PHP Function: prev()

Hàm prev() trong PHP dùng để chuyển con trỏ nội bộ của mảng đến phần tử trước phần tử hiện tại. Cú pháp Cú pháp : prev( $array); Trong đó : $array là mảng cần di chuyển con trỏ nội bộ. Ví dụ Code ...

Hàm prev() trong PHP dùng để chuyển con trỏ nội bộ của mảng đến phần tử trước phần tử hiện tại.

Cú pháp

Cú pháp: prev( $array);

Trong đó:

  • $array là mảng cần di chuyển con trỏ nội bộ.

Ví dụ

Code
$arr = array(
	'vi tri 1',
	'vi tri 2' ,
	'vi tri 3',
	'vi tri 4'
);
next($arr);
next($arr);
echo pos($arr).'<br />';
prev($arr);
echo pos($arr).'<br />';
Kết quả
vi tri 3
vi tri 2

Như đã thấy trong ví dụ, con trỏ nội bộ đã di chuyển đến vị trí trước đó( vị trí 2) so với vị trị hiện tại( vị trí 3).

Tham khảo: php.net

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan

PHP Function: prev()

Hàm prev() trong PHP dùng để chuyển con trỏ nội bộ của mảng đến phần tử trước phần tử hiện tại. Cú pháp Cú pháp : prev( $array); Trong đó : $array là mảng cần di chuyển con trỏ nội bộ. Ví dụ Code ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 15:02 ngày 07/01/2019

PHP Function: array_column()

# Description Hàm array_column() trong php dùng để lấy một cột trong một mảng và trả về giá trị từ một cột duy nhất đó. # Parameters Cú pháp : array array_column ( array $array , mixed $column_key [, mixed $index_key = null ] ) ...

Hoàng Hải Đăng viết 14:57 ngày 07/01/2019

PHP Function: array_diff_uassoc()

# Description Hàm array_diff_uassoc() sẽ trả về một mảng các phần tử theo điều kiện của hàm $key_compare_func truyền vào, điều này khác với array_diff_assoc() là hàm để so sánh theo toán tử bằng. # Parameters Cú pháp : array array_diff_uassoc ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:57 ngày 07/01/2019

PHP Function: array_chunk()

# Description Hàm array_chunk() trong php có tác dụng cắt một mảng thành một mảng mới, trong đó mỗi phần tử của mảng mới là một mảng gồm n phần tử ( n do người sư quyết định thông qua tham số của hàm ) và các phần tử này chính là các phần tử mà ta đã cắt ở ...

Trần Trung Dũng viết 14:57 ngày 07/01/2019

PHP Function: array_count_values()

# Description Hàm array_count_values() trong php dùng để đếm số lần trùng lặp giá trị của các phần tử trong mảng. Kết quả của nó sẽ trả về một mảng với key chính là giá trị của các phần tử và value chính là số lần trùng lặp (xuất hiện). # Parameters ...

Tạ Quốc Bảo viết 14:56 ngày 07/01/2019
0