12/08/2018, 15:48

Series PHP - Lập trình hướng đối tượng (Phần 1)

Chào các bạn, một ngày xấu trời nọ mình ngồi cào phím, mình nghĩ nếu đã bấm vào bài này thì chắc có lẽ bạn đã từng một lần gõ Lập trình hướng đối tượng trên Google hoặc đã suy nghĩ đến nó nhưng còn đang mông lung chưa biết sẽ bắt đầu như thế nào hoặc vì một lí do nào đó thì cũng coi như duyên số đã ...

Chào các bạn, một ngày xấu trời nọ mình ngồi cào phím, mình nghĩ nếu đã bấm vào bài này thì chắc có lẽ bạn đã từng một lần gõ Lập trình hướng đối tượng trên Google hoặc đã suy nghĩ đến nó nhưng còn đang mông lung chưa biết sẽ bắt đầu như thế nào hoặc vì một lí do nào đó thì cũng coi như duyên số đã đưa ta đến với nhau nên hãy đọc tiếp nhé.

là một mẫu hình lập trình dựa trên khái niệm "công nghệ đối tượng", mà trong đó, đối tượng chứa đựng các dữ liệu, trên các trường, thường được gọi là các thuộc tính; và mã nguồn, được tổ chức thành các phương thức. Phương thức giúp cho đối tượng có thể truy xuất và hiệu chỉnh các trường dữ liệu của đối tượng khác, mà đối tượng hiện tại có tương tác (đối tượng được hỗ trợ các phương thức "this" hoặc "self"). OOP được xem là giúp tăng năng suất, đơn giản hóa độ phức tạp khi bảo trì cũng như mở rộng phần mềm bằng cách cho phép lập trình viên tập trung vào các đối tượng phần mềm ở bậc cao hơn... - Wiki said

Nói một cách dễ hiểu, đó chính là việc nắm bắt những hành động, đặc tính của những đối tượng ngoài tự nhiên và đem vào lập trình trở thành một đối tượng ảo trong ngôn ngữ lập trình.

 • Các đặc điểm cơ bản của lập trình hướng đối tượng. Chúng được thể hiện như thế nào trong PHP
 • Sự khác biệt giữa Abstract Class và Interface
 • Thế nào là một hàm static. Phân biệt cách dùng từ khoá static::method() với self::method()
 • Thế nào là Trait
 • Thế nào là Namespaces
 • Thế nào là magic functions
 • Tìm hiểu về các quy tắc trong PSR2
 • Các phương pháp thiết kế hướng đối tượng (SOLID).

Các đặc điểm cơ bản của lập trình hướng đối tượng

Lập trình hướng đối tượng có 4 tính chất cơ bản

1. Tính trừu tượng (Abstraction)

Định ra một quy định cơ bản, và yêu cầu bất kể một lớp nào, hoặc phương thức nào khi muốn làm việc với nó, thì buộc phải định nghĩa theo các quy tắc mà nó đã đặt ra. Tuy nhiên, vì lớp trừu tượng vẫn được xem là một lớp. Thế nên, ngoài chức năng quy định lớp trừu tượng ra, thì nó vẫn có thể khởi tạo các thuộc tính hoặc phương thức khác để phục vụ cho việc sử dụng của những phương thức kế thừa nó. Từ những đối tượng giống nhau, bạn có thể trừu tượng hóa thành một lớp. Tính trừu tượng cho phép bạn loại bỏ tính chất phức tạp của đối tượng bằng cách chỉ đưa ra các thuộc tính và phương thức cần thiết của đối tượng trong lập trình.

<?php
	abstract class smartPhone{
		public $touch_screen;
		public $physical_button;
		public $camera;
		
		public function setData($touch_screen = null, $physical_button = null, $camera = null){
			$this->touch_screen = $touch_screen;
			$this->physical_button = $physical_button;
			$this->camera = $camera;
		}
	}

	class iPhone extends smartPhone{
		public function __construct($screen, $button, $camera){
				$this->setData($screen, $button, $camera);
		}
		public function outputData(){
			echo $this->touch_screen;
			echo "<br />";
			echo $this->physical_button;
			echo "<br />";
			echo $this->camera;
		}
	}

	$iPhone5s = new iPhone("4 inch", 1, "8 megapixel");
	$iPhone5s -> outputData();
  
/*Output: 
4 inch
1
8 megapixel
*/

2. Tính đa hình (Polymorphism)

Người lập trình có thể định nghĩa một đặc tính (chẳng hạn thông qua tên của các phương thức) cho một loạt các đối tượng gần nhau nhưng khi thi hành thì dùng cùng một tên gọi mà sự thi hành của mỗi đối tượng sẽ tự động xảy ra tương ứng theo đặc tính của từng đối tượng mà không bị nhầm lẫn.

<?php
	abstract class smartPhone{
		public $touch_screen;
		public $physical_button;
		public $camera;
		
		public function setData($touch_screen = null, $physical_button = null, $camera = null){
			$this->touch_screen = $touch_screen;
			$this->physical_button = $physical_button;
			$this->camera = $camera;
		}
	}
	class iPhone extends smartPhone{
		public function __construct($screen, $button, $camera){
				$this->setData($screen, $button, $camera);
		}
		public function outputData(){
			echo $this->touch_screen;
			echo "<br />";
			echo $this->physical_button;
			echo "<br />";
			echo $this->camera;
		}
	}
	class Samsung extends smartPhone{
		public function __construct($screen, $button, $camera){
				$this->setData($screen, $button, $camera);
		}
		public function outputData(){
			echo $this->touch_screen;
			echo "<br />";
			echo $this->physical_button;
			echo "<br />";
			echo $this->camera;
		}
	}
	$iPhone5s = new iPhone("4 inch", 1, "8 megapixel");
	$SamsungS6 = new Samsung("5.1 inch", 1, "16 megapixel");
	$iPhone5s->outputData();
	echo "<br />";
	$SamsungS6 -> outputData();
  
 /*Output: 
4 inch
1
8 megapixel
5.1 inch
1
16 megapixel
*/

3. Tính đóng gói (Encapsulation)

Trong trường hợp một đối tượng thuộc lớp cần thực hiện một chức năng không nằm trong khả năng vì chức năng đó thuộc về một đối tượng thuộc lớp khác, thì nó sẽ yêu cầu đối tượng đó đảm nhận thực hiện công việc. Một đối tượng sẽ không được truy xuất trực tiếp vào thành phần dữ liệu của đối tượng khác cũng như không đưa thành phần dữ liệu của mình cho đối tượng khác một cách trực tiếp. Tất cả mọi thao tác truy xuất vào thành phần dữ liệu từ đối tượng này qua đối tượng khác phải được thực hiện bởi các phương thức (method) của chính đối tượng chứa dữ liệu.

<?php
	abstract class smartPhone{
		public $touch_screen;
		public $physical_button;
		public $camera;
		protected $Os;
		private $account;
		
		public function setData($touch_screen = null, $physical_button = null, $camera = null, $Os = null, $account = null){
			$this->touch_screen = $touch_screen;
			$this->physical_button = $physical_button;
			$this->camera = $camera;
			$this->Os = $Os;
			$this->account = $account;
		}
	}

	class iPhone extends smartPhone{
		public function __construct($screen, $button, $camera, $Os, $account){
				$this->setData($screen, $button, $camera, $Os, $account);
		}
		public function outputData(){
			echo $this->touch_screen;
			echo "<br />";
			echo $this->physical_button;
			echo "<br />";
			echo $this->camera;
			echo "<br />";
			echo $this->Os;
			echo "<br />";
			echo $this->account;
		}
	}

	$iPhone5s = new iPhone("4 inch", 1, "8 megapixel", "10.1.1", "tuaniot@gmail.com");
	$iPhone5s -> outputData();

/*Output: 
4 inch
1
8 megapixel
10.1.1
NOTICE Undefined property: iPhone::$account on line number 31
*/

4. Tính kế thừa (Inheritance)

Tính kế thừa là khả năng cho phép ta xây dựng một lớp mới dựa trên các định nghĩa của một lớp đã có. Lớp đã có gọi là lớp Cha, lớp mới phát sinh gọi là lớp Con và đương nhiên kế thừa tất cả các thành phần của lớp Cha, có thể mở rộng công năng các thành phần kế thừa cũng như bổ sung thêm các thành phần mới.

<?php
	abstract class smartPhone{
		public $touch_screen;
		public $physical_button;
		public $camera;
		
		public function setData($touch_screen = null, $physical_button = null, $camera = null){
			$this->touch_screen = $touch_screen;
			$this->physical_button = $physical_button;
			$this->camera = $camera;
		}
	}

	class iPhone extends smartPhone{
		public $touchID = "YES";

		public function __construct($screen, $button, $camera){
				$this->setData($screen, $button, $camera);
		}
		public function outputData(){
			echo $this->touch_screen;
			echo "<br />";
			echo $this->physical_button;
			echo "<br />";
			echo $this->camera;
			echo "<br />";
			echo $this->touchID;
		}
	}

	$iPhone5s = new iPhone("4 inch", 1, "8 megapixel");
	$iPhone5s->outputData();
  
/*Output: 
4 inch
1
8 megapixel
YES
*/

Sự khác biệt giữa Abstract Class và Interface

Để có thể phân biệt được Abstract Class và Interface, trướng tiên ta cần biết chúng là gì.

 • Abstract Class: được xem như một class cha cho tất cả các Class có cùng bản chất.
 • Interface: được xem như một mặt nạ cho tất cả các Class cùng cách thức hoạt động nhưng có thể khác nhau về bản chất. Ví dụ:
  • Abstract Class alcohol có các lớp con whisky, wine
  • Abstract Class soda có các lớp con pepsi, sprite
  • Interface gồm có drink, drunk Khá là phê pha nhưng mà ta vẫn có thể thấy rõ rằng whiskypepsi sẽ có chung Interface là drink, còn pepsi thì không thể kế thừa thêm Abstract Class alcohol được (Nếu được thì nên tập dần để trở về đúng bản chất nhé       </div>
      
     </div>
   </div>
   
   
   <div class=
Bài liên quan

Lập trình hướng đối tượng ( phần 2)

Các tính chất đặc thù của lập trình hướng đối tượng.

Điệp Bắp viết 21:44 ngày 12/10/2018

Series PHP - Lập trình hướng đối tượng (Phần 2)

Tiếp tục series, phần 1 mình đã đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất trong Lập trình hướng đối tượng, các bạn có thể bấm vào link ở mục lục bên dưới để có thể xem nhanh phần cũ nhé. Các đặc điểm cơ bản của lập trình hướng đối tượng. Chúng được thể hiện như thế nào trong PHP Sự khác biệt giữa ...

Hoàng Hải Đăng viết 15:50 ngày 12/08/2018

Series PHP - Lập trình hướng đối tượng (Phần 3)

Chào mọi người, hôm này mình trở lại đây tạm biệt series này bằng bài viết về Các phương pháp thiết kế hướng đối tượng (SOLID). Các bạn có thể xem lại Phần 1 và Phần 2 hoặc theo dõi bằng mục lục ở dưới như mọi khi nhé. Các đặc điểm cơ bản của lập trình hướng đối tượng. Chúng được thể hiện như ...

Hoàng Hải Đăng viết 15:49 ngày 12/08/2018

Lập trình hướng đối tượng với PHP và những điều cần biết (Phần 1)

Phần 1: Lập trình hướng đối tượng với PHP và những điều cần biết (Phần 1) 1. Các đặc điểm cơ bản của lập trình hướng đối tượng. Chúng được thể hiện như thế nào trong PHP. 2. Sự khác biệt giữa Abstract Class và Interface. 3. Thế nào là một hàm static. Phân biệt cách dùng từ khoá static::method() ...

Hoàng Hải Đăng viết 15:49 ngày 12/08/2018

Series PHP - Lập trình hướng đối tượng (Phần 1)

Chào các bạn, một ngày xấu trời nọ mình ngồi cào phím, mình nghĩ nếu đã bấm vào bài này thì chắc có lẽ bạn đã từng một lần gõ Lập trình hướng đối tượng trên Google hoặc đã suy nghĩ đến nó nhưng còn đang mông lung chưa biết sẽ bắt đầu như thế nào hoặc vì một lí do nào đó thì cũng coi như duyên số đã ...

Hoàng Hải Đăng viết 15:48 ngày 12/08/2018
0