PHP cơ bản

Bài 9: Các hàm xử lý chuỗi trong php

Bên dưới đây tôi sẽ liệt kê các hàm xử lý chuỗi trong php thông dụng hay sử dụng nhất, tuy nhiên chúng ta cần hiểu một số quy tắc trong chuỗi trước đã. Một số lưu ý khi khai báo chuỗi. Khai báo chuỗi trong dấu "" or '; Khi khai báo chuỗi trong dấu "" thì trong chuỗi ...

Hoàng Hải Đăng viết 16:28 ngày 01/10/2018

Bài 02: Lớp - thuộc tính - phương thức của đối tượng (OOP)

Lập trình hướng đối tượng được viết tắt là OOP (object-oriented programming). Là một phuơng hướng lập trình tách biệt so với kiểu cổ điển. Sử dụng đối tượng để lập trình nên những chuỗi tuơng tác. OOP giúp cho các lập trình viên có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn so với cách viết cổ điển. Là 1 ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 16:28 ngày 01/10/2018

Bài 14: Sự khác nhau giữa self và $this trong PHP

1. Tổng quát $this sẽ trỏ tới đối tượng hiện thời self sẽ trỏ tới class hiện thời Cú pháp: self::property Ví dụ 01: class MyClass{ private $non_static_member = 'Non static'; private static $static_member = 'Static'; function __construct(){ // ...

Hoàng Hải Đăng viết 16:28 ngày 01/10/2018

Bài 06: Tính kế thừa trong OPP PHP

1. Kế thừa là gì ? Là một đối Object con sẽ nhận mọi thuộc tính và phương thức của Object cha làm thuộc tính và phương thức của nó nếu các thuộc tính & phương thức của Object cha có mức truy cập là public và protected. Cú pháp: class classChild extends classParent { // Sone } ...

Tạ Quốc Bảo viết 16:28 ngày 01/10/2018

Bài 02: Các quy tắc Regular Expression căn bản

1. Khai báo chuỗi RegEx Cú pháp: /pattern/modifiers; Trong đó: pattern: Là một tập các quy tắc được viết ra để quy định, kiểm tra các chuỗi kí tự khác. modifiers: Được sử dụng để thực hiện tìm kiếm case-insensitive và toàn cục. Ví dụ: $pattern = '/chiasephp.net/i' 1.1 Modifier trong ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 16:28 ngày 01/10/2018

Bài 10: Các hàm xử lý file trong php

1. Lưu ý: Trước khi làm việc với file chúng ta cần lắm chắc một vấn đề là file đó có được cấp những quyền(Permission) gì để làm việc với file đó. Thông qua một hàm chmod() hoặc riêng với trường hợp ghi dữ liệu is_writable() . Trong PHP để kiểm tra chmod một file thì ta làm như sau. ...

Trần Trung Dũng viết 16:27 ngày 01/10/2018

Bài 03: Các quy tắc Regular Expression căn bản P2

1. Ký tự bắt đầu và kết thúc Dùng ký tự bắt đầu ^ và ký tự kết thúc $ đặt vào đầu và cuối chuỗi $pattern, nếu so khớp hoàn toàn từ đầu tới cuối thì là đúng. Ví dụ : Kiểm tra trong subject cơ bằng regex không $pattern = '/^regex$/'; $subject = 'regex'; if (preg_match($pattern, ...

Tạ Quốc Bảo viết 16:27 ngày 01/10/2018

Bài 01: Regular Expression là gì?

1.Regular Expression là gì? Regular Expression viết tắt là RegEx là biểu thức chính quy được dùng để xử lý chuỗi thông qua biểu thức riêng của nó, những biểu thức này sẽ có những nguyên tắc riêng và bạn phải tuân theo nguyên tắc đó thì biểu thức của bạn mới hoạt động được. Nguyên tắc hoạt động ...

Tạ Quốc Bảo viết 16:27 ngày 01/10/2018

Bài 04: Mức truy cập thuộc tính và phương thức trong PHP

Tổng quan về OPP PHP có 3 mức truy cập một thuộc tính & phương thức của một đối tượng. Public: Mức truy cập công khai. Protected: Mức truy cập bên trong chính class đó và class con kế thừa từ nó Private: Mức truy cập bên trong class. 1. Mức truy cập public Với các thuộc tính ...

Tạ Quốc Bảo viết 16:27 ngày 01/10/2018

Bài 01: Lập trình hướng đối tượng OPP

Là 1 phương pháp viết mã cho phép các lập trình viên nhóm các thuộc tính, hoạt động tượng tự nhau của đối tượng vào các class”. Điều này giúp mã lệnh giữ vững được nguyên lý DRY “don’t repeat yourself” (không lặp lại chính nó) và dễ dàng để bảo trì. 1. Đối tượng là gì ? ...

Tạ Quốc Bảo viết 16:27 ngày 01/10/2018

Bài 05: Hàm khỏi tạo trong OPP

Chúng ta sẽ tìm hiêu thêm hàm hủy trong OPP và bạn có thể hiểu một cách ngắn gọn: Hàm khởi tạo: Hàm được tạo ra với mục đích tạo ra một đại diện(bộ mặt, ...) cho một lớp đối tượng bất kỳ. Từ nó ta có thể truy cập tới các thuộc tính, phương thức bên trong của lớp đối tượng đó. Hàm hủy là hàm ...

Vũ Văn Thanh viết 16:27 ngày 01/10/2018

Bài 08: Tính đóng gói trong OPP PHP

Trong OPP PHP việc đóng gói được thực hiện nhờ sử dụng các từ khoá public, private và protected: public: Cho phép truy cập (và thay đổi giá trị) của thuộc tính và phương thức ở mọi phạm vi private: Chỉ cho phép truy cập (hay thay đổi) giá trị của thuộc tính và phương thức ở phạm vi của đối ...

Vũ Văn Thanh viết 16:27 ngày 01/10/2018

Bài 03: Các phương thức magic trong OPP PHP

Nhằm giúp sử dụng hiệu quả các object trong hướng đối tượng, PHP cung cấp cho lập trình viên phương thức magic.Phương thức magic là những phương thức được đặt tên với kí tự đặc biệt, bắt đầu với dấu 2 gạch dưới. Cú pháp : __method() Khi một phương thức được đặt tên với dấu 2 gạch dưới, điều ...

Tạ Quốc Bảo viết 16:27 ngày 01/10/2018

Bài 07: Nạp Chồng – Ghi Đè OPP PHP

Hôm này chúng ta cùng tìm hiểu về cơ chế Nạp chồng và Ghi đè(nó thuộc về mộ trong 3 tính chất quan trọng của OPP) trong lập trình hướng đối tượng PHP. Để bạn hiểu tóm tắt nhất thì tôi có thể tổng kết như sau. Nạp chồng : Là việc chúng ra khai báo nhiều phương thức trùng tên nhưng khác nhau về ...

Tạ Quốc Bảo viết 16:27 ngày 01/10/2018

Bài 1: Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình PHP và hướng dẫn cài đặt

PHP - là viết tắt của cụm từ "Hypertext Preprocessor" , là một ngôn ngữ lập trình kịch bản được chạy ở phía Server-side(Máy chủ) nhằm sinh ra mã HTML trên Client(Máy khách). PHP đã trải qua rất nhiều phiên bản và được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, với cách viết mã rõ dàng, tốc độ ...

Hoàng Hải Đăng viết 16:27 ngày 01/10/2018

Bài 3: Các kiểu dữ liệu và phạm vi biến trong PHP

PHP có tổng cộng tám loại dữ liệu được sử dụng cho các biến, các kiểu dữ liệu này thường được hiểu ngầm dựa vào giá trị của biến mà không cần phải khai báo. Để có thể học lập trình php chúng ta cần phải nắm vững các kiểu dữ liệu và toán tử của PHP. Integers: là kiểu số nguyên, không có dấu ...

Trần Trung Dũng viết 16:27 ngày 01/10/2018

Bài 6: Mảng trong lập trình PHP

Các loại mảng trong lập trình PHP: Mảng số (numeric array): có thể được sử dụng để lưu trữ số, chuỗi và bất cứ đối tượng nào với chỉ mục của phần tử là số, mặc định giá trị của chỉ mục (index) được bắt đầu từ 0. Ví dụ: array(1,5,7) hoặc array('ab', 'ac','ad') Mảng kết hợp ...

Vũ Văn Thanh viết 16:27 ngày 01/10/2018

Bài 4: Toán tử trong PHP

Toán tử là gì? Chúng ta có một biểu thức sau: 1+2=3 thì 1 và 2được gọi là toán hạng còn + được gọi là toán tử. Trong PHP có tất cả 5 loại toán tử mà bất cứ lập trình viên nào cũng phải biết rõ. Toán tử số học (Arithmetic Operators) Toán tử so sánh (Comparision Operators) Toán tử ...

Bùi Văn Nam viết 16:27 ngày 01/10/2018

Bài 7: Các hàm xử lý mảng trong php

1. array_merge($array1, $array2 [,array...]); Sáp nhập các phần tử của một hoặc nhiều mảng với nhau để mà các value của mảng này được phụ thêm vào cuối mảng kia. Nếu các mảng đầu vào có cùng các key ở dạng chuỗi, thì value sau cho key đó sẽ được ghi đè lên value trước (với cùng key đó). ...

Bùi Văn Nam viết 16:27 ngày 01/10/2018

Bài 2: Bắt đầu với PHP - Khai báo hằng & biến

Cú pháp và ngữ nghĩa của PHP cũng tương tự như hầu hết các ngôn ngữ lập trình khác (C, Java, Perl) chỉ khác là để bắt đầu triển khai mã PHP thì bắt buộc nó phải được được chứa trong một cặp thẻ có dạng <?php hoặc <? được gọi là thẻ mở và kết thúc khối lệnh php phải có ?> gọi là thẻ đóng ...

Bùi Văn Nam viết 16:27 ngày 01/10/2018
<< < .. 2 3 4 5 6 7 8 .. > >>