PHP Function: key()

Hàm key() sẽ lấy ra khóa của phần tử hiện tại trong mảng. Cú pháp Cú pháp : key($array); Trong đó : $array là mảng dữ liêu. Hàm sẽ trả về khóa của phần tử hiện tại của mảng $array. Ví dụ Code ...

Hàm key() sẽ lấy ra khóa của phần tử hiện tại trong mảng.

Cú pháp

Cú pháp: key($array);

Trong đó

 • $array là mảng dữ liêu.

Hàm sẽ trả về khóa của phần tử hiện tại của mảng $array.

Ví dụ

Code
$array = array(
  'php' => '3',
  'java' => '4',
  'css' => '7',
  'html' => '6',
  );
// in ra key của phần tử hiện tại
echo key($array).'<br />';
//di chuyển con trỏ nộ bộ 2 lần
	next($array);
	next($array);
// tiếp tục in ra key của phần tử hiện tại
echo key($array).'<br />';
Kết quả
php
css

Trong ví dụ, hàm key() đã lấy ra khóa của phần tử hiện tại.

Tham khảo: php.net

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan

PHP Function: key()

Hàm key() sẽ lấy ra khóa của phần tử hiện tại trong mảng. Cú pháp Cú pháp : key($array); Trong đó : $array là mảng dữ liêu. Hàm sẽ trả về khóa của phần tử hiện tại của mảng $array. Ví dụ Code ...

Vũ Văn Thanh viết 15:01 ngày 07/01/2019

PHP Function: array_column()

# Description Hàm array_column() trong php dùng để lấy một cột trong một mảng và trả về giá trị từ một cột duy nhất đó. # Parameters Cú pháp : array array_column ( array $array , mixed $column_key [, mixed $index_key = null ] ) ...

Hoàng Hải Đăng viết 14:57 ngày 07/01/2019

PHP Function: array_diff_uassoc()

# Description Hàm array_diff_uassoc() sẽ trả về một mảng các phần tử theo điều kiện của hàm $key_compare_func truyền vào, điều này khác với array_diff_assoc() là hàm để so sánh theo toán tử bằng. # Parameters Cú pháp : array array_diff_uassoc ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:57 ngày 07/01/2019

PHP Function: array_chunk()

# Description Hàm array_chunk() trong php có tác dụng cắt một mảng thành một mảng mới, trong đó mỗi phần tử của mảng mới là một mảng gồm n phần tử ( n do người sư quyết định thông qua tham số của hàm ) và các phần tử này chính là các phần tử mà ta đã cắt ở ...

Trần Trung Dũng viết 14:57 ngày 07/01/2019

PHP Function: array_count_values()

# Description Hàm array_count_values() trong php dùng để đếm số lần trùng lặp giá trị của các phần tử trong mảng. Kết quả của nó sẽ trả về một mảng với key chính là giá trị của các phần tử và value chính là số lần trùng lặp (xuất hiện). # Parameters ...

Tạ Quốc Bảo viết 14:56 ngày 07/01/2019
0