PHP

in_array() trong php

# Description Hàm in_array() trong php dùng để kiểm tra giá trị nào đó có tồn tại trong mảng hay không. Nếu như tồn tại thì nó sẽ trả về TRUE và ngược lại sẽ trả về FALSE. # Parametes Cú pháp : bool in_array ( mixed $needle , array $haystack [, bool $strict = FALSE ] ) ...

Tạ Quốc Bảo viết 09:30 ngày 14/08/2018

range() trong php

Hàm range() trong php sẽ tạo ra một mảng, các phần tử của mảng là một dãy kí tự do người dùng truyền vào kí tự đầu và cuối. Cú pháp Cú pháp : range($start, $end , $step); Trong đó : $start : là phần tử đầu tiên. $end : là phần tử cuối cùng. $step : độ chênh lệch của ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 09:30 ngày 14/08/2018

pos() trong php

Hàm pos() trong PHP dùng để lấy ra phần tử mà con trỏ nội bộ của mảng đang trỏ vào. Cú pháp Cú pháp : pos( $array); Trong đó : $array là mảng cần lấy ra phần tử. Ví dụ Code $arr = array( 'vi tri 1', 'vi tri 2' , 'vi tri ...

Bùi Văn Nam viết 09:30 ngày 14/08/2018

key() trong php

Hàm key() sẽ lấy ra khóa của phần tử hiện tại trong mảng. Cú pháp Cú pháp : key($array); Trong đó : $array là mảng dữ liêu. Hàm sẽ trả về khóa của phần tử hiện tại của mảng $array. Ví dụ Code $array = array( 'php' ...

Tạ Quốc Bảo viết 09:30 ngày 14/08/2018

array_count_values() trong php

# Description Hàm array_count_values() trong php dùng để đếm số lần trùng lặp giá trị của các phần tử trong mảng. Kết quả của nó sẽ trả về một mảng với key chính là giá trị của các phần tử và value chính là số lần trùng lặp (xuất hiện). # Parameters Cú pháp : array ...

Hoàng Hải Đăng viết 09:30 ngày 14/08/2018

explode() trong php

# Description Hàm explode() trong php có nhiệm vụ chuyển một chuỗi thành một mảng và mỗi phần tử được cắt bởi một chuỗi con nào đó. Ví dụ ta có chuỗi " học lập trình online code24h.com " thì nếu ta dùng hàm explode() để chuyển thành mảng và chuỗi con phân cách là khoảng trắng thì ta sẽ có một ...

Bùi Văn Nam viết 09:30 ngày 14/08/2018

array_chunk() trong php

# Description Hàm array_chunk() trong php có tác dụng cắt một mảng thành một mảng mới, trong đó mỗi phần tử của mảng mới là một mảng gồm n phần tử ( n do người sư quyết định thông qua tham số của hàm ) và các phần tử này chính là các phần tử mà ta đã cắt ở mảng gốc. Ta có thể hiểu nôm na ...

Bùi Văn Nam viết 09:30 ngày 14/08/2018

natcasesort() trong php

Hàm natcasesort() trong php dùng để sắp xếp các phần tử trong mảng. Các phần tử sẽ được sắp xếp dựa theo giá trị của phần tử dựa vào trật tự alphabet và không phân biệt chữ hoa chữ thường. Cú pháp Cú pháp : natcasesort($arr) Trong đó : $arr là mảng cần sắp xếp. Ví dụ ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 09:30 ngày 14/08/2018

array_diff_key() trong php

# Description Hàm array_diff_key() trong php có tác dụng lấy các phần tử không giống nhau ở hai mảng. Ví dụ mảng A có 10 phần tử và mảng B có 5 phần tử, trong đó có 3 phần tử giống nhau thì kết quả trả về sẽ là danh sách các phần tử nhưng bỏ đi 3 phần tử giống nhau đó. # Variables ...

Hoàng Hải Đăng viết 09:30 ngày 14/08/2018

array_diff_uassoc() trong php

# Description Hàm array_diff_uassoc() sẽ trả về một mảng các phần tử theo điều kiện của hàm $key_compare_func truyền vào, điều này khác với array_diff_assoc() là hàm để so sánh theo toán tử bằng. # Parameters Cú pháp : array array_diff_uassoc ( array $array1 , array ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 09:30 ngày 14/08/2018

array() trong php

# Description Function array() dùng để tạo mới một mảng trong php, có rất nhiều các tạo khác nhau với những từ khóa khác nhau và chúng ta sẽ tìm hiểu thông qua các ví dụ bên dưới đây. # Parmeters Để khởi tạo một mảng trong php ta sẽ dùng từ khóa new array() # Examples Khởi ...

Bùi Văn Nam viết 09:30 ngày 14/08/2018

Bài 32: Header Request và Header Response

Khi thao tác với các website thì chúng ta có hai hành động, thứ nhất đó là gửi yêu cầu lên server và ta gọi là request , hành động thứ ha là ...

Bùi Văn Nam viết 09:37 ngày 03/08/2018

Bài 31: PHP Filter - Hàm filter_var trong PHP

Nếu trước đây chúng ta sử dụng Regular Expression để kiểm tra định dạng dữ liệu thì rất phức tạp phải không nào? Mình cũng vậy, trước đây mình ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 09:37 ngày 03/08/2018

Bài 30: Tìm hiểu hàm header trong PHP

Trong bài này chúng ta tìm hiểu về hàm header, đây là một hàm được dùng khá nhiều trong lập trình web, ví dụ như dùng để chuyển hướng trang, ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 09:37 ngày 03/08/2018

Bài 29: Xử lý ngày tháng trong PHP

Vấn đề xử lý ngày tháng cực kì quan trọng khi bạn xử lý với các bài viết và đăng lên website. Ví dụ bạn cần in ra ngày tháng đăng bài viết hiển ...

Bùi Văn Nam viết 09:37 ngày 03/08/2018

Bài 28: Lệnh require - require_once - include - include_once trong PHP

Để xây dựng một trang web bằng PHP thì đòi hỏi ban phải sử dụng rất nhiều mã code khác nhau và có thể lên đến hàng trăm hàng ngàn line, vì vậy ...

Bùi Văn Nam viết 09:37 ngày 03/08/2018

Bài 27: Xử lý truy vấn dữ liệu MySQL với PHP

Có nhiều thư viện xử lý kết nối và truy vấn database trong MySQL đó là: MySQLi Object-oriented MySQLi Procedural PDO Mình cũng ...

Tạ Quốc Bảo viết 09:37 ngày 03/08/2018

Bài 26: Hàm isset() và empty() trong php

Hàm isset() trong PHP mình cũng đã sử dụng khá nhiều lần trong series này rồi nhưng vẫn có một số bạn mail hỏi sự khác nhau giữa hàm isset() và ...

Bùi Văn Nam viết 09:37 ngày 03/08/2018

Bài 25: Session và cookie trong php

Session và Cookie dùng để lưu trữ dữ liệu tạm thời và từ đó hệ thống có thể đưa ra những quyết định về quyền hạn hoặc là những tùy chọn riêng ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 09:37 ngày 03/08/2018

Bài 24: Các hàm kiểm tra dữ liệu trong php

Trong bài này tôi sẽ đưa ra một số hàm kiểm tra dữ liệu có sẵn trong PHP dùng để kiểm tra dữ liệu hay là các biến trong PHP, các hàm này sẽ có ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 09:37 ngày 03/08/2018
<< < .. 25 26 27 28 29 30 >