13/01/2019, 00:37

Sử dụng Error Handling để control flow trong Swift

Cách chúng ta control flow trong app có ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ cũng như khả năng debug. Swift cung cấp nhiều công cụ để định nghĩa control flow như if, else, while và optional type. Trong bài viết này, chúng ta sẽ sử dụng cơ chế throwing và handling error để giúp quản lý control flow dễ dàng ...

Cách chúng ta control flow trong app có ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ cũng như khả năng debug. Swift cung cấp nhiều công cụ để định nghĩa control flow như if, else, while và optional type. Trong bài viết này, chúng ta sẽ sử dụng cơ chế throwing và handling error để giúp quản lý control flow dễ dàng hơn.

Optional hay không Optional

Optional là một đặc tính quan trọng của Swift giúp thể hiện một model data có dữ liệu hay không. Hãy lấy ví dụ với một hàm load ảnh từ bundle của app, tint và resize ảnh này. Vì mỗi quá trình đều trả về một optional image, ta phải sử dụng một vài guard statement như sau:

func loadImage(named name: String,
        tintedWith color: UIColor,
        resizedTo size: CGSize) -> UIImage? {
  guard let baseImage = UIImage(named: name) else {
    return nil
  }

  guard let tintedImage = tint(baseImage, with: color) else {
    return nil
  }

  return resize(tintedImage, to: size)
}

Vấn đề với đoạn code trên đó chính là ta bắt buộc phải sử dụng unrwap cho mỗi quá trình đồng thời cũng không thể hiện được nguyên nhân xảy ra lỗi. Ta hãy refactor đoạn code trên bằng cách sử dụng throwing error.

enum ImageError: Error {
  case missing
  case failedToCreateContext
  case failedToRenderImage
  ...
}

Ta sẽ throw lỗi mỗi khi giá trị trả về là nil :

private func loadImage(named name: String) throws -> UIImage {
  guard let image = UIImage(named: name) else {
    throw ImageError.missing
  }

  return image
}

func loadImage(named name: String,
        tintedWith color: UIColor,
        resizedTo size: CGSize) throws -> UIImage {
  var image = try loadImage(named: name)
  image = try tint(image, with: color)
  return try resize(image, to: size)
}

Như vậy mỗi khi giá trị ảnh trả về la nil ta sẽ đồng thơi cũng biết được nguyên nhân gây lỗi là gì. Tuy nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng cần handling tất cả các error, ta cũng không muón phải sử dụng do, try, catch ở mọi nơi trong code. Để khắc phục điều này ta có thể sử dụng try? khi gọi một function có throwing error. Như vậy ta có thể vừa có thể sử dụng optional vừa sử dụng được sức mạnh của throw error

let optionalImage = try? loadImage(
  named: "Decoration",
  tintedWith: .brandColor,
  resizedTo: decorationSize
)

Validating input

Hãy cùng xem tiếp một ví dụ về sử dụng error trong control flow để thực hiện input validation. Swift không phải lúc nào cũng đảm bảo được function của chúng ta sẽ có một valid input, đôi khi chỉ kiểm tra được điều này ở runtime. Ở ví dụ sau, chúng ta sẽ validate khi người dùng tạo một account mới. Trước hết, ta sẽ sử dụng câu lệnh guard để validate và trả về lỗi trong các trường hợp cụ thể như sau:

func signUpIfPossible(with credentials: Credentials) {
  guard credentials.username.count >= 3 else {
    errorLabel.text = "Username must contain min 3 characters"
    return
  }

  guard credentials.password.count >= 7 else {
    errorLabel.text = "Password must contain min 7 characters"
    return
  }

  // Additional validation
  ...

  service.signUp(with: credentials) { result in
    ...
  }
}

Vấn đề ở đoạn code trên chính là đang gắn validation logic với code UI. Ta hãy decouple validation code và UI Code bằng Validator như sau

struct Validator<Value> {
  let closure: (Value) throws -> Void
}

struct ValidationError: LocalizedError {
  let message: String
  var errorDescription: String? { return message }
}

func validate(
  _ condition: @autoclosure () -> Bool,
  errorMessage messageExpression: @autoclosure () -> String
) throws {
  guard condition() else {
    let message = messageExpression()
    throw ValidationError(message: message)
  }
}

Bây giờ chúng ta sẽ implement tất cả validation logic như sau:

extension Validator where Value == String {
  static var password: Validator {
    return Validator { string in
      try validate(
        string.count >= 7,
        errorMessage: "Password must contain min 7 characters"
      )

      try validate(
        string.lowercased() != string,
        errorMessage: "Password must contain an uppercased character"
      )

      try validate(
        string.uppercased() != string,
        errorMessage: "Password must contain a lowercased character"
      )
    }
  }
}
func validate<T>(_ value: T,
         using validator: Validator<T>) throws {
  try validator.closure(value)
}

Với tất cả các logic trên hãy cùng update validation code như sau :

unc signUpIfPossible(with credentials: Credentials) throws {
  try validate(credentials.username, using: .username)
  try validate(credentials.password, using: .password)

  service.signUp(with: credentials) { result in
    ...
  }
}

Throwing tests

Một ích lợi khác của việc cấu trúc code theo những error có thể gặp đó là sẽ làm đơn giản cho quá trình test code. Ví dụ, ở đây ta sẽ có thể dễ dàng thêm các function test cho validation logic như sau:

class PasswordValidatorTests: XCTestCase {
  func testLengthRequirement() throws {
    XCTAssertThrowsError(try validate("aBc", using: .password))
    try validate("aBcDeFg", using: .password)
  }

  func testUppercasedCharacterRequirement() throws {
    XCTAssertThrowsError(try validate("abcdefg", using: .password))
    try validate("Abcdefg", using: .password)
  }
}

Với việc XCTest hỗ trợ throw thì để verify trường hợp thành công chúng ta chỉ cần gọi hàm validate sử dụng try, nếu function không throw thì hàm test sẽ pass.

Conclusion

Cho dù có rất nhiều cách khác nhau để cấu trúc control flow với Swif, thì sử dụng error và throwing function là một phương án mang lại rất nhiều ích lợi

Reference

Bài viết này được dịch từ https://www.swiftbysundell.com/posts/using-errors-as-control-flow-in-swift

Bài liên quan

Sử dụng Error Handling để control flow trong Swift

Cách chúng ta control flow trong app có ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ cũng như khả năng debug. Swift cung cấp nhiều công cụ để định nghĩa control flow như if, else, while và optional type. Trong bài viết này, chúng ta sẽ sử dụng cơ chế throwing và handling error để giúp quản lý control flow dễ dàng ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 00:37 ngày 13/01/2019

[C#] Bắt lỗi sự kiện control sử dụng Error Provider trong lập trình csharp

Bài viết hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn các bắt lỗi người dùng nhập vào, hay v alidate event trong C# . Ví dụ: mình kiểm tra dữ liệu nhập vào có nhập hay chưa, có đúng với mask yêu cầu của mình hay không, nếu không mình sẽ chặn lại và không cho submit. ...

Bùi Văn Nam viết 00:42 ngày 02/10/2018

Sử Dụng Error Handling trong Python

Trong quá trình chạy phần mềm có thể có nhiều kiểu lỗi khác nhau xuất hiện. Và một điều thú vị của lập trình phần mềm đó là có một số lỗi xuất hiện mà chúng ta không thể dự đoán được cho tới khi chúng xuất hiện. Tuy nhiên bạn cũng không nên quá lo lắng về điều này bởi vì bạn cũng không cần phải ...

Tạ Quốc Bảo viết 10:50 ngày 07/09/2018

Sử dụng SwiftyJSON và cách tạo class trong swift

SwiftyJSON là lib dùng để giải quyết các vấn đề về json, bài viết này mình ko đề cập đến cách sử dụng SwiftyJSON.(Vì cách sử dụng nó rất dễ dàng nên bạn có thể search google) Mà mình chủ yếu nói về làm thế nào tạo 1 class và cách dùng nó 1 cách đơn giản và hiệu quả. Thông thường, dữ liệu của app ...

Bùi Văn Nam viết 17:42 ngày 12/08/2018

Sử dụng Gem Chewy để đánh index và query data trong Ruby on Rails

Như chúng ta đã biết Elasticsearch là một search engine được xây dựng để hoạt động như một server cloud theo cơ chế của RESTful . Elasticsearch phát triển bằng ngôn ngữ Java từ Lucene Apache. ELASTIC-SEARCH có thể tích hợp được với tất cả các ứng dụng sử dụng các loại ngôn ngữ sau: Java ...

Bùi Văn Nam viết 14:59 ngày 12/08/2018
0