PHP cơ bản

Bài 1: Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình PHP và hướng dẫn cài đặt

PHP - là viết tắt của cụm từ "Hypertext Preprocessor" , là một ngôn ngữ lập trình kịch bản được chạy ở phía Server-side(Máy chủ) nhằm sinh ra mã HTML trên Client(Máy khách). PHP đã trải qua rất nhiều phiên bản và được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, với cách viết mã rõ dàng, tốc độ ...

Hoàng Hải Đăng viết 16:27 ngày 01/10/2018

Bài 3: Các kiểu dữ liệu và phạm vi biến trong PHP

PHP có tổng cộng tám loại dữ liệu được sử dụng cho các biến, các kiểu dữ liệu này thường được hiểu ngầm dựa vào giá trị của biến mà không cần phải khai báo. Để có thể học lập trình php chúng ta cần phải nắm vững các kiểu dữ liệu và toán tử của PHP. Integers: là kiểu số nguyên, không có dấu ...

Trần Trung Dũng viết 16:27 ngày 01/10/2018

Bài 6: Mảng trong lập trình PHP

Các loại mảng trong lập trình PHP: Mảng số (numeric array): có thể được sử dụng để lưu trữ số, chuỗi và bất cứ đối tượng nào với chỉ mục của phần tử là số, mặc định giá trị của chỉ mục (index) được bắt đầu từ 0. Ví dụ: array(1,5,7) hoặc array('ab', 'ac','ad') Mảng kết hợp ...

Vũ Văn Thanh viết 16:27 ngày 01/10/2018

Bài 4: Toán tử trong PHP

Toán tử là gì? Chúng ta có một biểu thức sau: 1+2=3 thì 1 và 2được gọi là toán hạng còn + được gọi là toán tử. Trong PHP có tất cả 5 loại toán tử mà bất cứ lập trình viên nào cũng phải biết rõ. Toán tử số học (Arithmetic Operators) Toán tử so sánh (Comparision Operators) Toán tử ...

Bùi Văn Nam viết 16:27 ngày 01/10/2018

Bài 7: Các hàm xử lý mảng trong php

1. array_merge($array1, $array2 [,array...]); Sáp nhập các phần tử của một hoặc nhiều mảng với nhau để mà các value của mảng này được phụ thêm vào cuối mảng kia. Nếu các mảng đầu vào có cùng các key ở dạng chuỗi, thì value sau cho key đó sẽ được ghi đè lên value trước (với cùng key đó). ...

Bùi Văn Nam viết 16:27 ngày 01/10/2018

Bài 2: Bắt đầu với PHP - Khai báo hằng & biến

Cú pháp và ngữ nghĩa của PHP cũng tương tự như hầu hết các ngôn ngữ lập trình khác (C, Java, Perl) chỉ khác là để bắt đầu triển khai mã PHP thì bắt buộc nó phải được được chứa trong một cặp thẻ có dạng <?php hoặc <? được gọi là thẻ mở và kết thúc khối lệnh php phải có ?> gọi là thẻ đóng ...

Bùi Văn Nam viết 16:27 ngày 01/10/2018

Bài 5: Các lệnh điều khiển trong PHP

1) Lệnh if else : Câu lệnh này cho phép chúng ta kiểm tra một điều kiện nào đó, nếu đúng (true) thì thực hiện tiếp những gì trong block của if, nếu sai thì thực hiện các câu lệnh trong else. Cú pháp: <?php if ( expression ) { // statement 1; }else { //statement 2; ...

Trần Trung Dũng viết 16:26 ngày 01/10/2018

Bài 8: Phương thức truyền dữ liệu GET và POST

Nội dung tìm hiểu. So sánh giữa POST và GET Phương thức GET Trong PHP Phương thức POST trong PHP 1. Điểm giống và khác nhau giữa hai phương thức này. Nhìn chung thì cả hai phương thức này đều được dùng để gửi dữ liệu từ Client đến Server. Nhưng các bạn cần biết phương thức hoạt động của ...

Trần Trung Dũng viết 16:26 ngày 01/10/2018

Upload file trong PHP

Hướng dẫn Upload file trong PHP sử dụng thuộc tính enctype="multipart/form-data" và phương thức POST.

Nguyễn Huân viết 08:32 ngày 29/09/2018

Những mẹo hay tối ưu code PHP lập trình viên bắt buộc phải biết

Với một chương trình PHP hoàn chỉnh hoặc với số lượng lớn người sử dụng cùng lúc, nếu mã nguồn được viết hợp lí, chương trình của bạn được tăng tốc đáng kể. Tối ưu và tăng tốc xử lý khi lập trình PHP không chỉ giúp website chạy ổn định mà còn giúp tiết kiệm tài nguyên xử lý của máy chủ website.

Son Dong viết 23:37 ngày 28/09/2018

Điều kiện luồng

Lệnh if, else, switch trong PHP

Bui Anh Tu viết 17:16 ngày 21/09/2018

Danh sách các múi giờ (Timezones) trong PHP

- Múi giờ (timezones) thường được sử dụng trong các hàm xử lý ngày tháng & thời gian. - Dưới đây là danh sách đầy đủ các múi giờ được hỗ trợ trong ngôn ngữ lập trình PHP. 1) Africa Africa/Abidjan Africa/Accra Africa/Addis_Ababa Africa/Algiers 2) America ...

Bùi Văn Nam viết 11:10 ngày 18/08/2018

Các hàm dùng để quản lý thư mục trong PHP

Hàm Mô tả chức năng chdir() chroot() closedir() dir() getcwd() opendir() readdir() rewinddir() scandir() ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 11:01 ngày 18/08/2018

Danh sách tất cả các hàm xử lý chuỗi trong PHP

Hàm Mô tả chức năng addcslashes() Thêm một dấu gạch chéo ngược () phía trước các ký tự được chỉ định addslashes() Thêm một dấu gạch chéo ngược () phía trước các ký tự là dấu nháy kép, dấu nháy đơn và dấu gạch chéo ngược trong chuỗi bin2hex() Chuyển một chuỗi các ký tự ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 11:00 ngày 18/08/2018

Cách khai báo và sử dụng hàm (function) trong PHP

1) Hàm là gì !? - Hàm là một tập hợp gồm nhiều câu lệnh, các câu lệnh này được sắp xếp theo một thứ tự xác định để xây dựng thành một chức năng cụ thể và mỗi hàm sẽ có một cái tên. Ví dụ Đoạn mã bên dưới, chúng ta có một hàm tên là GioiThieuBanThan. Hàm này gồm ba câu lệnh với ...

Tạ Quốc Bảo viết 10:58 ngày 18/08/2018

Vòng lặp for & foreach trong PHP

1) Vòng lặp là gì !? - Trong PHP, vòng lặp là một loại cú pháp giúp ta lặp lại việc thực thi một đoạn mã nhiều lần. - Ví dụ, nếu tôi muốn hiển thị lên màn hình 100 dòng chữ "Lập Trình Web" thì đáng ra phải gõ 100 câu lệnh echo "<p>Lập Trình Web</p>"; . Tuy nhiên, với việc sử ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 10:57 ngày 18/08/2018

Lệnh điều kiện if ... else trong PHP

"Nếu bạn học tốt môn lập trình web thì bạn sẽ có thể thiết kế được website" - Câu trên được chia làm hai vế: Vế thứ nhất: "Nếu bạn học tốt môn lập trình web" Vế thứ hai: "Bạn sẽ có thể thiết kế được website" - Trong cuộc sống, ta gọi vế thứ nhất là điều kiện, vế thứ hai là một điều ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 10:56 ngày 18/08/2018

Danh sách tất cả các hàm xử lý mảng trong PHP

Hàm Mô tả chức năng array_change_key_case Đổi tên của tất cả các phần tử trong mảng về dạng chữ in hoa hoặc chữ thường array_chunk array_column array_combine array_count_values array_diff array_diff_assoc array_diff_key ...

Tạ Quốc Bảo viết 10:55 ngày 18/08/2018

Danh sách các hàm xử lý tập tin hệ thống trong PHP

Hàm Mô tả chức năng basename() Trả về tên tập tin từ một đường dẫn chgrp() Thay đổi nhóm người dùng của tập tin được chỉ định chmod() Thiết lập quyền hạn của các nhóm người dùng trên tập tin được chỉ định chown() Thay đổi chủ sở hữu của một tập tin copy() Sao ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 10:55 ngày 18/08/2018

Danh sách tất cả các hàm xử lý ngày tháng trong PHP

Hàm Mô tả chức năng checkdate Kiểm tra xem một ngày được xác định có hợp lệ hay không date date_add date_create date_create_from_format data_create_immutable data_create_immutable_from_format date_date_set date_default_timezone_get ...

Hoàng Hải Đăng viết 10:53 ngày 18/08/2018
< 1 2 3 4 5 6 .. > >>