07/11/2018, 23:31

Sử dụng chú thích trong SQL Server

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn cách dùng chú thích trong các câu lệnh của SQL Server. Mô tả SQL Server cho phép bạn đặt những chú thích bên cạnh các câu lệnh để bình luận, ghi nhớ và giải thích thêm. Những chú thích này có thể xuất hiện trên một dòng hoặc trải dài trên nhiều dòng trong màn ...

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn cách dùng chú thích trong các câu lệnh của SQL Server.

Mô tả

SQL Server cho phép bạn đặt những chú thích bên cạnh các câu lệnh để bình luận, ghi nhớ và giải thích thêm. Những chú thích này có thể xuất hiện trên một dòng hoặc trải dài trên nhiều dòng trong màn hình làm việc.

Cú pháp sử dụng chú thích

Có hai cú pháp có thể sử dụng để tạo chú thích trong câu lệnh SQL:

Sử dụng kí hiệu --

Cách dùng như sau:

-- chú thích tại đây

Trong SQL Server, chú thích bắt đầu bằng ký hiệu -- phải nằm ở cuối câu lệnh và bắt buộc ngắt dòng sau khi kết thúc chú thích.

Sử dụng kí hiệu / ** /

Cách dùng như sau:

/* chú thích tại đây */

Trong SQL Server, chú thích bắt đầu bằng ký hiệu / * và kết thúc bằng * / có thể dùng ở bất kỳ đâu trong câu lệnh SQL. Chú thích này có thể trải dài trên vài dòng.

Ví dụ chú thích một dòng

Chú thích một dòng có thể xuất hiện theo nhiều kiểu khác nhau. Nó có thể nằm ngay giữa câu lệnh hoặc kết thúc câu lệnh, thậm chí nằm riêng biệt trên một dòng. Cụ thể ta có thể theo dõi những ví dụ sau:

Chú thích xuất hiện ở giữa câu lệnh:

SELECT /* Tác giả: quantrimang.com */ employee_id, last_name
FROM employees;

Chú thích xuất hiện khi kết thúc câu lệnh:

SELECT employee_id, last_name /* Tác giả: quantrimang.com */
FROM employees;

Hoặc:

SELECT employee_id, last_name -- Tác giả: quantrimang.com
FROM employees;

Chú thích nằm riêng biệt trên một dòng:

SELECT employee_id, last_name
/* Tác giả: quantrimang.com */
FROM employees;

 Ví dụ chú thích trải dài trên nhiều dòng

Trong SQL Server, bạn hoàn toàn có thể viết nhận xét, chú thích trên nhiều dòng trong khi sử dụng các câu lệnh SQL. Một ví dụ như sau:

SELECT employee_id, last_name
/*
* Tác giả: quantrimang.com
* Mục đích: Hiển thị chú thích trải trên nhiều dòng trong câu lệnh SQL
*/
FROM employees;

Chú thích của ví dụ vừa thực hiện nằm trên bốn dòng của màn hình làm việc.

Hoặc bạn có thể sử dụng cú pháp này:

SELECT employee_id, last_name /* Tác giả: quantrimang.com
Mục đích: Hiển thị chú thích trải trên nhiều dòng trong câu lệnh SQL. */
FROM employees;

 Việc đánh dấu, nhận xét bên cạnh câu lệnh bằng chú thích giúp bạn dễ hiểu, dễ kiểm soát cũng như khắc phục lỗi cho bài làm của mình một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Chúc các bạn thành công!

Bài trước: Tìm User trong SQL Server

Bài tiếp: LITERAL (Hằng) trong SQL Server 

Bài liên quan

[DATABASE] Hướng dẫn sử dụng Transaction Trong SQL Server

Bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cách bạn cách sử dụng Transaction trong cở sở dữ liệu Sqlserver. Vậy Transaction trong Sqlserver là gì? Transaction (giao dịch) được dùng để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi xảy ra cập nhật (cập nhật xin được ...

Vũ Văn Thanh viết 15:58 ngày 06/12/2018

Sử dụng chú thích trong SQL Server

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn cách dùng chú thích trong các câu lệnh của SQL Server. Mô tả SQL Server cho phép bạn đặt những chú thích bên cạnh các câu lệnh để bình luận, ghi nhớ và giải thích thêm. Những chú thích này có thể xuất hiện trên một dòng hoặc trải dài trên nhiều dòng trong màn ...

Vũ Văn Thanh viết 23:31 ngày 07/11/2018

[SQLSERVER] Hướng dẫn sử dụng vòng lặp While Loop trong sql server

Bài viết hôm nay, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách sử dụng vòng lặp While .... Loop trong Sqlserver. Cú pháp: While (dieukien) BEGIN -- Câu lệnh 1 -- Câu lệnh 2 …………. END Biểu ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 00:30 ngày 02/10/2018

[SQLSERVER] Hướng dẫn sử dụng Index trong Sql server có hiệu quả

Bài viết hôm nay, mình sẽ nói về Index trong Sqlserver , vậy cách viết câu lệnh Sql như thế nào để hiệu quả nhất. Trong một câu lệnh SQL, một điều kiện tìm kiếm ở mệnh đề WHERE được gọi là sargable (viết tắt từ Search Argument-Able) nếu index có thể ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 00:29 ngày 02/10/2018

[SQLSERVER] Hướng dẫn sử dụng mệnh đề điều kiện if else trong sql server

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cấu trúc rẻ nhánh if else trong sqlserver. Cũng giống như các ngôn ngữ lập trình VB.NET, C#, PHP... Thì sqlserver cũng cung cấp cho chúng ta mệnh đề rẻ nhánh If/ else. Sơ đồ của cấu trúc rẻ ...

Hoàng Hải Đăng viết 00:29 ngày 02/10/2018
0