PHP

PHP Function: reset()

Hàm reset() sẽ đặt lại con trỏ nội bộ của mảng về phần tử đầu tiên. Cú pháp Cú pháp : reset($array); Trong đó : $array là mảng cần đặt lại con trỏ nội bộ. Ví dụ Code $array = array( 'vi tri ...

Trần Trung Dũng viết 15:00 ngày 07/01/2019

PHP Function: in_array()

# Description Hàm in_array() trong php dùng để kiểm tra giá trị nào đó có tồn tại trong mảng hay không. Nếu như tồn tại thì nó sẽ trả về TRUE và ngược lại sẽ trả về FALSE. # Parametes Cú pháp : bool in_array ( mixed $needle , array $haystack ...

Hoàng Hải Đăng viết 14:59 ngày 07/01/2019

PHP Function: uksort()

# Mô tả Hàm uksort() dùng để sắp xếp một mảng dựa vào hàm so sánh do người dùng định nghĩa. hàm so sánh này sẽ so sánh hai khóa(key) của hai phần tử liền kề và quyết định có đổi vị trí giữa hai phần tử hay không. Nếu hàm so sánh trả về TRUE thì hai phần tử đổi ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:59 ngày 07/01/2019

PHP Function: usort()

Hàm usort() dùng để sặp xếp một mảng dựa vào hàm so sánh do người dùng định nghĩa. hàm so sánh này sẽ quyết định có đổi vị trí giữa hai phần tử hay không. Nếu hàm so sánh trả về TRUE thì hai phần tử đổi vị trí, ngược lại sẽ giữ nguyên vị trí. Cú pháp ...

Hoàng Hải Đăng viết 14:58 ngày 07/01/2019

PHP Function: array_diff_assoc()

# Description Hàm array_diff_assoc() trong php có tác dụng lấy ra các phần tử ở mảng thứ nhất không nằm ở tất cả các mảng còn lại. Ví dụ giá trị 'code24h.com' chỉ có ở mảng B mà không có ở mảng A thì nó được lấy. # Parameters Cú pháp : array ...

Bùi Văn Nam viết 14:58 ngày 07/01/2019

PHP Function: uasort()

Hàm uasort() dùng để sắp xếp một mảng dựa vào hàm so sánh do người dùng định nghĩa. hàm so sánh này sẽ so sánh hai giá trị(value) của hai phần tử liền kề và quyết định có đổi vị trí giữa hai phần tử hay không. Nếu hàm so sánh trả về TRUE thì hai phần tử đổi vị ...

Bùi Văn Nam viết 14:58 ngày 07/01/2019

PHP Function: array_column()

# Description Hàm array_column() trong php dùng để lấy một cột trong một mảng và trả về giá trị từ một cột duy nhất đó. # Parameters Cú pháp : array array_column ( array $array , mixed $column_key [, mixed $index_key = null ] ) ...

Hoàng Hải Đăng viết 14:57 ngày 07/01/2019

PHP Function: array_diff_uassoc()

# Description Hàm array_diff_uassoc() sẽ trả về một mảng các phần tử theo điều kiện của hàm $key_compare_func truyền vào, điều này khác với array_diff_assoc() là hàm để so sánh theo toán tử bằng. # Parameters Cú pháp : array array_diff_uassoc ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:57 ngày 07/01/2019

PHP Function: array_chunk()

# Description Hàm array_chunk() trong php có tác dụng cắt một mảng thành một mảng mới, trong đó mỗi phần tử của mảng mới là một mảng gồm n phần tử ( n do người sư quyết định thông qua tham số của hàm ) và các phần tử này chính là các phần tử mà ta đã cắt ở ...

Trần Trung Dũng viết 14:57 ngày 07/01/2019

PHP Function: array_count_values()

# Description Hàm array_count_values() trong php dùng để đếm số lần trùng lặp giá trị của các phần tử trong mảng. Kết quả của nó sẽ trả về một mảng với key chính là giá trị của các phần tử và value chính là số lần trùng lặp (xuất hiện). # Parameters ...

Tạ Quốc Bảo viết 14:56 ngày 07/01/2019

PHP Function: array_push()

Hàm array_push() trong PHP dùng để thêm một phần tử mới vào cuối mảng, ví dụ mảng bạn có 10 phần tử thì hàm này sẽ thêm phần tử vào vị trí thứ 11, lúc này tổng cộng mảng có 10 phần tử. Cú pháp Cú pháp : int array_push ( array & $array , mixed ...

Hoàng Hải Đăng viết 14:56 ngày 07/01/2019

PHP Function: array()

# Description Function array() dùng để tạo mới một mảng trong php, có rất nhiều các tạo khác nhau với những từ khóa khác nhau và chúng ta sẽ tìm hiểu thông qua các ví dụ bên dưới đây. # Parmeters Để khởi tạo một mảng trong php ta sẽ dùng từ khóa new ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:56 ngày 07/01/2019

PHP Function: array_combine()

# Descriptions Hàm array_combine() trong PHP có tác dụng trộn hai mảng lại với nhau với mảng thứ nhất là key và mảng thứ hai là value. Nếu hai mảng có các số phần tử không bằng nhau thì kết quả nó sẽ trả về FALSE và ngược lại sẽ trả về mảng đã chuyển đổi. ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:55 ngày 07/01/2019

PHP Function: array_change_key_case()

# Description Hàm array_change_key_case() trong php có tác dụng chuyển key của một mảng sang định dạng chữ in hoa hoặc chữ in thường. Hàm này ít khi sử dụng nhưng cũng nên tìm hiểu, dù gì biết vẫn hơn không :D # Parameters Cú pháp : ...

Vũ Văn Thanh viết 14:55 ngày 07/01/2019

Pass-by-reference và pass-by-value

Link gốc bài viết tại đây. Khi học một ngôn ngữ lập trình, một trong những thứ bạn phải nắm được đó là ngôn ngữ đó truyền biến vào hàm bằng cách nào, khi thao tác với biến đó trong hàm thì có ảnh hưởng tới biến nằm ngoài hàm hay không? Điều này là rất cần thiết để tránh những khó hiểu về ...

Bùi Văn Nam viết 14:36 ngày 07/01/2019

Học PHP cho WordPress và các tài nguyên cần thiết

Mục lục nội dung PHP là gì và hoạt động ra sao? Nhiệm vụ của PHP là gì? PHP trong WordPress Các kiến thức PHP để lập trình trong WordPress Kiến thức căn bản Kiến thức về hàm (function) Thành thạo mảng (Array) Lớp và Đối tượng (Class & Object) Tài nguyên học ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:35 ngày 07/01/2019

Web application framework Symfony 4 có gì hot

Symfony là 1 PHP framework được sử dụng rộng rãi để xây dựng các ứng dụng web có quy mô lớn, bên cạnh đó thư viện của nó còn được dùng làm nền tảng cho nhiều hệ thống như Magento 2, Drupal 8, phpBB… Các dự án nổi tiếng dùng Symfony. Dễ nhận thấy rằng Symfony là thư viện mạnh mẽ, ...

Tạ Quốc Bảo viết 14:34 ngày 07/01/2019

Web Server – Tản mạn PHP Handler và Apache

Cho mình xin quảng cáo một tí xíu trước khi bắt đầu nha https://hungphamdevweb.com/web-server-tan-man-php-handler-va-apache.html Đối với các anh chị em Web Developer thì không còn xa lạ với Apache, Web Server chuyên dùng để run các webpage được build bằng PHP. Lúc mình mới tìm hiểu về lập ...

Trần Trung Dũng viết 14:33 ngày 07/01/2019

Lập Trình PHP 7 Với Laravel Framework 5.7 Tháng 12

Cộng đồng PHP những năm gần đây luôn có những cuộc rượt đuổi và soán ngôi ngoạn mục, trong số đó nổi lên một framework PHP có tên Laravel đã giữ vững ngôi vương trong một thời gian dài và còn dài hơn nữa. Các framework PHP ra đời giúp cho lập trình viên giảm bớt được khối lượng công việc, xây dựng ...

Tạ Quốc Bảo viết 14:33 ngày 07/01/2019

Cài đặt Suhosin cho PHP trên Linux

Suhosin là một hệ thống bảo vệ mã nguồn PHP mà nó hoạt động như một PHP module nhằm chống lại một số hình thức khai thác lỗ hổng thông qua các đoạn mã PHP. Ví dụ như nó sẽ có thể giúp bạn hạn chế các lỗ hổng SQL Injection hay Remote Attack, thêm một lớp bảo vệ trên một số hàm nhạy cảm trong PHP ...

Tạ Quốc Bảo viết 14:33 ngày 07/01/2019
< 1 2 3 4 5 6 .. > >>