tập PHP cơ bản và nâng cao hay nhất | Tuyển tập 100 bài tập PHP có giải hay] Bên cạnh loạt bài hướng dẫn về PHP, VietJack xin trân trọng giới thiệu các bạn tuyển tập Bài tập PHP có giải . Ngoài ...

AutoComplete Search với AJAX và PHP

Auto Complete Search là gì? AutoComplete search box cung cấp các gợi ý khi bạn nhập dữ liệu vào trường. Tại đây, chúng ta sử dụng XML để gọi các gợi ý Autocomplete này. Ví dụ dưới minh họa cách sử dụng Autocomplete text box bởi sử dụng với PHP. Index page Index page nên là như sau: ...

Ví dụ DOM Parser trong PHP

Một HTML Dom parser được viết trong PHP5.X version. DOM Parser thực sự tốt khi làm việc với XML cũng như HTML. DOM Parser dựa trên Tree-Based và trước khi truy cập data, nó sẽ tải data vào trong đối tượng DOM và nó sẽ cập nhật Data tới trình duyệt web. Ví dụ dưới minh họa cách lấy truy cập tới ...

Xử lý ngoại lệ và lỗi (Error & Exception Handling)

Xử lý lỗi là tiến trình bắt các lỗi được tạo bởi chương trình của bạn và sau đó thực hiện các hành động thích hợp. nếu bạn xử lý lỗi không chính xác, thì có thể dẫn tới nhiều kết quả không mong đợi. Trong PHP, nó là khá đơn giản để xử lý một lỗi. Sử dụng hàm die() trong PHP Trong khi lập ...

Design Pattern trong PHP

Nguyên lý Design Pattern của Microsoft là: "Tài liệu giới thiệu các Pattern và sau đó trình bày chúng trong Repository hoặc Catalogue, mà được tổ chức để giúp bạn xác định vị trí kết nối chính xác của các Pattern mà giải quyết vấn đề của bạn." Ví dụ về Design Pattern trong PHP Singleton ...

Ví dụ về đăng nhập trong PHP

Đăng nhập với session trong PHP Script đăng nhập trong PHP được sử dụng để cung cấp trình xác nhận cho các Webpage của chúng ta. Script này thực thi sau khi đệ trình nút Login từ người dùng. Login Page trong PHP Login Page nên làm việc dựa trên session. Nếu người sử dụng đóng session, nó ...

Học C# cơ bản và nâng cao | 85 bài tự học lập trình C# hay nhất

Học C# cơ bản và nâng cao | 85 bài tự học lập trình C# hay nhất C# là một ngôn ngữ lập trình đơn giản, hiện đại, mục đích tổng quát, hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft bên trong phần khởi đầu .NET của họ, được phát triển chủ yếu bởi Anders Hejlsberg, một kiến trúc sư phần mềm nổi ...

Ví dụ SAX Parser trong PHP

SAX Parser được sử dụng để phân tích cú pháp XML file và tốt hơn để quản lý bộ nhớ so với Simple XML Parser và DOM. Nó không giữ bất kỳ Data trong bộ nhớ, vì thế nó có thể được sử dụng với số lượng file lớn. Ví dụ sau minh họa cách lấy data từ XML bởi sử dụng SAX API. SAX.xml XML nên là ...

Chuẩn viết code trong PHP

Mỗi một công ty có chuẩn mã hóa khác nhau dựa trên chuẩn thực tiễn của họ. Chuẩn mã hóa là cần thiết bởi vì có thể có nhiều lập trình viên làm việc trên những modun khác nhau, vì thế, nếu họ bắt đầu phát minh ra những chuẩn riêng, thì sau đó source code sẽ trở nên rất không dễ quản lý và nó sẽ ...

Core PHP vs Frame Works PHP

Chúng ta giả sử rằng Core PHP nghĩa là giải bài toán bởi sử dụng giấy và bút. Frame Work nghĩa là giải bài toán này bởi sử dụng một máy tính. Core PHP – Giải bài toán Chỉ có một số sinh viên có thể đưa ra kết quả bài toán bởi sử dụng giấy và bút giống như trong PHP. Chỉ một số nhà lập ...

Giới thiệu Form trong PHP

Giới thiệu Dynamic Website Website cung cấp các tính năng mà có thể sử dụng để lưu giữ, cập nhật, thu hồi, và xóa dữ liệu trong một Database. Form là gì? Một tài liệu mà chứa các trường trống (Blank Field), mà người sử dụng có thể điền dữ liệu hoặc người sử dụng có thể lựa chọn dữ liệu. ...

Lệnh if, else, switch trong PHP

Các lệnh if, elseif …else và switch trong được sử dụng để điều khiển luồng dựa trên các điều kiện khác nhau. Bạn có thể sử dụng các lệnh điều kiện trong code của bạn để điều khiển luồng. PHP hỗ trợ 3 lệnh điều khiển luồng sau: Lệnh If...Else trong PHP Nếu bạn muốn thực thi một ...

Tích hợp PayPal trong PHP

PayPal là hệ thống xử lý thanh toán. Chúng ta có thể tích hợp PayPal với các Website bằng cách sử dụng PHP. Hệ thống file tích hợp PayPal Hệ thống file tích hợp PayPal bao gồm 4 file sau: Người dùng phải tải một PayPal SDK file từ trang này và exact một zip file. Zip file chứa 4 php ...

Tổng hợp hàm trong PHP

PHP cung cấp một tập hợp hàm đa dạng. Dưới đây là danh sách các loại hàm quan trọng. Tất nhiên cũng có một số loại hàm khác không được liệt kê ở đây. Để chạy các ví dụ, bạn sao chép phần PHP code vào phần // Phần PHP code ở dưới đây và sau đó lưu chương trình trên trong một file có tên ...

PHP cho Lập trình viên C

Cách đơn giản nhất để nghĩ về PHP là như C được thông dịch mà bạn có thể nhúng vào trong các tài liệu HTML. PHP khá giống C, ngoại trừ các biến không định kiểu, các thư viện cho riêng Web có sẵn, và mọi thứ được móc nối trực tiếp đến Web Server yêu thích của bạn. Cú pháp các lệnh và định ...

AJAX XML Parser trong PHP

Ví dụ về Ajax XML Sử dụng với AJAX, chúng ta có thể phân tích cú pháp XML từ Local Directory cũng như Server. Dưới đây là ví dụ minh họa cách phân tích cú pháp XML với trình duyệt web. <html> <head> <script> function showCD(str) { if ...

Giới thiệu XML

XML là gì? XML là một ngôn ngữ đánh dấu để chia sẻ dữ liệu qua web. XML là có thể đọc được với con người và thiết bị. Ví dụ về XML có thể chia sẻ là RSS Feed. XML Parser là hữu ích để đọc và cập nhật dữ liệu bởi sử dụng các trình duyệt web. Các loại XML: XML Parse Extensions XML Parse ...

File & I/O trong PHP

Chương này sẽ giải thích các hàm liên quan đến file trong PHP: Mở và đóng file trong PHP Hàm fopen() của PHP được sử dụng để mở một file. Nó yêu cầu 2 tham số, tham số thứ nhất là tên file, và tham số thứ 2 là mode, tức là chế độ để hoạt động. Mode của file có thể được xác định như ...

< 1 2 3 4 5 .. > >>