PHP cơ bản

Xây dựng chức năng đăng ký thành viên với php và mysql

Bài này chúng ta sẽ thực hành xây dựng chức năng ...

Vũ Văn Thanh viết 1 ngày trước

Xây dựng chức năng tìm kiếm với lệnh Like trong PHP

Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách xây ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 1 ngày trước

Kết nối Cơ Sở Dữ Liệu MYSQL Sử dụng MYSQLI

Trải qua 25 bài php căn bản thì chúng ta mới chỉ ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 1 ngày trước

Bài tập thực hành với mảng (array) trong PHP

Mảng là một cấu trúc lưu trữ dữ liệu được sử dụng ...

Hoàng Hải Đăng viết 1 ngày trước

Giới thiệu phần bài tập PHP căn bản có lời giải

Để học tốt lập trình PHP thì bạn phải thực hành nhiều thật nhiều, từ đó bạn mới rút ra được những kinh nghiệm cũng như ý nghĩa của từng hàm, ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 1 ngày trước

Hiểu về Request và Response trong lập trình Web

Khi đọc các bài tutorials trên mạng hoặc các video ...

Hoàng Hải Đăng viết 1 ngày trước

Giới thiệu phần xử lý form trong PHP

Form là một thành phần không thể thiếu trong lập trình Web bởi việc trao đổi và lấy thông tin từ người dùng để truyền tải lên Server phải ...

Trần Trung Dũng viết 1 ngày trước

PHP Function: array_keys()

Hàm array_keys() sẽ trả về một hoặc một tập hợp các khóa của mảng. Cú pháp Cú pháp : array_keys($array, $search = null); Trong đó : $array là mảng dữ liệu. $search là giá trị phần tử muốn tìm kiếm khóa, mặc định là null. Ví dụ ...

Hoàng Hải Đăng viết 15:09 ngày 07/01/2019

PHP Function: array_merge()

Hàm array_merge() sử dụng để nối hai hay nhiều mảng lại thành một mảng. Nếu trong các mảng truyền vào có những phần tử có cùng khóa, phần tử của mảng cuối cùng được truyền vào sẽ được chọn để nối vào mảng kết quả. Cú pháp Cú pháp : array_merge($array1, ...

Trần Trung Dũng viết 15:09 ngày 07/01/2019

PHP Function: array_dift()

Hàm array_dift() sẽ so sánh sự khác nhau giữa hai hay nhiều mảng, hàm trả về những phần tử tồn tại trong mảng đầu tiên mà không tồn tại trong các mảng tiếp theo. Cú pháp Cú pháp : array_dift($array1, $array2...); Trong đó : $array1, $array2 ...

Trần Trung Dũng viết 15:08 ngày 07/01/2019
1 2 3 4 .. > >>