PHP cơ bản

Bài 13: Từ khóa $this trong OPP PHP

Định nghĩa: Từ khóa this trong OPP là một biến đặc biệt có mức truy cập protected và nó được dùng trong một đối tượng để chỉ nó, chính nó. Khi ta tạo ra một đối tượng bất kỳ thì $this có khả năng truy xuất tới tất cả các thuộc tính và phương thức của đối tượng đó. P/s: Tôi định nghĩa theo ý ...

Vũ Văn Thanh viết 16:30 ngày 01/10/2018

Thuật toán phân trang với PHP và MySQL

1. Tại sao phải phân trang bài viết. Như phần giới thiệu mình đã nói. Thay bằng việc bạn hiển thị tất các các records thì bạn chia số records đó thành nhiều trang. Và người dùng có thể click vào các trang đó để xem các records cũ hơn. Phân trang cũng sẽ giúp cho máy chủ xử lý CSDL không phải ...

Hoàng Hải Đăng viết 16:29 ngày 01/10/2018

Bài 15: Template interface trong php

Cú pháp : interface [interfaceName] Thoạt nhìn qua các ta thấy Interface rất giống với Abstract trong php ? Nhưng về bản chất bên trong hoàn toàn khác nhau. Interface không phải là một lớp cụ thể mà là một khuôn mẫu để cho một đối tượng implement nó, và đương nhiên là ta không thể tạo một biến ...

Tạ Quốc Bảo viết 16:29 ngày 01/10/2018

Bài 09: Tính trừu tượng hóa dữ liệu

Ví dụ khi một lập trình viên tạo một lớp (class) dùng đại diên cho các tài khoản tiền gửi ngân hàng của các khách hàng và đặt tên cho lớp này là BankAccount. Lớp này có hai thuộc tính là $balance và $interest dùng để lưu dữ liệu số tiền dư và lãi suất tiền gửi của tài khoản. class ...

Vũ Văn Thanh viết 16:28 ngày 01/10/2018

Bài 04: Các quy tắc Regular Expression căn bản P3

5. Kí hiệu đặc biệt cho các từ khoá Regex Như ở bài Các quy tắc Regular Expression căn bản mình đã trình bày danh sách ký tự Meta trong Regular expression . Trong Regex đã quy định một số ký tự như dấu (.), dấu '/'. Để khai báo kí hiệu đặc biệt chúng ta cần thêm dấu để phân biệt. Ví dụ: ...

Tạ Quốc Bảo viết 16:28 ngày 01/10/2018

Bài 12: Lớp trừu tượng abstract trong php OPP

1.Abstract Class là gì ? Lớp trừu tượng trước tiên nó chính là 1 lớp, nhưng nó được gọi là lớp trừu tượng bởi vì: Lớp này sẽ chứa các phương thức trừa tượng. Các lớp khác khi kế thừa lớp trừu tượng sẽ phải định nghĩa các phương thức trừu tượng ấy. Một class chỉ có thể kế thừa 1 lớp trừu tượng. ...

Hoàng Hải Đăng viết 16:28 ngày 01/10/2018

Bài 9: Các hàm xử lý chuỗi trong php

Bên dưới đây tôi sẽ liệt kê các hàm xử lý chuỗi trong php thông dụng hay sử dụng nhất, tuy nhiên chúng ta cần hiểu một số quy tắc trong chuỗi trước đã. Một số lưu ý khi khai báo chuỗi. Khai báo chuỗi trong dấu "" or '; Khi khai báo chuỗi trong dấu "" thì trong chuỗi ...

Hoàng Hải Đăng viết 16:28 ngày 01/10/2018

Bài 02: Lớp - thuộc tính - phương thức của đối tượng (OOP)

Lập trình hướng đối tượng được viết tắt là OOP (object-oriented programming). Là một phuơng hướng lập trình tách biệt so với kiểu cổ điển. Sử dụng đối tượng để lập trình nên những chuỗi tuơng tác. OOP giúp cho các lập trình viên có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn so với cách viết cổ điển. Là 1 ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 16:28 ngày 01/10/2018

Bài 14: Sự khác nhau giữa self và $this trong PHP

1. Tổng quát $this sẽ trỏ tới đối tượng hiện thời self sẽ trỏ tới class hiện thời Cú pháp: self::property Ví dụ 01: class MyClass{ private $non_static_member = 'Non static'; private static $static_member = 'Static'; function __construct(){ // ...

Hoàng Hải Đăng viết 16:28 ngày 01/10/2018

Bài 06: Tính kế thừa trong OPP PHP

1. Kế thừa là gì ? Là một đối Object con sẽ nhận mọi thuộc tính và phương thức của Object cha làm thuộc tính và phương thức của nó nếu các thuộc tính & phương thức của Object cha có mức truy cập là public và protected. Cú pháp: class classChild extends classParent { // Sone } ...

Tạ Quốc Bảo viết 16:28 ngày 01/10/2018

Bài 02: Các quy tắc Regular Expression căn bản

1. Khai báo chuỗi RegEx Cú pháp: /pattern/modifiers; Trong đó: pattern: Là một tập các quy tắc được viết ra để quy định, kiểm tra các chuỗi kí tự khác. modifiers: Được sử dụng để thực hiện tìm kiếm case-insensitive và toàn cục. Ví dụ: $pattern = '/chiasephp.net/i' 1.1 Modifier trong ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 16:28 ngày 01/10/2018

Bài 10: Các hàm xử lý file trong php

1. Lưu ý: Trước khi làm việc với file chúng ta cần lắm chắc một vấn đề là file đó có được cấp những quyền(Permission) gì để làm việc với file đó. Thông qua một hàm chmod() hoặc riêng với trường hợp ghi dữ liệu is_writable() . Trong PHP để kiểm tra chmod một file thì ta làm như sau. ...

Trần Trung Dũng viết 16:27 ngày 01/10/2018

Bài 03: Các quy tắc Regular Expression căn bản P2

1. Ký tự bắt đầu và kết thúc Dùng ký tự bắt đầu ^ và ký tự kết thúc $ đặt vào đầu và cuối chuỗi $pattern, nếu so khớp hoàn toàn từ đầu tới cuối thì là đúng. Ví dụ : Kiểm tra trong subject cơ bằng regex không $pattern = '/^regex$/'; $subject = 'regex'; if (preg_match($pattern, ...

Tạ Quốc Bảo viết 16:27 ngày 01/10/2018

Bài 01: Regular Expression là gì?

1.Regular Expression là gì? Regular Expression viết tắt là RegEx là biểu thức chính quy được dùng để xử lý chuỗi thông qua biểu thức riêng của nó, những biểu thức này sẽ có những nguyên tắc riêng và bạn phải tuân theo nguyên tắc đó thì biểu thức của bạn mới hoạt động được. Nguyên tắc hoạt động ...

Tạ Quốc Bảo viết 16:27 ngày 01/10/2018

Bài 04: Mức truy cập thuộc tính và phương thức trong PHP

Tổng quan về OPP PHP có 3 mức truy cập một thuộc tính & phương thức của một đối tượng. Public: Mức truy cập công khai. Protected: Mức truy cập bên trong chính class đó và class con kế thừa từ nó Private: Mức truy cập bên trong class. 1. Mức truy cập public Với các thuộc tính ...

Tạ Quốc Bảo viết 16:27 ngày 01/10/2018

Bài 01: Lập trình hướng đối tượng OPP

Là 1 phương pháp viết mã cho phép các lập trình viên nhóm các thuộc tính, hoạt động tượng tự nhau của đối tượng vào các class”. Điều này giúp mã lệnh giữ vững được nguyên lý DRY “don’t repeat yourself” (không lặp lại chính nó) và dễ dàng để bảo trì. 1. Đối tượng là gì ? ...

Tạ Quốc Bảo viết 16:27 ngày 01/10/2018

Bài 05: Hàm khỏi tạo trong OPP

Chúng ta sẽ tìm hiêu thêm hàm hủy trong OPP và bạn có thể hiểu một cách ngắn gọn: Hàm khởi tạo: Hàm được tạo ra với mục đích tạo ra một đại diện(bộ mặt, ...) cho một lớp đối tượng bất kỳ. Từ nó ta có thể truy cập tới các thuộc tính, phương thức bên trong của lớp đối tượng đó. Hàm hủy là hàm ...

Vũ Văn Thanh viết 16:27 ngày 01/10/2018

Bài 08: Tính đóng gói trong OPP PHP

Trong OPP PHP việc đóng gói được thực hiện nhờ sử dụng các từ khoá public, private và protected: public: Cho phép truy cập (và thay đổi giá trị) của thuộc tính và phương thức ở mọi phạm vi private: Chỉ cho phép truy cập (hay thay đổi) giá trị của thuộc tính và phương thức ở phạm vi của đối ...

Vũ Văn Thanh viết 16:27 ngày 01/10/2018

Bài 03: Các phương thức magic trong OPP PHP

Nhằm giúp sử dụng hiệu quả các object trong hướng đối tượng, PHP cung cấp cho lập trình viên phương thức magic.Phương thức magic là những phương thức được đặt tên với kí tự đặc biệt, bắt đầu với dấu 2 gạch dưới. Cú pháp : __method() Khi một phương thức được đặt tên với dấu 2 gạch dưới, điều ...

Tạ Quốc Bảo viết 16:27 ngày 01/10/2018

Bài 07: Nạp Chồng – Ghi Đè OPP PHP

Hôm này chúng ta cùng tìm hiểu về cơ chế Nạp chồng và Ghi đè(nó thuộc về mộ trong 3 tính chất quan trọng của OPP) trong lập trình hướng đối tượng PHP. Để bạn hiểu tóm tắt nhất thì tôi có thể tổng kết như sau. Nạp chồng : Là việc chúng ra khai báo nhiều phương thức trùng tên nhưng khác nhau về ...

Tạ Quốc Bảo viết 16:27 ngày 01/10/2018
< 1 2 3 4 5 .. > >>